Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dostawy - 61654-2019

08/02/2019    S28

Polska-Gniezno: Olej napędowy

2019/S 028-061654

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: URBIS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Bolesława Chrobrego 24/25
Miejscowość: Gniezno
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kolenda
E-mail: katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl
Tel.: +48 508052156
Adresy internetowe:
Główny adres: www.urbis.gniezno.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.urbis.gniezno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne, zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywną dostawę paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów w tym specjalistycznych o wys. do 4,0 m oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego oraz innych s URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie

Numer referencyjny: ZP-URB-1/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys. do 4,0 m) oraz do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów na potrzeby URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie w okresie 12 m-cy paliwem ON oraz Benzyną BP 98 na własnej stacji paliw Dostawcy w ilości średniorocznej

Olej napędowy (ON) 274 000 dm3

Benzyna PB 98 - 1 300 dm 3

Paliwa sprzedawane przez Dostawcę w ramach niniejszego postępowania musza spełniać wymagania jakościowe według obowiązujących norm w tym zakresie m.in., PN-EN 590 PN-EN 228 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 23.10.2015 roku, poz. 1680). W okresie trwania umowy wskazana ilość paliwa może ulec zmianie „+;–„ (ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach). W takim przypadku Dostawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wynikające z rzeczywistej ilości paliwa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gniezno

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys. do 4,0 m) oraz do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów na potrzeby Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie w okresie 12 m-cy paliwem ON oraz Benzyną BP 98 na własnej stacji paliw Dostawcy w ilości średniorocznej

Olej napędowy (ON) 274 000 dm3;

Benzyna PB 98 - 1 300 dm 3

Paliwa sprzedawane przez Dostawcę w ramach niniejszego postępowania musza spełniać wymagania jakościowe według obowiązujących norm w tym zakresie m.in., PN-EN 590, PN EN 228 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 23.10.2015 roku, poz. 1680). W okresie trwania umowy wskazana ilość paliwa może ulec zmianie „+;–„ (ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach). W takim przypadku Dostawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wynikające z rzeczywistej ilości paliwa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 poz. 755 tj.)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i posiada opłaconą polisę w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) aktualnej na dzień podpisania umowy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, min. 2 dostawy w zakresie przedmiotu zamówienia o wartości brutto min. 1 100 000,00 PLN lub ilości 400 000 dm3 - olej napędowy

Min 6 500,00 PLN brutto lub 1 300 dm3 Benzyna PB 98

— odpowiadającego swoim rodzajem i wielkością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania dostaw i odbiorców potwierdzone referencjami

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia.

Dostawa przedmiotu zamówienia można podać

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

URBIS Sp. z o.o., ul. Chrobrego 24/25 w Gnieźnie, POLSKA - parter, Dział Zamówień Publicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Dostawcy z udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. Ust.1 pkt 13,14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawione nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga dotyczy spółki cywilnej: do oferty składanej przez spółkę cywilną dołączyć należy zaświadczenia z US i ZUS wystawione dla spółki i każdego wspólnika spółki cywilnej osobno.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2019