Roboty budowlane - 458511-2017

17/11/2017    S221

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2017/S 221-458511

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pwikjarocin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie.

Numer referencyjny: POIS/P/3/II/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie” polegającego na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Poznańskiej w Jarocinie – pomiędzy studniami S1-S5 o średnicy dn 500 mm i długości ok. 165,53 mb, budowie odcinka w celu spięcia kanału w ul. Poznańskiej z kolektorem dn 1000 mm – kolektor od studni S6 do komory S9 o średnicy dn 500 mm i dł. ok. 124,83 mb, renowacji kanału w ul. Poznańskiej wraz z odcinkami bocznymi (na odcinku od wiaduktu kolejowego do oczyszczalni ścieków w Cielczy).

Pełny opis zamówienia zawarty został w SIWZ wraz z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 888 772.43 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45000000 Roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo wielkopolskie, powiat jarociński, gmina Jarocin.

II.2.4)Opis zamówienia:

5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie” polegającego na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Poznańskiej w Jarocinie – pomiędzy studniami S1-S5 o średnicy dn 500 mm i długości ok. 165,53 mb, budowie odcinka w celu spięcia kanału w ul. Poznańskiej z kolektorem dn 1000 mm – kolektor od studni S6 do komory S9 o średnicy dn 500 mm i dł. ok. 124,83 mb, renowacji kanału w ul. Poznańskiej wraz z odcinkami bocznymi (na odcinku od wiaduktu kolejowego do oczyszczalni ścieków w Cielczy) – kolektor pomiędzy studnią S10-S13 o średnicy dn 200 mm i długości ok. 74,37 mb; studnią S14-S17 o średnicy dn 200 mm i długości ok. 64,84 mb, studnią S17-S18 o średnicy dn 250 mm i długości ok. 16,12 mb studnią S18-47 o średnicy dn 750 mm i długości ok. 1 813,83 mb; studnią S21-S21.6 o średnicy dn 200 mm i długości ok. 87,08 mb. (UWAGA: Odcinek od studni S47-S55 o średnicy dn 800 mm i długości ok. 374,10 mb (zgodnie z projektem) został przebudowany w roku 2011 z uwagi na wystąpienie awarii i w związku z tym odcinek ten nie znajduje się w zakresie rzeczowym Projektu.), przebudowie odcinków bocznych o średnicy dn 150 mm i długości ok. 57,68 mb, dn 200 mm i długości ok. 54,63 mb; dn 32 mm i długości ok. 14,34 mb.

UWAGA: Pragniemy wyjaśnić, że pod pojęciem „odcinki boczne” definiujemy odcinki przewodów od sieci do granicy działek prywatnych właścicieli.

5.2 Zakres prac do realizacji przez Wykonawcę:

a) wykonanie przedmiotu zamówienia, na które składają się również działania, o których mowa w lit b- k

b) opracowanie i uzyskanie stosownych zatwierdzeń niezbędnych projektów do realizacji robót a w szczególności: projekty organizacji ruchu, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego

c) zaktualizowanie decyzji, uzgodnień

d) przeprowadzenie hydrodynamicznego czyszczenia kanału przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego o ciśnieniu 200 bar i wydatku 300l/min i różnych typach głowic

e) przeprowadzenie inspekcji TV, aby określić stan techniczny przewodu i wykryć ewentualne przeszkody w postaci pęknięć, korzeni i większych osadów

W trakcie jej trwania należy również domierzyć miejsca włączeń przyłączy kanalizacyjnych.

f) w przypadku braku możliwości przeprowadzenia renowacji metodą bezwykopową odcinków wskazanych w dokumentacji projektowej, z uzasadnionych przyczyn technicznych – za zgodą Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego – dopuszcza się zastosowanie innych metod. W w/w sytuacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania projektu zamiennego wraz z uzyskaniem ostatecznej zamiennej decyzji pozwolenia na budowę

g) zapewnienie ciągłości odbioru ścieków ze wszystkich posesji przylegających do placu budowy oraz zapewnienie ciągłości przepływu ścieków na przebudowywanych odcinkach kanalizacji – kolektor, który będzie podlegał przebudowie i renowacji doprowadza do oczyszczalni ścieków ścieki z terenów zach i płd-zach części gm Jarocin oraz skanalizowanej części gm Jaraczewo

h) ciągła informacja mieszkańców o postępie prac, planowanych utrudnieniach w dostępie do nieruchomości

i) odtworzenie dla dróg, chodników lub innej infrastruktury drogowej w zakresie pasa prowadzonych robót

j) dostarczenie do dokumentacji odbiorowej płyty CD z przebiegu inspekcji kanałów videokamerą wraz z raportem, który będzie zawierał: spadek podłużny, poprawność połączeń, owalność, drożność

k) pełna obsługa geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza)

5.3 Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i PR.

5.4 Podane w w/w dokumentach nazwy (znaki towarowe) oraz w niniejszym SIWZ mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”.

Pełny opis zamówienia zawarty został w SIWZ wraz z załącznikami.

Numeracja zastosowana w nin punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 888 772.43 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0174/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

14.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokościach 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

14.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 21.12.2017 r. do godziny 11:00.

Numeracja zastosowana w niniejszym punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia wymogów w niniejszym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.3.3.1. Wykonawca powinien wykazać obroty za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) rocznie (w każdym roku), z zastrzeżeniem punktu 9.6 SIWZ.

7.3.3.2. Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

7.3.3.3. Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Numeracja zastosowana w niniejszym punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

12.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego/których oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu (pkt 12.2. SIWZ) oraz

2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania (pkt 12.3. SIWZ).

12.2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

12.2.3. oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

12.2.4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

12.2.5. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP;

12.2.6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych powyżej przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

12.2.7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.3 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Numeracja zastosowana w niniejszym punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.3.2.1. Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej 2 zadań, każde polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o długości co najmniej 500 mb i średnicy minimum 200 mm wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa na którym realizowane były prace instalacyjne

oraz

co najmniej 2 zadań, każde polegające na budowie lub remoncie lub przebudowie lub odbudowie sieci kanalizacji ogólnospławnej o długości co najmniej 300 mb

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru).

Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru).

Uwaga: wykonawca może się̨ posługiwać́ doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem – wyłącznie w zakresie faktycznie przez niego wykonanym. Tym samym nie może sobie przypisać́ doświadczenia w zakresie realizacji zamówienia, w którym nie brał udziału.

7.3.2.2. Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

a) Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartości min. 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) netto. Wskazana osoba nie może jednocześnie być wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy.

b) Kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca:

— uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*.

— kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót sanitarno-instalacyjnych na zadaniach inwestycyjnych w których łączna wartość robót sanitarno-instalacyjnych wynosiła min. 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) netto.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia dwóch funkcji jednocześnie.

Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań.

* Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Numeracja zastosowana w niniejszym punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

12.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego/których oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu (pkt 12.2. SIWZ) oraz

2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania (pkt 12.3. SIWZ).

12.2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

12.2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

12.2.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług koordynacyjnych oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

12.2.7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.3 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Numeracja zastosowana w niniejszym punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/12/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/12/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, Sala Konferencyjna – I piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie Ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

10.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), stanowiący (w formacie pdf i doc) załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Pozostałe zapisy zawarte są w SIWZ.

Numeracja zastosowana w niniejszym punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

11.1. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dot.:

(1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

(2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

(3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach),

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp [z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia].

Pozostałe zapisy zawarte są w SIWZ.

Numeracja zastosowana w niniejszym punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

7.2. Podstawy wykluczenia z postępowania

7.2.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia Wykonawcy);

7.2.2 Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy Pzp, że z postępowania o udzielenie zamówienia będzie wykluczał Wykonawcę z powodu okoliczności, o których jest mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy).

Pozostałe zapisy zawarte są w SIWZ.

Numeracja zastosowana w niniejszym punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

12.3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

12.3.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

12.3.2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

12.3.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

12.3.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Pozostałe zapisy zawarte są w SIWZ.

Numeracja zastosowana w niniejszym punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ odnośnie tego podmiotu w zakresie wskazanym w SIWZ oraz zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adres internetowy: www.pwikjarocin.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2017