Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 61654-2019

08/02/2019    S28

Polska-Gniezno: Olej napędowy

2019/S 028-061654

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: URBIS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Bolesława Chrobrego 24/25
Miejscowość: Gniezno
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kolenda
E-mail: katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl
Tel.: +48 508052156
Adresy internetowe:
Główny adres: www.urbis.gniezno.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.urbis.gniezno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne, zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywną dostawę paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów w tym specjalistycznych o wys. do 4,0 m oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego oraz innych s URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie

Numer referencyjny: ZP-URB-1/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys. do 4,0 m) oraz do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów na potrzeby URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie w okresie 12 m-cy paliwem ON oraz Benzyną BP 98 na własnej stacji paliw Dostawcy w ilości średniorocznej

Olej napędowy (ON) 274 000 dm3

Benzyna PB 98 - 1 300 dm 3

Paliwa sprzedawane przez Dostawcę w ramach niniejszego postępowania musza spełniać wymagania jakościowe według obowiązujących norm w tym zakresie m.in., PN-EN 590 PN-EN 228 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 23.10.2015 roku, poz. 1680). W okresie trwania umowy wskazana ilość paliwa może ulec zmianie „+;–„ (ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach). W takim przypadku Dostawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wynikające z rzeczywistej ilości paliwa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gniezno

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys. do 4,0 m) oraz do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów na potrzeby Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie w okresie 12 m-cy paliwem ON oraz Benzyną BP 98 na własnej stacji paliw Dostawcy w ilości średniorocznej

Olej napędowy (ON) 274 000 dm3;

Benzyna PB 98 - 1 300 dm 3

Paliwa sprzedawane przez Dostawcę w ramach niniejszego postępowania musza spełniać wymagania jakościowe według obowiązujących norm w tym zakresie m.in., PN-EN 590, PN EN 228 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 23.10.2015 roku, poz. 1680). W okresie trwania umowy wskazana ilość paliwa może ulec zmianie „+;–„ (ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach). W takim przypadku Dostawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wynikające z rzeczywistej ilości paliwa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 poz. 755 tj.)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i posiada opłaconą polisę w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) aktualnej na dzień podpisania umowy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, min. 2 dostawy w zakresie przedmiotu zamówienia o wartości brutto min. 1 100 000,00 PLN lub ilości 400 000 dm3 - olej napędowy

Min 6 500,00 PLN brutto lub 1 300 dm3 Benzyna PB 98

— odpowiadającego swoim rodzajem i wielkością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania dostaw i odbiorców potwierdzone referencjami

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia.

Dostawa przedmiotu zamówienia można podać

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

URBIS Sp. z o.o., ul. Chrobrego 24/25 w Gnieźnie, POLSKA - parter, Dział Zamówień Publicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Dostawcy z udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. Ust.1 pkt 13,14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawione nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga dotyczy spółki cywilnej: do oferty składanej przez spółkę cywilną dołączyć należy zaświadczenia z US i ZUS wystawione dla spółki i każdego wspólnika spółki cywilnej osobno.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2019