Dostawy - 566497-2018

Wyświetl widok skrócony

21/12/2018    S246

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2018/S 246-566497

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok. 300
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-362
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mae.com.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.mae.com.pl/bip

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Regionalna Agencja Energetyczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Powiat Pułtuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 568-16-18-062
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 20
Miejscowość: Pułtusk
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 113-19-48-935
Adres pocztowy: ul. Odlewnicza 8
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-231
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielny Publiczny ZOZ
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 525-20-94-693
Adres pocztowy: ul. Inflancka 8
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-189
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 113-25-20-369
Adres pocztowy: ul. Lubelska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-802
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: KBTO Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 527-26-79-540
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 79
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-079
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 525-10-58-627
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 526-00-08-691
Adres pocztowy: ul. Kredytowa 1
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-056
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 113-24-53-940
Adres pocztowy: ul. Młynarska 16
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-205
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Bieżuń
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 511- 02-65-245
Adres pocztowy: ul. Warszawska 2
Miejscowość: Bieżuń
Kod pocztowy: 09-320
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 525-00-08-838
Adres pocztowy: ul. Płocka 26
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-138
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 952-20-31-932
Adres pocztowy: ul. Hafciarska 80/86
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-725
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wspólnota Mieszkaniowa Kasztanowa Aleja II
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 951-22-25-238
Adres pocztowy: ul. K. Jeżewskiego 5D/120
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-796
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 525-00-07-939
Adres pocztowy: ul. Rydygiera 8
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-793
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 525-00-08-264
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 36
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-532
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 113-24-53-940
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 28
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-024
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 567-15-32-011
Adres pocztowy: ul. H. Sienkiewicza 7
Miejscowość: Płońsk
Kod pocztowy: 09-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 566-16-38-481
Adres pocztowy: ul. Mleczarska 27
Miejscowość: Ciechanów
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 118-13-49-898
Adres pocztowy: ul. M. Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny
Miejscowość: Łomianki
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Mochowo
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 776-161-50-78
Adres pocztowy: ul. Sierpecka 2
Miejscowość: Mochowo
Kod pocztowy: 09-214
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Jabłonna
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 536-177-15-14
Adres pocztowy: ul. Modlińska 152
Miejscowość: Jabłonna
Kod pocztowy: 05-110
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Sanniki
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 971-065-94-63
Adres pocztowy: ul. Warszawska 169
Miejscowość: Sanniki
Kod pocztowy: 09-540
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Teatr Polski
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP:525-000-97-66
Adres pocztowy: ul. Karasia 2
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-327
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP:113-245-39-40
Adres pocztowy: ul. J. Matejki 2
Miejscowość: Wyszków
Kod pocztowy: 07-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Załuski
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 567-178-34-57
Adres pocztowy: Załuski 67
Miejscowość: Załuski
Kod pocztowy: 09-142
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 525-20-88-391
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 5/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-893
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Czernice Borowe
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 761-148-59-06
Adres pocztowy: ul. Dolna 2
Miejscowość: Czernice Borowe
Kod pocztowy: 06-415
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie - Bursa Regionalna w Ostrołęce
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 113-24-53-940
Adres pocztowy: ul. R. Traugutta 9A
Miejscowość: Ostrołęka
Kod pocztowy: 07-410
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI grupa zakupowa MAE.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty z obszaru POLSKI

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami:
Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 i późn. zm.),
Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 750)
Dla niżej wymienionych podmiotów (Zamawiających)
XXX
1. Województwo Mazowieckie - Bursa Regionalna w Ostrołęce
NIP: 113-24-53-940; adres: ul. R. Traugutta 9A; 07-410 Ostrołęka
2. Powiat Pułtuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
NIP: 568-16-18-062; adres: ul. 3 Maja 20; 06-100 Pułtusk
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
NIP: 113-19-48-935; adres: ul. Odlewnicza 8; 03-231 Warszawa
4. Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielny Publiczny ZOZ; NIP: 525-20-94-693; adres: ul. Inflancka 8 00-189 Warszawa
5. "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
NIP: 113-25-20-369; adres: Lubelska 26; 03-802 Warszawa
6. KBTO Sp. z o.o.
NIP: 527-26-79-540; adres: ul. Krakowskie Przedmieście 79; 00-079 Warszawa
7. Skarb Państwa - Najwyższa Izba kontroli z siedzibą w Warszawie
NIP: 525-10-58-627; adres: ul. Filtrowa 57; 02-056 Warszawa
8. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
NIP: 526-00-08-691; adres: ul. Kredytowa 1; 00-056 Warszawa
9. Województwo Mazowieckie - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
NIP: 113-24-53-940; adres: ul. Młynarska 16; 01-205 Warszawa
10. Gmina Bieżuń
NIP: 511- 02-65-245; adres: ul. Warszawska 2; 09-320 Bieżuń
11. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
NIP: 525-00-08-838; ul. Płocka 26; 01-138 Warszawa
12. Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów
NIP: 952-20-31-932 adres: ul. Hafciarska 80/86; 04-725 Warszawa
13. Wspólnota Mieszkaniowa Kasztanowa Aleja II
NIP: 951-22-25-238 adres: ul. K. Jeżewskiego 5D/120; 02-796 Warszawa
14. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
NIP: 525-00-07-939; adres: ul. Rydygiera 8; 01-793 Warszawa
15. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
NIP: 525-00-08-264; adres ul. Rakowiecka 36; 02-532 Warszawa
16. Województwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
NIP: 113-24-53-940; adres: Al. Jerozolimskie 28; 00-024 Warszawa
17. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
NIP: 567-15-32-011; adres: ul. H. Sienkiewicza 7; 09-100 Płońsk
18. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
NIP: 566-16-38-481; adres: ul. Mleczarska 27; 06-400 Ciechanów
19. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym NIP: 118-13-49-898; adres: ul. Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny
05-092 Łomianki
XXXI
20. Gmina Mochowo, NIP: 776-161-50-78; ul. Sierpecka 2 09-214 Mochowo
21. Gmina Jabłonna, NIP: 536-177-15-14; ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna
22. Miasto i Gmina Sanniki, NIP: 971-065-94-63; ul. Warszawska 169 09-540 Sanniki
23. Teatr Polski, NIP:525-000-97-66 ul. Karasia 2 00-327 Warszawa
24. Województwo Mazowieckie - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego,
NIP:113-245-39-40: ul. J. Matejki 2 07-200 Wyszków
25. Gmina Załuski, NIP: 567-178-34-57; Załuski 67 09-142 Załuski
26. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
NIP 525-20-88-391; ul. Ogrodowa 5/7 00-893 Warszawa
27. Gmina Czernice Borowe, NIP: 761-148-59-06; ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 25 040 069,63 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MAE/189/2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 178-404271 z dnia 15.9.2018

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI grupa zakupowa MAE. Część nr: 1 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI Grupa Zakupowa MAE.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2018
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: ENEA S.A.
Adres pocztowy: ul. Górecka 1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-201 Poznań
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 444 079,09 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 283 674,54 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI grupa zakupowa MAE. Część nr: 2 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI Grupa Zakupowa MAE.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2018
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: ENEA S.A.
Adres pocztowy: ul. Górecka 1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-201
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 15 202 853,49 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 14 687 152,90 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI grupa zakupowa MAE. Część nr: 3 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXX/XXXI Grupa Zakupowa MAE.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2018
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: PGE Obrót S.A. - Oddział Warszawa
Adres pocztowy: ul. Marsa 95
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 379 762,37 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 069 242,19 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
w III cz. zamówienia zastosowano art. 91 ust.4 ustawy PZP
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.12.2018