Dostawy - 398872-2018

13/09/2018    S176    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Biała Rawska: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

2018/S 176-398872

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 157-359725)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Biała Rawska
PL
ul. Jana Pawła II 57
Biała Rawska
96-230
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
Tel.: +48 468159377
E-mail: e.chojecka@bialarawska.pl
Faks: +48 468159444
Kod NUTS: PL715

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bialarawska.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią

Numer referencyjny: RG.II.271.35.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45261215
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie prac projektowych, montażowych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pt. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią” tj. wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią, wszelkie prace budowlano-montażowe dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) w części dot. mikroinstalacji fotowoltaicznych, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, zainstalowanie oraz rozruch 32 systemów mikroinstalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 26. gospodarstw domowych oraz 6. obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Biała Rawska. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie, również nieujęte w dokumentacji prace, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektów będących przedmiotem zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 157-359725

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2018

Powinno być:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień 15 dni od podpisania umowy.

2. Termin wykonania robót 30 dni od zatwierdzenia projektów wykonawczych.

Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:

Ocena potwierdzenia spełniania warunku, zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

5.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i sytuacji finansowej lub ekonomicznej określone szczegółowo w pkt. 5.3.

5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8.

Uwaga:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.4.1. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 musi zostać spełniony przez Wykonawców łącznie;

5.4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

5.5. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

5.6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

5.6.1 Wykonawca wraz z ofertą składa Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji 5.6.1 – 5.6.6 SIWZ.

Uwaga!

JEDZ składany jest wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.

Wykonawca tak przygotowany JEDZ przesyła Zamawiającemu przed terminem składania ofert na adres mail:

przetargi@bialarawska.pl

Szczegółowe zasady składania JEDZ w postaci elektronicznej oraz instrukcja jego przygotowania zostały opisane w sekcji 8 SIWZ.

5.6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia składa każdy Wykonawca.

5.6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu składa także JEDZe tych podmiotów.

5.6.4 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZe dotyczące podwykonawców.

Powinno być:

Ocena potwierdzenia spełniania warunku, zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

5.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i sytuacji finansowej lub ekonomicznej określone szczegółowo w pkt. 5.3.

5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 7 i 8.

Uwaga:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.4.1. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 musi zostać spełniony przez Wykonawców łącznie;

5.4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

5.5. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

5.6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

5.6.1 Wykonawca wraz z ofertą składa Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji 5.6.1 – 5.6.6 SIWZ.

Uwaga!

JEDZ składany jest wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.

Wykonawca tak przygotowany JEDZ przesyła Zamawiającemu przed terminem składania ofert na adres mail:

przetargi@bialarawska.pl

Szczegółowe zasady składania JEDZ w postaci elektronicznej oraz instrukcja jego przygotowania zostały opisane w sekcji 8 SIWZ.

5.6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia składa każdy Wykonawca.

5.6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu składa także JEDZe tych podmiotów.

5.6.4 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZe dotyczące podwykonawców.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: