Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 412889-2018

21/09/2018    S182

Polska-Sokołów Małopolski: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2018/S 182-412889

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sokołów Małopolski
Krajowy numer identyfikacyjny: SO.271.30.2017.BS
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Sokołów Małopolski
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Dec
E-mail: grzegorz.dec@e-sokolow-mlp.pl
Tel.: +48 177729019
Faks: +48 177729019
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sokolow-mlp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.sokolow-mlp.pl/index.php?m=27
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.bip.sokolow-mlp.pl/index.php?m=27
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie i Górnie

Numer referencyjny: RGZP.271.2.5.2018.GD
II.1.2)Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie jest prowadzone w trybie, art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem postanowień rozdziału 5 – zamówienia sektorowe - branża wodnokanalizacyjna. Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa kanalizacji sanitarnej.

Zamawiający dzieli zamówienie na 2 części, tj.:

Zad. 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie, w tym kanalizacja grawitacyjna fi200 PCV: 2,3 km. kanalizacja grawitacyjna fi160 : 0,6 km . kanalizacja tłoczna fi125 PE: 1,35 km, 1 szt. przepompownia.

Zad. 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górnie, w tym kanalizacja grawitacyjna fi200 PCV: 2,71 km. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi160 : 0,79 km. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej fi110 PE: 0,33 km, 1 szt. przepompownia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 853 169.04 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45112300 Rekultywacja gleby
45233226 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233123 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Podkarpackie, gmina Sokołów Małopolski, miejscowości: Markowizna i Turza

II.2.4)Opis zamówienia:

Zad. 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie, w tym kanalizacja grawitacyjna fi200 PCV: 2,3 km. kanalizacja grawitacyjna fi160 : 0,6 km . kanalizacja tłoczna fi125 PE: 1,35 km, 1 szt. przepompownia – P5.

Termin realizacji: do 06 grudnia 2019 r.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi to 60 miesięcy na roboty budowlane i rurociągi i 36 miesięcy na wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia od podpisania protokołu odbioru końcowego, szczegółowe zapisy dotyczące wymogów gwarancji i rękojmi zawiera wzór umowy.

Kompletny zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia należy ustalić w oparciu o całą dokumentację zamówienia.

Data 09/01/2019 jest orientacyjną datą podpisania umowy z Wykonawcą, termin ten będzie zależeć od postępów procedury udzielenia zamówienia.

Zadanie 1 jest częścią nr 4 zamówienia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie, Turzy i Sokołowie Małopolskim, numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 069-153706, która została w poprzednim postępowaniu unieważniona. Obecnie ponawia się udzielenie zamówienia po niewielkiej modyfikacji projektu technicznego -wypłycenie rurociągu przy m. Turza i dodanie 1 szt. przepompowni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres na jaki zostanie udzielona gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 86 973.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/01/2019
Koniec: 06/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

UM09-65150-UM0900048/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest częścią projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli Słoneczne, Piaski i Północ II w Sokołowie Małopolskim, oraz dla miejscowości Markowizna i części miejscowości Turza i budowa wodociągu na osiedlu Północ II w Sokołowie Małopolskim. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górnie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45112300 Rekultywacja gleby
45233226 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233123 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Podkarpackie, gmina Sokołów Małopolski, miejscowości: Górno

II.2.4)Opis zamówienia:

Zad. 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górnie, w tym kanalizacja grawitacyjna fi200 PCV: 2,71 km. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi160 : 0,79 km. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej fi110 PE: 0,33 km, 1 szt. przepompownia.

Termin realizacji: do 31. 01 . 2020 r.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi to 60 miesięcy na roboty budowlane i rurociągi i 36 miesięcy na wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia od podpisania protokołu odbioru końcowego, szczegółowe zapisy dotyczące wymogów gwarancji i rękojmi zawiera wzór umowy.

Kompletny zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia należy ustalić w oparciu o całą dokumentację zamówienia.

Data 09/01/2019 jest orientacyjną datą podpisania umowy z Wykonawcą, termin ten będzie zależeć od postępów procedury udzielenia zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres na jaki zostanie udzielona gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 501 623.83 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/01/2019
Koniec: 31/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0196/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest częścią projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopolski,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0196/16-00, projektu nr POIS.02.03.00-00-0196/16, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Poniższe oraz inne ustalenia znajdują się w rozdziale V i VI SIWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego (Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów) ustala się, że: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym przedmiocie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy polscy, zagraniczni, wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 z wyjątkami przewidzianymi w ustawie pzp i jednocześnie nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie pzp, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

Na etapie składania ofert wymaga się:

1.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 - wykonawca składa go w formie jednolitego dokumentu zwanego dalej: JEDZ.

Informuje się, że instrukcja jego wypełnienia przygotowaną przez UZP znajduje się na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.

Formularz tego druku znajduje się również w załączniku nr 2 do SIWZ

Jednocześnie informuje się, że istnieje możliwość przygotowania i wygenerowanie takiego druku w procedurach zamówień publicznych na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

Wykonawca przygotowując JEDZ wypełnia części I, II, III i w części IV może się ograniczyć do wypełniania tylko sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy pzp).

Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie

Ciąg dalszy w polu III.1.2).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do pola III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa ustala się, że: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym punkcie.

Ciąg dalszy w odniesieniu do pola III.1.1):

Ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te stanowią wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Nie wymaga się przedkładania JEDZ odnośnie podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

JEDZ należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, instrukcję składania JEDZ opisano w Rozdziale VI pkt1.1.

1.2. Dokument, np.: oświadczenie, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu lub podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, aby udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Patrz rozdział V – warunki udziału w postępowaniu – zdolność techniczna lub zawodowa.

1.3. Formularz Oferty, kompletnie uzupełniony i sporządzony na podstawie zał. nr 1 do SIWZ i zgodnie z kosztorysem ofertowym. Dokument ten należy przygotować starannie i bezwzględnie złożyć na etapie składania ofert, gdyż nie podlega on uzupełnieniu i nie może podlegać istotnym zmianom.

1.4. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy - musi zostać dołączone do oferty w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik lub gdy oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.5. Kosztorys ofertowy uproszczony lub szczegółowy. Dokument ten należy przygotować starannie i bezwzględnie złożyć razem z ofertą, gdyż nie podlega on uzupełnieniu i nie może podlegać istotnym zmianom, za wyjątkiem tych dopuszczonych w ustawie pzp.

Dokumenty od 1.2 do 1.5 należy przedłożyć z ofertą w formie pisemnej w oryginale.

1.6. Zaleca się dołączyć do oferty dokument na potwierdzenie wniesienia wadium.

Przewiduje się zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: wymagania w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zdolność techniczna lub zawodowa: Wymóg jest taki sam do każdego zadania.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –wykonał jako wykonawca lub podwykonawca prawidłowo co najmniej zamówienia tak jak opisano w punkcie 1 lub 2 poniżej, tj.:

1. Trzy zamówienia, każde: obejmujące budowę, lub przebudowę, lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o długości minimum 300 m każde. Przez prawidłowe wykonanie zamówienia rozumie się terminowe wykonanie umowy i dokonanie odbioru końcowego robót, co będzie potwierdzone referencjami, poświadczeniem lub innym dokumentem.

2. Jedno zamówienie obejmujące budowę, lub przebudowę, lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o długości minimum 1000 m. Przez prawidłowe wykonanie zamówienia rozumie się terminowe wykonanie umowy i dokonanie odbioru końcowego robót, co będzie potwierdzone referencjami, poświadczeniem lub innym dokumentem. W przypadku wskazywania wartości robót, o których mowa wyżej w punktach 1i2 w walutach innych niż PLN, ich wartość zostanie przeliczona na PLN po kursie średnim walut obcych NBP tabeli A

Ciąg dalszy w kolejnym polu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy - Uzupełnienie pola III.1.1).

Z pierwszego notowania po dniu przesłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nie ustanawia się kryteriów selekcji, o których mowa w art. 25a ust 1 pkt 2 i nie wymaga się w tym zakresie żadnych dokumentów.

Zgodnie z pkt 3 rozdz. V SIWZ: Wymaga się przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy). Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym przedmiocie.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w.art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wymaga się przedłożenia bez wezwania do zamawiającego Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Zał. nr 3 do SIWZ, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Dokumentów związanych z przynależnością do grupy kapitałowej nie należy składać razem z ofertą, dokumenty te należy składać po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, bez wezwania przez zamawiającego i dokumenty te składają wszyscy wykonawcy.

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

3. Po wezwaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia należy przedłożyć: Dokumenty te należy składać po wezwaniu przez zamawiającego i dokumenty te składa wyłącznie wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego – KRK- w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie wymaga się przedkładania informacji z KRK w zakresie sytuacji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

3.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3.3. Oświadczenia wykonawcy

Ciąg dalszy w polu II.1.3

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy Uzupełnienie pola III.1.1):

O braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.4. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – w zakresie 3.3 i 3.4 wzór- zał. nr 4 do SIWZ.

3.5. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów od 3.1 do 3.4.

Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów od 3.1 do 3.4, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

3.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumenty podmiotów Zagranicznych

Wykonawca zagraniczny przedkłada dokumenty te same lub odpowiadające tym samym dokumentom co wykonawca z Polski.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Zamiast informacji z KRK - punkt 3.1. w rozdziale VI SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym punkcie 3.1. w rozdziale VI SIWZ.

Zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej punkt 3.2. w rozdziale VI SIWZ: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, tj. w zakresie określonym w punkcie 3.2. w rozdziale VI SIWZ. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub

Ciąg dalszy w polu niżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy w odniesieniu do pola III.1.1):

Przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument o którym mowa w punkcie 3.1. w rozdziale VI SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym punkcie 3.1. w rozdziale VI SIWZ. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Zgodnie z art. 9 ustawy pzp, Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty i załączników w języku innym niż polski lub bez tłumaczenia.Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednio:

— umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy”,

— aktualny dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczenia woli – jeżeli nie wynika to z treści dokumentów złożonych z ofertą (np. pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza z którego wynika uprawnienie do złożenia oferty i zawarcia umowy),

— zabezpieczenie należytego wykonania umowy – oryginał lub w pieniądzu, patrz również rozdział XV pkt 2 – okresy,

— harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania

— kosztorys pełny - szczegółowy identyczny co do cen jednostkowych, czynników cenotwórczych i ceny całkowitej jak w załączonym do oferty (jeśli nie był przedłożony razem z ofertą).

Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

— informacje niezbędne do kompletnego wypełnienia umowy,

— kopia polisy OC, o której mowa w rozdziale III SIWZ- przed dniem przekazania placu budowy,

— dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób proponowanych do pełnienia funkcji Kierownika/ów budowy zgodnie z paragrafem 17 ust. 3 wzoru umowy i postanowieniami rozdz. III SIWZ- OPZ.

Przewiduje się zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Nie przewiduje się zasad udostępniania informacji o charakterze poufnym.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp -nie dotyczy.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Oprócz ustaleń podanych do pola III.1.1, 1.2 i 1.3): ustala się następujące warunki udziału w postępowaniu:

W zakresie kryteriów selekcji: nie dotyczy- nie wymaga się żadnych dokumentów w tym zakresie.

Zamawiający nie wymaga przedkładania oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Czy o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych? -Zamawiający nie stawia takiego warunku.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zgodnie z art. 45, Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:

Zadanie 1 Markowizna: 5 000,00 PLN

Zadanie 2 Górno: 12 000,00 PLN

Wadium należy wnosić zgodnie z obowiązującymi postanowieniami ustawy Pzp, wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 08 9182 0006 0000 0390 2000 0390 w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Młp. podając w tytule przelewu: _Wadium przetargowe kanalizacja Z1 Z2 (Z1- oznacza zadanie 1, itd. Należy wpisać właściwe w zależności od tego na które zadanie lub zadania Wykonawca składa ofertę, lub oferty).

Wymaga się dla wadium wniesionego w pieniądzu, aby przed upływem terminu składania ofert żądana kwota znajdowała się na wskazanym koncie.

Informacje ogólne:

Zgodnie z art. 45: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

Ciąg dalszy w polu III.1.7 poniżej.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Odnośnie pola III.1.7) ustala się: Poniższe oraz pozostałe uregulowania w tej kwestii są zawarte w SIWZ i wzorze umowy.

Zamawiający nie udziela zaliczek. Zapis jest niekompletny. Uzupełnienie zapisów zawrze się niezwłocznie w dodatkowym ogłoszeniu.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje cd.:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych;- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w SIWZ przez zamawiającego.

Ciąg dalszy dot. wadium w polu VI.3 informacje dodatkowe.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Dopuszczalna w obrocie prawnym - Nie stawia się szczególnych wymagań.

Informacja dodatkowa o sposobie składania ofert: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak.

Inny sposób:

W związku z art. 10 c-e ustawy Pzp: Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 22.6.2016 r. o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych (poz. 1020) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Za wyjątkiem dokumentu JEDZ zamawiający nie wyraża zgody naskładanie ofert w postaci elektronicznej. Składanie oferty może się odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Adres: Urząd Gminy i Miasta Sokołów Młp.,ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski – sekretariat.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy znajdują się we wzorze umowy załączonej do SIWZ.

Zapis jest niekompletny. Uzupełnienie zapisów zawrze się niezwłocznie w dodatkowym ogłoszeniu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 13:10
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/01/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, pok. 7. W trakcie otwarcia ofert nie będzie się od uczestników otwarcia ofert wymagać żadnych upoważnień.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ciąg dalszy w polu niżej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje, z otwarcia przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje cd.:

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. (nie jest to cała treść art. 45)

2. Zgodnie z art. 46 ustawy pzp: Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniuzamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć nasfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Całkowita wielkość lub zakres zamówienia to: Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wSokołowie Małopolskim, Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Turzy-Górnie, Rozdzieleniekanalizacja sanitarnej na terenie "Sanatorium" w Górnie, Budowa kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie, Turzy i Sokołowie Małopolskim. Szacunkowa wartość bezVAT:7853169.04 Waluta: EUR.

Uwaga: Niezwłocznie zamieści się ogłoszenie dodatkowe w zakresie punktów:

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia, III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących, III.2.2) Warunki realizacji umowy, IV.2.7) Warunki otwarcia ofert, VI.4.3) Składanie odwołań.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2018