Dostawy - 554307-2019

22/11/2019    S226

Polska-Opole: Urządzenia do terapii nerkowej

2019/S 226-554307

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 202-490731)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kośnego 53
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-372
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Szoprun
E-mail: przetargidlg@szpital.opole.pl
Tel.: +48 774433121
Faks: +48 774433021
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.opole.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PNE.D.DLG.31.19 Zakup wraz z dostawą płynów dializacyjnych, sprzętu dializacyjnego oraz osprzętu do aparatu Prismaflex

Numer referencyjny: PNE.D.DLG.31.19
II.1.2)Główny kod CPV
33181000 Urządzenia do terapii nerkowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup wraz z dostawą płynów dializacyjnych, sprzętu dializacyjnego oraz osprzętu do aparatu Prismaflex. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych zadań częściowych określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 202-490731

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 26/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/11/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: