Usługi - 477261-2017

29/11/2017    S229

Polska-Szczecin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 229-477261

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
Adres pocztowy: al. Bohaterów Warszawy 33
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 70-340
Państwo: Polska
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 914325320
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi i autostradami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Budowa drogi S-11 na odcinku Koszalin – Szczecinek. Odcinek węzeł „Bobolice”/bez węzła/ – węzeł „Szczecinek Północ”/z węzłem/.

Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2413.51.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje:

a) Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa drogi S11 na odcinku Bobolice – Szczecinek”. Odcinek węzeł „Bobolice”/bez węzła/ – węzeł „Szczecinek Północ”/z węzłem/” w skład, której wchodzą opracowania projektowe i dokumentacja w zakresie: opinia geotechniczna, projekt robót geologicznych i hydrogeologicznych, dokumentacja geologiczno-inżynierska, dokumentacja hydrogeologiczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, koncepcja programowa zawierająca przedmiary i kosztorysy, projekt budowlany, projekt podziału nieruchomości, materiały do ponownej oceny odziaływania na środowisko, wykonanie podziału nieruchomości w terenie, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetarg.

b) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad ww. przedsięwzięciem w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, zwanego dalej Nadzorem Autorskim.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

a) Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa drogi S11 na odcinku Bobolice – Szczecinek”. Odcinek węzeł „Bobolice”/bez węzła/ – węzeł „Szczecinek Północ”/z węzłem/” w skład, której wchodzą, opracowania i dokumentacje projektowe określone w Tabeli Opracowań Projektowych;

b) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad ww. przedsięwzięciem w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, zwanego dalej Nadzorem Autorskim.

2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z postanowieniami SIWZ, postanowieniami umowy stanowiącej Tom II SIWZ oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Tom III SIWZ.

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r.poz.380 ze zm.), ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 zezm.),ustawie z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 nr 0 poz. 460 ze zm.).

4. Podwykonawstwo:

a) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,tj. Wykonawca jest zobowiązany osobiście wykonać, zastrzeżone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, do osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowe części zamówienia, tj. czynności wykonywane przez następujących ekspertów kluczowych:

1) Projektanta branży drogowej, którymi są obowiązki wynikające z ustawy prawo budowlane i zapisów specyfikacji projektowej;

2) Projektanta branży mostowej, którymi są obowiązki wynikające z ustawy prawo budowlane i zapisów specyfikacji projektowej;

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt. a) jako kluczowych) części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (niekluczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych wart. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

e) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu projektowego / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Termin / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 67
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Opracowanie dokumentacji technicznej należy wykonać w terminie 32 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin realizacji w zakresie wykonania koncepcji programowej (zgodnie z tabelą opracowań projektowych) stanowi kryterium oceny ofert: Najkrótszy możliwy Termin realizacji: 14 miesięcy od daty zawarcia umowy; – Najdłuższy możliwy Termin realizacji: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1)Osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim dofunkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.1. 3) ogłoszenia, Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Osób:

1.1. osoba proponowana do pełnienia funkcji: Projektant branży drogowej:

a) minimalna liczba osób: 1

b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

— osoba ta musi wykazać, że wykonała/opracowała – na stanowisku projektanta drogowego – 1 opracowanie w zakresie Projektu Budowlanego dla drogi krajowej min. klasy S o dł. min. 10 km;

1.2. osoba proponowana do pełnienia funkcji: Projektant branży mostowej:

a) minimalna liczba osób: 1

b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

— osoba ta musi wykazać, że wykonała/opracowała – na stanowisku projektanta mostowego – 1 opracowanie w zakresie Projektu Budowlanego dla budowy min. 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A w tym 1 obiekt mostowy o rozpiętości teoretycznej przęsła min. 50 m;

1.3. osoba proponowana do pełnienia funkcji: sprawdzający dokumentacji branży drogowej

a) minimalna liczba osób: 1

b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

— osoba ta musi wykazać, że wykonała/opracowała – na stanowisku projektanta drogowego lub sprawdzającego dokumentacji drogowej – 1 opracowanie w zakresie Projektu Budowlanego dla drogi krajowej min. klasy S o dł. min. 10 km;

1.4. osoba proponowana do pełnienia funkcji: sprawdzający dokumentacji branży mostowej

a) minimalna liczba osób: 1

b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

— osoba ta musi wykazać, że wykonała/opracowała – na stanowisku projektanta mostowego lub sprawdzającego dokumentacji mostowej – 1 opracowanie w zakresie Projektu Budowlanego dla budowy min. 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A w tym 1 obiekt mostowy o rozpiętości teoretycznej przęsła min. 50 m;

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Istotne postanowienia umowy dostępnej na stronie internetowej zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/01/2018
Czas lokalny: 10:50
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/01/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie

70-340 szczecin, al. Bohaterów Warszawy 33

Sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.1.1) i Sekcji III.1.3).

7.Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1)2) i 8) ustawy Pzp..

8. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

9. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu;

w formie jednolitego dokumentu.

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

11. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych § 5ust.1-6 i 9 bądź § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 1126) i które są wymienione w Tomie I SIWZ – pkt. 9.7.2).

12. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

13. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego www.gddkia.gov.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawyPzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2017