Dostawy - 451009-2017

11/11/2017    S217    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Różny sprzęt i artykuły biurowe

2017/S 217-451009

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Zp 2130-146/17
ul. Obrońców Pokoju 1
Lublin
20-950
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Orkiszewska
Tel.: +48 814523377
E-mail: anna.orkiszewska@lublin.sa.gov.pl
Faks: +48 814523454
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lublin.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lublin.sa.gov.pl/13,zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sąd powszechny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa artykułów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji luebslkiej.

Numer referencyjny: Zp 2130-146/17
II.1.2)Główny kod CPV
30190000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

3) Wykaz jednostek sądownictwa apelacji lubelskiej, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji lubelskiej. Wykaz jednostek sądownictwa apelacji lubelskiej, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

3) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o artykułach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że Zamawiający dopuszcza artykuły równoważne. Poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia. Zamawiający określa minimalne parametry techniczne (wymiary, gramaturę, parametry pracy, zastosowany materiał itp.), cechy użytkowe (kolor, przeznaczenie, wytrzymałość itp.) oraz jakościowe (wykonanie, opakowanie, estetyka, deklaracje zgodności z normami UE, itp.) jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

4) Ilekroć przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełniania przez produkt wymagań określonych we wskazanej normie,

co Wykonawca jest zobowiązany wykazać składając ofertę.

5) Zamawiający wymaga, aby termin przydatności do użytku zaoferowanych produktów wynosił nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostawy.

6) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia

w formie pisemnej, z prawa opcji, którym objęty jest cały zakres przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ stanowi maksymalny poziom zamówienia (łącznie z prawem opcji). Gwarantowany (minimalny) zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie zrealizowany wynosi 80 %, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie pozostałych 20 % w przypadku zwiększenia potrzeb jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie, w czasie trwania umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z tego prawa. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie ponad 80 % zakresu gwarantowanego oraz nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego/jednostek sądownictwa apelacji lubelskiej, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z uprawnienia do opcji w czasie realizacji umowy.

7) Wykaz jednostek sądownictwa apelacji lubelskiej, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

8) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej, z prawa opcji, którym objęty jest cały zakres przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowi maksymalny poziom zamówienia (łącznie z prawem opcji). Gwarantowany (minimalny) zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie zrealizowany wynosi 80 %, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie pozostałych 20 % w przypadku zwiększenia potrzeb jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie, w czasie trwania umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z tego prawa. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie ponad 80 % zakresu gwarantowanego oraz nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego/jednostek sądownictwa apelacji lubelskiej, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z uprawnienia do opcji w czasie realizacji umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego

w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3 Maja 3 nr: 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 (dokumentacja zamówienia – SIWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Doświadczenie zawodowe.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę artykułów biurowych, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa obejmującą dostawę artykułów biurowych o wartości nie mniejszej niż 550 000 zł netto*.

* Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/02/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie jest jawne i nastąpi w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1 w Sali Konferencyjnej na I piętrze.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ww. ustawy. Pozostałe informacje dot. podstaw wykluczenia zamieszczone są w dokumentacji zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdziale XIII, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wynikających z art. 89 ust. 1 ustawy. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zostały zawarte w Rozdziale VI dokumentacji zamówienia (SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Środkami ochrony prawnej, które mogą być wnoszone w niniejszym postępowaniu są: odwołanie i skarga do sądu. W zakresie, w jakim ustawa nie stanowi inaczej, środki ochrony prawnej określone są w Kodeksie postępowania cywilnego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2017