Usługi - 431258-2019

13/09/2019    S177    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Praszka: Usługi udzielania kredytu

2019/S 177-431258

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Praszka
Krajowy numer identyfikacyjny: Urząd Miejski w Praszce
Adres pocztowy: pl. Grunwaldzki 13
Miejscowość: Praszka
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 46-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Ferlewicz
E-mail: umig@praszka.pl
Tel.: +48 343591009

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.praszka.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.praszka.pl/3018/1143/rok-2019.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 13 000 000 PLN z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2019 roku”

Numer referencyjny: IT.V.271.4.2019
II.1.2)Główny kod CPV
66113000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 13 000 000 PLN z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2019 roku”. Spłata kredytu nastąpi do 30.6.2028.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Praszka, pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, woj. opolskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w wysokości 13 000 000 PLN z uwzględnieniem następujących warunków:

Rodzaj kredytu: kredyt długoterminowy,

Cel kredytu: dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2019 r.,

Kwota kredytu: 13 000 000 PLN (słownie: trzynaście milionów zł). Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Gminy Praszka w 2019 r.

Waluta kredytu: PLN,

Prowizja: powinna obejmować prowizję z tytułu rozpatrzenia wniosku o kredyt, prowizję przygotowawczą i inne, jeżeli wynikają one z tabeli opłat i prowizji pobieranych przez Wykonawcę za czynności bankowe. Niezależnie od okresu kredytowania prowizja jest jednorazowa i płatna na początku umowy, po uruchomieniu kredytu.

Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte na WIBOR 1 M z pierwszego dnia każdego miesiąca powiększone o marżę Wykonawcy (stawka bazowa WIBOR 1M ustalana jest na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca),

Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych innych form zabezpieczenia przedmiotowego kredytu,

Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu: do dnia 30.6.2020 r.,

Spłata kredytu:

– spłata rat kapitałowych: od 30.6.2020 r. – 14 rat

– spłata odsetek: od 30.11.2019 r. – na koniec każdego miesiąca.

Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia kredytu w transzach (maksymalnie

3-5 transz) od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2019 r. z możliwością aneksowania na 2020 rok.

Wypłata transzy kredytu: do 3 dni od daty doręczenia przez Zamawiającego dyspozycji o uruchomienie.

Marża i prowizja Wykonawcy podana w ofercie jest stała i niepodległa żadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

Odsetki z tytułu udzielonego kredytu spłacane będą przez cały okres obowiązywania umowy w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od 30.11.2019 r. Do obliczenia kwoty odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku.

Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie o wysokości odsetek przypadających do spłaty za dany miesiąc w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu.

Liczba mieszkańców gminy Praszka: 13.575 (stan na dzień 31.12.2018 r.)

Ofertę przetargową należy przygotować na podstawie obowiązującej w dniu 1.8.2019 r. stawki WIBOR 1M tj. 1,64 %.

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2028
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. 2016.1988 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków, o których mowa w pkt 1 dotyczyć będzie każdego z Wykonawców oddzielnie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Gmina Praszka, pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, woj. opolskie, POLSKA, pok. nr 27 poprzez rozszyfrowanie i otwarcie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca złoży ofertę za pośrednictwem strony https://miniportal.uzp.gov.pl/

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 16 000 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2019