Dostawy - 380124-2018

31/08/2018    S167

Polska-Zabrze: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

2018/S 167-380124

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 4
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-803
Państwo: Polska
E-mail: ehendel@szpitalzabrze.pl
Tel.: +48 322776124
Faks: +48 322776212
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpitalzabrze.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.szpitalzabrze.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia, mebli oraz sprzętu informatycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Numer referencyjny: 18/PN/18
II.1.2)Główny kod CPV
39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w meble, urządzenia informatyczne wraz z montażem, uruchomieniem, usługami serwisowymi i szkoleniem personelu obsługującego.

Przedmiot zamówienia podzielono na 3 (trzy) pakiety, szczegóły opisane w części IV SIWZ.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2018), niepowystawowy, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego.

Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Stacja robocza i7-8700 8GB 256GB_SSD UHD_630 DVD-RW - zestaw (stacja robocza, mysz, klawiatura) 19 szt.

2 Monitor 58,4 cm (23'') 16:9 1920x1080, 60Hz LED IPS DP 19 szt.

3 Telewizor Przekątna: 55 cali, Rozdzielczość: 4K UHD, Matryca: LED 1 szt..

4 Patchcord U/UTP kat.6 - 2 m szary 30 szt.

5 Patchcord U/UTP kat.6 - 3 m niebieski 20 szt.

6 Patchcord U/UTP kat.6 - 1,0 m niebieski 30 szt.

7 Patchcord U/UTP kat.6 2 m zielony 30 szt.

Szczegółowe parametry zostały wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w części IV SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Urządzenie wielofunkcyjne - drukowanie, skanowanie mono format A4/A3 1 szt.

2 Drukarka wielofunkcyjna - drukowanie, skanowanie, faksowanie mono format A4 1 szt.

3 Drukarka monochromatyczna format A4 23 szt.

Szczegółowe parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia część IV SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Telefon- fax - 2 szt., zegar - 5 szt., telefon -26 szt., pojemnik na odpadki - 32 szt., stelaż do worków na odpady - 8 szt., biurko z szafką (różne rozmiary) - 17 szt., czajnik bezprzewodowy - 6 szt., ekspres do kawy - 2 szt., fotel -14 szt., fotel biurowy - 34 szt., kanapa - 4 szt., kontener podbiurkowy -2 szt., krzesło - 24 szt., krzesło tapicerowane - 3 szt., kuchenka elektryczna - 3 szt., kuchenka mikrofalowa - 1 szt., lampka na biurko - 16 szt., lodówka do przechowywania leków - 1 szt., lodówka podblatowa, niska, do zabudowy - 6 szt., lodówka wolnostojąca - 1 szt., ławka -szafka na buty - 1 szt., niszczarka - 1 szt., pojemnik na brudne fartuchy - szt., półka nad biurko - 1 szt., półka wisząca - 1 szt., przystawka do biurka (różne rozmiary) - 3 szt., regał - 2 szt., regał-szafa z drzwiami przesuwnymi - 1 szt., regał biurowy z półkami - 4 szt., Regał biurowy z półkami 2/1/2 - 2 szt., regał listwowy - 1 szt., regał na czyste fartuchy i maski - 1 szt., Regał ze stali nierdzewnej otwarty z półkami (różne rozmiary)- 7 szt., stolik (różne rozmiary) - 6 szt., stół (różne rozmiary) - 3 szt., stół roboczy z półką dolną - 1 szt., Szafa biurowa - 8 szt., Szafa chłodnicza do przechowywania leków - 1 szt., szafa lekarska - 1 szt., szafa typu cargo - 32 szt., szafa ubraniowa - 2 szt., Szafa z półkami - 2 szt., Szafa zamykana z półkami - 3 szt., szafka na leki - 3 szt., Szafki ubraniowe podwójne- 10 szt., taboret szpitalny- 7 szt., Wieszak na ubranie - 1 szt., Wózek do materiałów sterylnych - 2 szt., Wózek do przewożenia bielizny - 1 szt., wózek do przewożenia brudnej bielizny - 1 szt., wózek do przewożenia brudnej bielizny podwójny - 1 szt., wózek do przewożenia leków - 4 szt., Wózek opatrunkowy/ zabiegowy - 1 szt., wózek sprzątacza - 1 szt. Szczegółowe parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia część IV SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust.1 i 5 Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożone w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ),(wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) - składane do oferty, informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: pakiet 1 - 1 820,00 PLN, pakiet 2 - 970,00 PLN, pakiet 3 - 3 870,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda od Wykonawcy potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w postaci Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ stwierdzającego, że wszystkie wymienione w Szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym produkty (załącznik nr 1a do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce oraz spełniają normy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy - Część V SIWZ. Warunki zmiany umowy opisane zostały w paragrafie 8 wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/10/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/10/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul.Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, Budynek Dyrekcji pok. 1.08.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a potem bada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art.89 ust. 1 Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem: oferty, umowy oraz dokumentów dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną pod rygorem nieważności. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla którego Prawodawca przewidział wyłącznie formę elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez Podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne,nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email:jedz@szpitalzabrze.pl. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści Formularza ofertowego- Załącznik 1a lub 1 do SIWZ, składanym w formie pisemnej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016,str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze; inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze jest pracownik Zamawiającego dostępny pod adresem e-mail: iodo@szpitalzabrze.pl, telefon: +48 322776100;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 18/PN/2018 na dostawę wyposażenia, mebli oraz sprzętu informatycznego pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o.o. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Szczegółowe informacje na temat postępowania przetargowego zamieszczone zostały w SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Krajowa Izba Odwoławcza
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się:w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 Pzp.; Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy,jeżeli Zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2018