Dostawy - 398928-2018

13/09/2018    S176

Polska-Świlcza: Różny sprzęt komputerowy

2018/S 176-398928

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 165-376376)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Świlcza
Adres pocztowy: Świlcza 168
Miejscowość: Świlcza
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-072
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Dziedzic
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl
Tel.: +48 178670135
Faks: +48 178670157

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.swilcza.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu techniczno – dydaktycznego (TIK) w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

Numer referencyjny: RGI.271.43.2018
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup sprzętu techniczno – dydaktycznego (TIK) w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 165-376376

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na komputery przenośne / Waga: 30 %

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10 %

Cena - Waga: 60 %

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

VII.2)Inne dodatkowe informacje: