Gradnje - 523179-2018

27/11/2018    S228    - - Gradnje - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Gorica: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest

2018/S 228-523179

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
EZTS GO, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)"
0000000003
Ulica Cadorna 36
34170 - Gorica
3417
Slovenija
Kontaktna oseba: Fabiana Pieri
Telefon: +386 51254988
E-naslov: fabiana.pieri@euro-go.eu
Šifra NUTS: SI04

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.euro-go.eu/sl/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.euro-go.eu/sl/novice/sodelujte-z-nami
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5576
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Čezmejni park Soča-Isonzo - Sklop 1, Infrastrukturne ureditve za rekreacijsko območje v Zgornji Vrtojbi - Kamp Vrtojba

II.1.2)Glavna koda CPV
45233000
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Javno naročilo zajema gradbene ureditve, ki obsegajo cca. 1255 m2 in njihovo komunalno ureditev, infrastrukturne ureditve za priključevanje na javno infrastrukturo ter izvedbo drugih ureditev in enostavnih objektov ter opreme za potrebe infrastrukturne ureditve rekreacijskega območja v Zgornji Vrtojbi - Kamp Vrtojba.

Gradbene ureditve in njihova komunalna ureditev zajema vhodni asfaltni plato kampa, na katerem so:

— parkirna mesta za avtodome nočni del (8 parkirnih mest),

— servisna ploščad za avtodome in kontejnersko mesto,

— priključek kampa na javno pot.

Infrastrukturne ureditve za priključevanje na javno infrastrukturo zajemajo izvedbo:

— priključevanja na javno kanalizacijo,

— delne rekonstrukcije SN voda, izvedbo transformatorske postaje in izvedbo NN napajanja,

— rekonstrukcije vodovoda in vodovodnega priključka,

— rekonstrukcije dostopne poti in odvodnje cestišča,

— kompletne meteorne odvodnje, vključno z odvodnjo zalednih voda in primarnim priključnim jaškom za odvodnjo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 398 738.07 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45233000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Javno naročilo zajema gradbene ureditve, ki obsegajo cca. 1255 m2 in njihovo komunalno ureditev, infrastrukturne ureditve za priključevanje na javno infrastrukturo ter izvedbo drugih ureditev in enostavnih objektov ter opreme za potrebe infrastrukturne ureditve rekreacijskega območja v Zgornji Vrtojbi - Kamp Vrtojba.

Gradbene ureditve in njihova komunalna ureditev zajema vhodni asfaltni plato kampa, na katerem so:

— parkirna mesta za avtodome nočni del (8 parkirnih mest),

— servisna ploščad za avtodome in kontejnersko mesto,

— priključek kampa na javno pot.

Infrastrukturne ureditve za priključevanje na javno infrastrukturo zajemajo izvedbo:

— priključevanja na javno kanalizacijo,

— delne rekonstrukcije SN voda, izvedbo transformatorske postaje in izvedbo NN napajanja,

— rekonstrukcije vodovoda in vodovodnega priključka,

— rekonstrukcije dostopne poti in odvodnje cestišča,

— kompletne meteorne odvodnje, vključno z odvodnjo zalednih voda in primarnim priključnim jaškom za odvodnjo.

Druge ureditve in enostavni objekti ter oprema, ki zajemajo:

— postavitev začasnih sanitarno servisnih objektov (kontejner),

— izvedbo nasutja za sanacijo temeljnih tal,

— izvedbo servisnega objekta (tip: mala stavba) v površini cca. 20m2 (servisna lopa kampa),

— izvedba zemeljskih in zasaditvenih del na območju kampa,

— izvedba naravne vodne lagune,

— postavitev enostavnih objektov (igral, športnih igrišč na prostem, stez in poti).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pod pogoji iz vzorca pogodbe

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

CCI 2014TC16RFCB036

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 07/01/2019
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 07/01/2019
Lokalni čas: 12:01
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 2 dni.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.12.2018 12:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
EZTS GO, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)"
Ulica Cadorna 36
34170 - Gorica
3417
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/11/2018