Dostawy - 566497-2018

Wyświetl widok skrócony

21/12/2018    S246    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2018/S 246-566497

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok. 300
Punkt kontaktowy: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
02-362 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222902942
E-mail: biuro@mae.com.pl
Faks: +48 222902942

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mae.com.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.mae.com.pl/bip

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Regionalna Agencja Energetyczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Powiat Pułtuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
NIP: 568-16-18-062
ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk
Polska

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
NIP: 113-19-48-935
ul. Odlewnicza 8
03-231 Warszawa
Polska

Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielny Publiczny ZOZ
NIP: 525-20-94-693
ul. Inflancka 8
00-189 Warszawa
Polska

"Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
NIP: 113-25-20-369
ul. Lubelska 26
03-802 Warszawa
Polska

KBTO Sp. z o.o.
NIP: 527-26-79-540
ul. Krakowskie Przedmieście 79
00-079 Warszawa
Polska

Skarb Państwa - Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą w Warszawie
NIP: 525-10-58-627
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
Polska

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
NIP: 526-00-08-691
ul. Kredytowa 1
00-056 Warszawa
Polska

Województwo Mazowieckie - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
NIP: 113-24-53-940
ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa
Polska

Gmina Bieżuń
NIP: 511- 02-65-245
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń
Polska

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
NIP: 525-00-08-838
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
Polska

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów
NIP: 952-20-31-932
ul. Hafciarska 80/86
04-725 Warszawa
Polska

Wspólnota Mieszkaniowa Kasztanowa Aleja II
NIP: 951-22-25-238
ul. K. Jeżewskiego 5D/120
02-796 Warszawa
Polska

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
NIP: 525-00-07-939
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Polska

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
NIP: 525-00-08-264
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
Polska

Województwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
NIP: 113-24-53-940
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
Polska

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
NIP: 567-15-32-011
ul. H. Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
Polska

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
NIP: 566-16-38-481
ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
Polska

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
NIP: 118-13-49-898
ul. M. Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny
05-092 Łomianki
Polska

Gmina Mochowo
NIP: 776-161-50-78
ul. Sierpecka 2
09-214 Mochowo
Polska

Gmina Jabłonna
NIP: 536-177-15-14
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
Polska

Miasto i Gmina Sanniki
NIP: 971-065-94-63
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki
Polska

Teatr Polski
NIP:525-000-97-66
ul. Karasia 2
00-327 Warszawa
Polska

Województwo Mazowieckie - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego
NIP:113-245-39-40
ul. J. Matejki 2
07-200 Wyszków
Polska

Gmina Załuski
NIP: 567-178-34-57
Załuski 67
09-142 Załuski
Polska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
NIP 525-20-88-391
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
Polska

Gmina Czernice Borowe
NIP: 761-148-59-06
ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe
Polska

Województwo Mazowieckie - Bursa Regionalna w Ostrołęce
NIP: 113-24-53-940
ul. R. Traugutta 9A
07-410 Ostrołęka
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI grupa zakupowa MAE.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty z obszaru POLSKI

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami:
Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 i późn. zm.),
Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 750)
Dla niżej wymienionych podmiotów (Zamawiających)
XXX
1. Województwo Mazowieckie - Bursa Regionalna w Ostrołęce
NIP: 113-24-53-940; adres: ul. R. Traugutta 9A; 07-410 Ostrołęka
2. Powiat Pułtuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
NIP: 568-16-18-062; adres: ul. 3 Maja 20; 06-100 Pułtusk
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
NIP: 113-19-48-935; adres: ul. Odlewnicza 8; 03-231 Warszawa
4. Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielny Publiczny ZOZ; NIP: 525-20-94-693; adres: ul. Inflancka 8 00-189 Warszawa
5. "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
NIP: 113-25-20-369; adres: Lubelska 26; 03-802 Warszawa
6. KBTO Sp. z o.o.
NIP: 527-26-79-540; adres: ul. Krakowskie Przedmieście 79; 00-079 Warszawa
7. Skarb Państwa - Najwyższa Izba kontroli z siedzibą w Warszawie
NIP: 525-10-58-627; adres: ul. Filtrowa 57; 02-056 Warszawa
8. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
NIP: 526-00-08-691; adres: ul. Kredytowa 1; 00-056 Warszawa
9. Województwo Mazowieckie - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
NIP: 113-24-53-940; adres: ul. Młynarska 16; 01-205 Warszawa
10. Gmina Bieżuń
NIP: 511- 02-65-245; adres: ul. Warszawska 2; 09-320 Bieżuń
11. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
NIP: 525-00-08-838; ul. Płocka 26; 01-138 Warszawa
12. Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów
NIP: 952-20-31-932 adres: ul. Hafciarska 80/86; 04-725 Warszawa
13. Wspólnota Mieszkaniowa Kasztanowa Aleja II
NIP: 951-22-25-238 adres: ul. K. Jeżewskiego 5D/120; 02-796 Warszawa
14. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
NIP: 525-00-07-939; adres: ul. Rydygiera 8; 01-793 Warszawa
15. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
NIP: 525-00-08-264; adres ul. Rakowiecka 36; 02-532 Warszawa
16. Województwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
NIP: 113-24-53-940; adres: Al. Jerozolimskie 28; 00-024 Warszawa
17. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
NIP: 567-15-32-011; adres: ul. H. Sienkiewicza 7; 09-100 Płońsk
18. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
NIP: 566-16-38-481; adres: ul. Mleczarska 27; 06-400 Ciechanów
19. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym NIP: 118-13-49-898; adres: ul. Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny
05-092 Łomianki
XXXI
20. Gmina Mochowo, NIP: 776-161-50-78; ul. Sierpecka 2 09-214 Mochowo
21. Gmina Jabłonna, NIP: 536-177-15-14; ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna
22. Miasto i Gmina Sanniki, NIP: 971-065-94-63; ul. Warszawska 169 09-540 Sanniki
23. Teatr Polski, NIP:525-000-97-66 ul. Karasia 2 00-327 Warszawa
24. Województwo Mazowieckie - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego,
NIP:113-245-39-40: ul. J. Matejki 2 07-200 Wyszków
25. Gmina Załuski, NIP: 567-178-34-57; Załuski 67 09-142 Załuski
26. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
NIP 525-20-88-391; ul. Ogrodowa 5/7 00-893 Warszawa
27. Gmina Czernice Borowe, NIP: 761-148-59-06; ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000, 09300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 25 040 069,63 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MAE/189/2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 178-404271 z dnia 15.9.2018

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI grupa zakupowa MAE. Część nr: 1 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI Grupa Zakupowa MAE.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2018
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ENEA S.A.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań Poznań
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 444 079,09 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 283 674,54 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI grupa zakupowa MAE. Część nr: 2 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI Grupa Zakupowa MAE.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2018
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ENEA S.A.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 15 202 853,49 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 14 687 152,90 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI grupa zakupowa MAE. Część nr: 3 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI Grupa Zakupowa MAE.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2018
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGE Obrót S.A. - Oddział Warszawa
ul. Marsa 95
04-470 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 379 762,37 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 069 242,19 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
w III cz. zamówienia zastosowano art. 91 ust.4 ustawy PZP
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.12.2018