Dostawy - 355099-2017

09/09/2017    S173    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Autobusy elektryczne

2017/S 173-355099

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mickiewicza 59
Katowice
40-085
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bury
Tel.: +48 324931000
E-mail: firma@pkm.katowice.pl
Faks: +48 324931050
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pkm.katowice.pl

Adres profilu nabywcy: www.pkm.katowice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pkm.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o.

Numer referencyjny: pn/01/2017
II.1.2)Główny kod CPV
34144910
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o. 2.Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części, zwane dalej „zadaniem nr 1” i „zadaniem nr 2”, tj.:

1. zadanie nr 1: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.8. SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi,

2. zadanie nr 2: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.9. SIWZ zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.8. SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400
34121100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Mickiewicza 59,

40-085 Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.8. SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi;

1.1. Autobus musi spełniać normę PN–S–47010:1999 dla autobusu miejskiego, niskopodłogowego klasy I,

1.2. Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zmianami) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zmianami).

1.3. Oferowany autobus musi posiadać aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wraz z załącznikami potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1475).

1.4. Oferowany autobus musi spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 661/2009 z dnia 13.7.2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U.UE.L.2009.200.1 z późn. zm.)

1.5. Oferowany autobus musi spełniać homologację potwierdzającą warunek niepalności wyposażenia przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy na podstawie Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów [2015/622] (Dz.U.UE.L.2015.102.67 z późn. zm.).

1.6. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. W szczególności obowiązek ten dotyczy dostarczenia Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.7. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej dostawie udział towarów pochodzących z państw Członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50 %. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia tego wymagania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena właściwości techniczno – eksploatacyjnych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 270
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPSL.04.05.01-24-03A3/16-004.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5.Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.1.Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.9. SIWZ zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400
34121100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Mickiewicza 59, 40-085 Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.9. SIWZ zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi;

1.1. Autobus musi spełniać normę PN–S–47010:1999 dla autobusu miejskiego, niskopodłogowego klasy I,

1.2. Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zmianami) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zmianami).

1.3. Oferowany autobus musi posiadać aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wraz z załącznikami potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1475).

1.4. Oferowany autobus musi spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 661/2009 z dnia 13.7.2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U.UE.L.2009.200.1 z późn. zm.)

1.5. Oferowany autobus musi spełniać homologację potwierdzającą warunek niepalności wyposażenia przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy na podstawie Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów [2015/622] (Dz.U.UE.L.2015.102.67 z późn. zm.).

1.6. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. W szczególności obowiązek ten dotyczy dostarczenia Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.7. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej dostawie udział towarów pochodzących z państw Członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50 %. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia tego wymagania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena właściwości techniczno – eksploatacyjnych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 270
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPSL.04.05.01-24-03A3/16-004.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5.Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.1.Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt: 1,2,3,4,8 ustawy. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w ust. 1. oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego (sekcja III.1.2) oraz III.1.3)), Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty: 1.informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5.oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7.oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

8.oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

9.oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

— zadanie nr 1 – 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych i 00/100),

— zadanie nr 2 – 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych i 00/100).

wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Dokumenty, które przed udzieleniem zamówienia obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa powyżej, będą zawierać kwoty (wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową) wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia w sprawie niniejszego zamówienia, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— zadanie nr 1 – minimum jedną dostawę fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym w rozumieniu definicji przedstawionej w pkt. III.2.3. SIWZ, o wartości co najmniej: 4 500 000 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100),

— zadanie nr 2 – minimum jedną dostawę fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym w rozumieniu definicji przedstawionej w pkt. III.2.3. SIWZ, o wartości co najmniej: 3 900 000 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych i 00/100),

W przypadku dostaw wykonywanych i niezakończonych należy podać wyłącznie wartość dostaw już realizowanych. Natomiast dla dostaw realizowanych w ramach umów (dostaw) rozpoczętych (zwartych) wcześniej niż trzy lata wstecz przed upływem terminu składania ofert, należy podać wyłącznie ilości zrealizowanych dostaw przypadających w tym trzyletnim okresie. Ilości te będą brane pod uwagę do oceny spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.

2. Dokumenty, które przed udzieleniem zamówienia na potwierdzenie powyższego warunku, obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej: wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz ten powinien w szczególności zawierać: wartość, przedmiot zamówienia, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4 do SIWZ. Przy czym dowodami (dostawy wskazane w JEDZ które, zostały wykonane lub są wykonywane należycie), o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający informuje, że poza przesłankami wskazanym w art. 89 ust. 1 ustawy, odrzuci ofertę, jeżeli: w oferowanych autobusach udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE, nie przekracza 50 % (art.138 c. ust.1 pkt 4 ustawy) – Zamawiający oceni ten warunek na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą, o którym mowa w pkt XI.1.3 SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie przewidzianym do złożenia ofert, w wysokości: 1.1.zadanie nr 1: 225 000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100), 1.2.zadanie nr 2: 195 000 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 3, nr konta: 82 1050 1214 1000 0007 0001 1257. Oznacza to, że przed upływem terminu składania ofert, na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn. powinien być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium). 3. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Płatność z tytułu przedmiotu umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

2. Niezależnie od terminu i formy płatności przeniesienie własności dostarczonego autobusu nastąpi z datą dokonania przez Zamawiającego jego odbioru technicznego potwierdzonego podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Strony Umowy protokołu zdawczo – odbiorczego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem załączonym do oferty. W zakresie pełnomocnictwa postanowienia pkt XI SIWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1,2,3,4,8 ustawy Pzp, natomiast warunki wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp, dookreślone przez Zamawiającego w SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Ul. Mickiewicza 59, 40-085 Katowice, pokój nr 21 – sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Na ofertę składają się:

1.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy,

1.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówień,

1.3. oświadczenie o % udziale towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE (załącznik nr 3 do SIWZ),

1.4. kopia dowodu wniesienia wadium,

1.5. wymagane dokumenty do oceny techniczno – eksploatacyjnej autobusu (zgodnie pkt. XIV. 5-11 SIWZ),

1.6. pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

2.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca może złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

4. Wszystkie wymagane dokumenty i ich formy wskazano w SIWZ.

5.Informacje dotyczące przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów zawarte są w SIWZ.

6.Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych.

7.Zamawiający:

— nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

— nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

— nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2017