Dostawy - 402123-2018

14/09/2018    S177    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Tramwajowe wagony pasażerskie

2018/S 177-402123

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
Warszawa
01-232
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Krzyżanowska
Tel.: +48 225326140
E-mail: zampubl@tw.waw.pl
Faks: +48 228772387
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tw.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.tw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych
DWZ/95/2018
al. Prymasa Tysiąclecia 102 (budynek 9, pokój nr 5)
Warszawa
01-424
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Krzyżanowska
Tel.: +48 225326140
E-mail: zampubl@tw.waw.pl
Faks: +48 228772387
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tw.waw.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych
DWZ/95/2018
al. Prymasa Tysiąclecia 102 (budynek 9, pokój nr 5)
Warszawa
01-424
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Krzyżanowska
Tel.: +48 225326140
E-mail: zampubl@tw.waw.pl
Faks: +48 228772387
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tw.waw.pl

I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych

Numer referencyjny: DWZ/95/2018
II.1.2)Główny kod CPV
34622100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, całkowicie niskopodłogowych, wieloczłonowych, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjnym, pakietem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej, szkoleniami, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami oraz wykonywaniem napraw powypadkowych (w okresie gwarancji tramwajów).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 888 664 700.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38548000
34630000
48100000
50222000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, całkowicie niskopodłogowych, wieloczłonowych, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjnym, pakietem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej, szkoleniami, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami oraz wykonywaniem napraw powypadkowych (w okresie gwarancji tramwajów).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) podstawowy (gwarantowany) zakres zamówienia, tj. dostawę 123 tramwajów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjnym, pakietem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej, szkoleniami, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami oraz wykonywaniem napraw powypadkowych (w okresie gwarancji tramwajów),

2) zakres zamówienia w ramach opcji, tj. dostawę 90 tramwajów wraz z pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjnym, pakietem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami oraz wykonywaniem napraw powypadkowych (w okresie gwarancji tramwajów).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania techniczne / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: Ograniczenie emisji hałasu / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Plan utrzymania tramwajów / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 64
Kryterium kosztu - Nazwa: Zużycie energii / Waga: 12
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 888 664 700.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/04/2019
Koniec: 20/04/2039
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zakres zamówienia tzw. „opcja” obejmuje dostawę do 90 tramwajów wraz z pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjnym, pakietem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami oraz wykonywaniem napraw powypadkowych (w okresie gwarancji tramwajów)

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIiŚ 6.1-22, POIiŚ 6.1-23, POIiŚ 6.1-25

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin zakończenia realizacji zamówienia wskazany w pkt II.2.7, został określony przy założeniu, że umowa zostanie zawarta do końca kwietnia 2019 r. Jeżeli umowa zostanie zawarta później, termin realizacji zamówienia będzie mógł być odpowiednio przedłużony. Terminy realizacji zamówienia zostały szczegółowo określone w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.1.2) i III.1.3) oraz nie podlegają wykluczeniu; wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają Wykonawcy, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) /dalej: "ustawy Pzp"/,

b) w art. 24 ust. 5 pkt 1-3 i 8 ustawy Pzp.

3. Do oferty należy złożyć, czyli przesłać Zamawiającemu, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16) (dalej: „JEDZ”), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed terminem składania ofert.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – składa do oferty JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ do oferty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia każdego z Wykonawców oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym dany z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, tj. spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia zawarto w pkt VI.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawcy, którzy:

1.1. w przynajmniej jednym roku obrotowym w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, osiągnęli roczny obrót w wysokości co najmniej 500 000 000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych),

1.2. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów złotych).

2. W celu wykazania spełniana przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu, należy wraz z ofertą złożyć JEDZ zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia ww. warunki udziału w postępowaniu, a w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich, w celu spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu, także JEDZ dotyczące tych podmiotów, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

4.1 oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres, z tym że jeśli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ będzie odpowiadała ww. zakresowi informacji, Zamawiający będzie mógł odstąpić od żądania tego oświadczenia od Wykonawcy,

4.2 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie będzie mógł złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej określonych w pkt 4, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

6. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek określony w pkt 1.1 zostanie uznany za spełniony, jeżeli we wskazanym tam okresie co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie, w przynajmniej jednym roku obrotowym osiągnął roczny obrót w wysokości co najmniej 400 000 000 PLN i jednocześnie warunek posiadania w tym samym roku obrotowym, minimalnego rocznego obrotu w wysokości co najmniej 500 000 000 PLN spełniają wszyscy Wykonawcy łącznie (za ten sam rok obrotowy zostanie uznany rok obrotowy, w którym co najmniej 9 kolejnych miesięcy jest wspólne dla wszystkich Wykonawców występujących wspólnie potwierdzających warunek).

7. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126) /dalej: „rozporządzenia o dokumentach”/.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali dostawy co najmniej 15 fabrycznie nowych tramwajów z napędem energoelektronicznym i niską podłogą, tj. podłogą, która na całej długości jest całkowicie płaska lub zmienia łagodnie i bezstopniowo swoją wysokość, a ponadto spełnia warunek nieprzekraczania wysokości liczonej od poziomu główki szyny, określonej dla stref drzwiowych na 350 mm, dla stref nad wózkami na 500 mm i dla stref pozostałych na 380 mm, które to tramwaje zostały dopuszczone do eksploatacji z pasażerami, przy czym dostawy co najmniej 15 ww. tramwajów zostały wykonane w ramach nie więcej niż dwóch umów (zamówień).

2. W celu wykazania spełniana przez Wykonawców ww. warunku udziału w postępowaniu, należy wraz z ofertą złożyć JEDZ zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, a w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich, w celu spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, także JEDZ dotyczące tych podmiotów, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia o dokumentach.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000 000 PLN (słownie złotych: pięć milionów złotych).

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia zwrotu zaliczki, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek w wysokości, terminach i na zasadach określonych w SIWZ. Pozostała należność za każdy tramwaj będzie płatna w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego tramwaju. Rozliczenia związane z wykonaniem umowy będą realizowane w złotych (PLN).

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na warunkach określonych w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Budynek Biura Teleinformatyki Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o., Sala Konferencyjna, al. Prymasa Tysiąclecia 102, Warszawa, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c, pkt 14 (w odniesieniu do przestępstwa, o którym mowa w pkt 13 lit. lit. a – c) i pkt 21 ustawy Pzp,

1.2. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

1.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

1.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

1.5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

1.6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1445),

1.8. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumenty wymienione w pkt 1.1-1.7 w odniesieniu do tych podmiotów.

2. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia o dokumentach.

3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Na szacunkową wartość zamówienia określoną w pkt II.1.5 składają się wartości: zamówienia podstawowego (1 102 450 000 PLN) i opcji (786 214 700 PLN).

5. Zamawiający wymaga, aby udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, w przedmiocie dostawy, przekraczał 50 %. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w ofercie oświadczenia w tym zakresie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2018