Usługi - 89803-2018

28/02/2018    S41    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Nowy Sącz: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

2018/S 041-089803

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Sądecka Infrastruktura Miejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca w imieniu i na rzecz Zamawiającego Miasta Nowego Sącza (stosownie do art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych)
ul. Grybowska 4
Nowy Sącz
33-300
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Mikulski
Tel.: +48 184423387
E-mail: m.mikulski@simns.pl
Kod NUTS: PL218

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.simns.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.simns.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu p

Numer referencyjny: SIM.271.1.2018
II.1.2)Główny kod CPV
71242000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową.

Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj. małopolskie, Nowy Sącz.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu.

2.Podstawowe parametry użytkowe dla przedmiotu zamówienia obejmują stadion piłkarski spełniający minimalne wymagania i zalecenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, zapewniające uzyskanie licencji na uczestniczenie w Rozgrywkach Klubowych PZPN oraz Rozgrywkach Klubowych Europejskiej Federacji Piłki Nożnej. Szczegółowe wymagania zawarte zostały w „Podręczniku Licencyjnym PZPN dla Klubów Ekstraklasy Sezon 2018/2019 i Następne”.

3.Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następujących zakresach:

a) Zakres I:

— wykonanie prac projektowych - koncepcji programowo-przestrzennej, obejmującej całość zamierzenia inwestycyjnego, tj.: stadion o pojemności od 6.000 do 8.200 miejsc siedzących zadaszonych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań wynikających z przepisów prawa, warunków PZPN dotyczących stadionów sportowych III Kategorii oraz wymagań UEFA.

b) Zakres II:

— opracowanie Projektów Budowlanych wraz z Informacją Dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniających wymagania Zamawiającego oraz zawierających problematykę projektów wykonawczych,

— opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Kosztorysów Inwestorskich z zestawieniem łącznej wartości zamierzenia inwestycyjnego wraz z przedmiarami robót i wykazem wszystkich kosztorysów inwestorskich wraz z ich wartością,

— uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego (w oparciu o odrębnie udzielone wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa), wszelkich prawem przewidzianych, wymaganych do wystąpienia z kompletnym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji - pozwoleń na budowę Zamierzenia Inwestycyjnego dokumentów,

— przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wystąpienia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskami o udzielenie decyzji - pozwoleń na budowę Zamierzenia Inwestycyjnego,

— wystąpienie - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zamawiającego do organu administracji architektoniczno-budowlanej z kompletnymi wnioskami (i oświadczeniami o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) o wydanie pozwoleń na budowę Zamierzenia Inwestycyjnego.

c) Zakres III:

— uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (w oparciu o odrębnie udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa) i przekazanie Zamawiającemu ostatecznych i prawomocnych decyzji – pozwoleń na budowę Zamierzenia Inwestycyjnego.

d) Zakres IV:

Pełnienie/zapewnienie nadzoru autorskiego nad planowanymi do przeprowadzenia robotami budowlanymi.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę przy udziale podwykonawców.

6. Zamawiający z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia nie stawia wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

7. W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy.

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia ponad wymagane w SIWZ na spełnienie warunków udziału w postępowaniu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/06/2018
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wskazany w Rozdziale II.2.7. niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu początek zakresu obowiązywania zamówienia ma charakter orientacyjny i jest faktycznie uzależniony od daty wyboru oferty najkorzystniejszej i daty udzielenia zamówienia - która to będzie faktyczną datą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

b) Zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia(JEDZ).

a) Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b) Wykonawca składa JEDZ w formie pisemnej (w oryginale), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

c) Wykonawca wypełnia wszystkie części formularza. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy).

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z Wykonawców. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

e) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

f) JEDZ musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy / każdego Wykonawcy występującego wspólnie / innego podmiotu.

2) W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dowód potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie innego podmiotu składane jest w oryginale.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, złożone w formie pisemnej (oryginał albo kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacje z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu.

a) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie składa każdy z wykonawców.

c) Oświadczenie składane jest w oryginale.

4. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia (SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy

Posiadali ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia: 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100);

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą min. 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100),

3. Dokument wymieniony w pkt 2 powyżej składany jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia (SIWZ).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się:

a) Niezbędnym doświadczeniem, tj. wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należytym wykonywaniem co najmniej 1 (słownie: jednej) usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Poprzez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie wykonaną lub wykonywaną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej lub projektu budowlanego obiektu sportowego, który uzyskał pozwolenie na budowę oraz został zrealizowany, zaś jego inwestor uzyskał decyzję - pozwolenie na użytkowanie tego obiektu.

b) Dysponowaniem potencjałem technicznym umożliwiającym realizację niniejszego zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. zespołem, który Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego, składającym się z co najmniej następujących specjalistów:

— minimum 1 (słownie: jedną) osobą będącą architektem, posiadającym wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w zakresie architektury, w tym co najmniej 1 (słownie: jednego) obiektu sportowego, dla którego osoba ta występowała w procedurze związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę w imieniu Inwestora,

— minimum 1 (słownie: jedną) osobą będącą Inżynierem Krajobrazu, posiadającym wykształcenie wyższe na kierunku architektura krajobrazu oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu,

— minimum 1 (słownie: jedną) osobą będącą Projektantem instalacji elektrycznych, posiadającym następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu w tym co najmniej dla 1 (słownie: jednego) obiektu sportowego,

— minimum 1 (słownie: jedną) osobą będącą projektantem instalacji oświetlenia i nagłośnienia, posiadającym następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu instalacji oświetlenia i nagłośnienia dla co najmniej 1 (słownie: jednego) obiektu sportowego,

— minimum 1 (słownie: jedną) osobą będącą projektantem instalacji sanitarnych, posiadającym następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych- bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu instalacji sanitarnych w tym co najmniej dla jednego obiektu sportowego,

— minimum 1 (słownie: jedną) osobą będącą projektantem sieci sanitarnych, posiadającym następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych- bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu sieci sanitarnych w tym co najmniej dla 1 (słownie: jednego) obiektu sportowego,

— minimum 1 (słownie: jedną) osobą będącą projektantem instalacji telekomunikacyjnych, posiadającym następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu w zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Telekomunikacji i instalacji logicznych i okablowania strukturalnego, w tym co najmniej dla 1 (słownie: jednego) obiektu sportowego;

— minimum 1 (słownie: jedną) osobą będącą projektantem dróg i placów, posiadającym następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności drogowej - bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu w zakresie układu komunikacji drogowej, placów i parkingów dla co najmniej 1 (słownie: jednego) obiektu sportowego,

— minimum 1 (słownie: jedną) osobą będącą projektantem konstrukcji, posiadającym następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu, w tym co najmniej dla 1 (słownie: jednego) obiektu sportowego.

Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż dopuszcza możliwość, ażeby jedna osoba łączyła w sobie kilka funkcji w zespole projektowym:

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa w niniejszym pkt, są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 podpunkt 1) (w zakresie wykazu i oświadczenia) oraz w pkt 2 podpunkt 2) powyżej składane są w oryginale. Dokumenty wymienione w pkt 2 podpunkt 1) (w zakresie dowodów) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia (SIWZ).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian, charakter i warunki wprowadzenia zmian zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ

3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % całkowitej ceny ofertowej brutto.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/04/2018
Czas lokalny: 11:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/04/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o., ul. Grybowska 4, 33-300 Nowy Sącz, I piętro, pok. nr 4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Sekcja IV.2.6) winna brzmieć: „Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert”.

2. Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.1.2) i III.1.3), Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 6) i 7) składane są w oryginale.

3. Dokumenty wymienione w pkt 2 podpunkt 1), 2), 3), 4), 5) powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia t tysięcy złotych 00/100) nie później niż w terminie składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy,albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej(jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i specyfikacji). Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2018