Dostawy - 376580-2017

26/09/2017    S184    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Stalowa Wola: Paliwa

2017/S 184-376580

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
ul. Ofiar Katynia 30
Stalowa Wola
37-450
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Wermińska
Tel.: +48 158425811
E-mail: Sekretariat@pksstwola.com.pl
Faks: +48 158442773
Kod NUTS: PL824

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pksstwola.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pksstwola.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego.
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Usługi publicznego transportu autobusowego.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potzeby PKS w Stalowej Woli S.A.

Numer referencyjny: ZP 1/PKS2017
II.1.2)Główny kod CPV
09100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw:

— ekologiczny olej napędowy standard,

— benzyna bezołowiowa Pb 95,

— benzyna bezołowiowa Pb 98,

— olej napędowy grzewczy lekki,

do stacji paliw PKS w Stalowej Woli S.A. zlokalizowanych w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25d oraz w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30. Dostarczone paliwa muszą być zgodne z wymaganiami Polskich Norm, jak również wszelkich przepisów określających wymagania jakościowe paliw płynnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 18 367 151.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce świadczenia usług znajduje się w woj. podkarpackim. Wykaz szczegółowych lokalizacji realizacji znajduje się w SIWZ pkt 3.2.1.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej woli S.A.”:

1) Obiekt I – Stacja Paliw PKS w Stalowej woli S.A. zlokalizowana w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25d;

2) Obiekt II – Stacja Paliw PKS w Stalowej woli S.A. zlokalizowna w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia n30.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydaną na podstawie Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. 2017, poz. 220) oraz złoży odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży:

a)kopię obowiązującej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 2 000 000 PLN. wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia /2018/;

b)aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)oświadczenie, że oferent znajduje się na dzień składania ofert na wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do Ustawy o podatku od towarów i usług i wpłacił kaucję gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży należy dołączyć wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej trzech głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (opracowanie własne). Za główne dostawy odpowiadające rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się dostawy paliw o wartości min. 14 000 000 PLN brutto;

Uwaga: Proszę w przedmiotowym wykazie przedstawić jedynie główne usługi w celu wykazania się doświadczeniem zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Zamawiający nie wymaga podania wszystkich usług.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 199-358183
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/01/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Stalowej woli przy ul. Ofiar Katynia 30, świetlica pokój nr 2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

12 miesięcy.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2017