Paslaugos - 27-2016

Pateikti glaustą rodinį

02/01/2016    S1

Belgija-Briuselis: „Archibus migration and consulting services“

2016/S 001-000027

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija
Adresas: CSM 1 05/43
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje
Kam: OIB.DR.2 Finansai ir viešieji pirkimai
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu

Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
„Archibus migration and consulting services“.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 7: Kompiuterių ir susijusios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Briuselis, sostinės regionas, ir aplinkinės sritys.

NUTS kodas BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Pagal sutartį numatyta pirkti konfigūracijos, perkėlimo ir mokymų konsultavimo paslaugas, kurios reikalingos „Archibus“ programinei įrangai naudoti ir prižiūrėti.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 1 400 000 iki 1 700 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Atsiskaitoma per 30 dienų, kaip nurodyta sutarties projekte, pridedamame prie specifikacijų.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Kiekvienas atskiras grupės narys turi atitikti nešalinimo kriterijus. Visa grupė privalo atitikti atrankos kriterijus (žr. III.2.2 ir III.2.3 punktus) ir skirtingi grupės nariai bus bendrai ir individualiai atsakingi už sutarties vykdymą.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: konkurso dalyvis privalo pridėti tapatybės informaciją (žr. specifikacijų I.1 priedą) bei visus šio skelbimo III.2 dalyje „Dalyvavimo sąlygos“ reikalaujamus bei specifikacijų I priede išvardytus dokumentus ir informaciją.
Konkurso dalyvis turi pateikti dokumentinius įrodymus, nurodydamas šalies, kurioje yra jo būstinė ar registracijos vieta, pavadinimą, kaip reikalaujama šalies, kurioje jis nuolat gyvena, teisės aktais.

Konkurso dalyvis turi pateikti tinkamai pasirašytą oficialų pareiškimą su data, patvirtindamas, kad jis nėra nė vienoje iš padėčių, dėl kurių jam negalėtų būti paskirta sutartis, kurią skiria Europos Sąjunga. Oficialus pareiškimas turi būti pateiktas pagal kitame puslapyje pateiktą pavyzdį nieko nepraleidžiant: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: laimėjęs konkurso dalyvis, kad nebūtų pašalintas, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti šiuos dokumentus, kurie patvirtintų oficialų pareiškimą:
— neseniai išduotą teismo išrašą arba (jei tokio nėra) lygiavertį konkurso dalyvio nuolatinio buvimo šalies kompetentingos teismo ar administracinės institucijos neseniai išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad jis nėra bankrutavęs arba likviduojamas, jo reikalų neadministruoja teismas, jis nėra sudaręs sutarties su kreditoriais, nėra sustabdęs savo veiklos, jo atžvilgiu nėra vykdomos šio pobūdžio procedūros, taip pat jis nėra jokioje analogiškoje padėtyje, nurodytoje nacionaliniuose įstatymuose arba reglamentuose,
— neseniai išduotą teismo protokolo išrašą arba, jei tokio nėra, lygiavertį konkurso dalyvio nuolatinio buvimo šalies kompetentingos teismo ar administracinės institucijos neseniai išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad teismo sprendimu, turinčiu res judicata galią, kandidatai nebuvo pripažinti kaltais padarę nusikalstamą veiką, susijusią su jų profesine veikla, nebuvo priimtas res judicata galią turintis sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje ar bet kokioje kitoje neteisėtoje veikloje, žalingoje Sąjungos finansiniams interesams;
— naujausią atitinkamos kandidatų gyvenamosios šalies institucijos išduotą pažymą, kuria patvirtinama, kad jie vykdė įsipareigojimus dėl socialinio draudimo įmokų mokėjimo,
— naujausią šalies, kurioje kandidatai nuolat būna, kompetentingos teismo ar valdymo institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad jie yra įvykdę savo įsipareigojimus, susijusius su tiesioginių mokesčių ir PVM mokėjimu pagal šalies, kurioje jie nuolat būna, teisės aktus.
Tuo atveju, kai susijusioje šalyje tokie dokumentai ar sertifikatai neišduodami, juos gali pakeisti priesaika patvirtintas pareiškimas arba, jei tokio nėra, oficialus pareiškimas, kurį konkurso dalyvis pateikia minėtos šalies teismo arba administracinei institucijai, notarui arba kvalifikuotai profesinei organizacijai.
NB: jeigu grupėms paskiriama sutartis, jos turi pateikti oficialų pareiškimą su patvirtinamaisiais kiekvieno nario dokumentais ir informacija.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Konkurso dalyvis privalo pateikti:
— pastarųjų 3 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansų ir apyvartinių sąskaitų), kuriose nurodytas metinis pelnas neatskaičius mokesčių, kopijos. Jei dėl pateisinamos priežasties konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pastarųjų 3 metų pelno neatskaičius mokesčių deklaraciją. Jei finansinėse ataskaitose arba deklaracijoje parodyta, kiek per pastaruosius 3 metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., pagrindinės bendrovės) garantiją, auditorių, diplomuotų apskaitininkų pažymas ar lygiavertį dokumentą.
— ataskaita apie pastarųjų 3 finansinių metų bendrąją metinę apyvartą.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: kad konkurso dalyvis būtų atrinktas, jis turi įrodyti vidutinę bendrą metinę 1 000 000 EUR apyvartą per pastaruosius 3 finansinius metus.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Konkurso dalyvis privalo pateikti:
I) Gyvenimo aprašymus šiems profiliams:
— projekto vadovas, kuris turi patirties, susijusios su erdvių valdymo ir profilaktinės techninės priežiūros „Archibus“ modulių įdiegimu ir pateikiama bent 1 nuoroda, kad jis turi patirties, susijusios su procesų ir duomenų perkėlimu iš trečiosios šalies sistemų į „Archibus“,
— analitikas, kuris įgyvendino erdvių valdymo ir (arba) profilaktinės techninės priežiūros „Archibus“ modulių įgyvendinimą,
— modulių, apimančių erdvių valdymą ir profilaktinės techninės priežiūros valdymą, instruktorius;
II) per pastaruosius 3 metus įgyvendintų 3 nuorodų, apimančių dalyvavimą veikloje, panašioje į tą, kuri numatyta sutartyje, sąrašas („Archibus“ modulių, apimančių erdvių valdymą, profilaktinės techninės priežiūros valdymą ir sistemų perkėlimą į „Archibus“, įgyvendinimas);
III) Konkurso dalyvis turės pateikti nuorodą kiekvienai iš toliau nurodytų paslaugų, teiktų per pastaruosius 3 metus ir susijusių su „Archibus“ modulių įgyvendinimu:
1) IT projekto valdymo metodikos rengimas, atsižvelgiant į plėtros veiklą;
2) raidinių skaitmeninių duomenų ir grafinių duomenų perkėlimas iš trečiosios šalies sistemos į „Archibus“;
IV) Konkurso dalyvis turi pateikti oficialų pareiškimą, kuriuo patvirtinama, kad jis turės plėtros aplinką, kurioje bus šios technologijos: „Oracle DBMS 11g“, „Oracle Weblogic 12c“, „ARIS“ (ar kita BPM priemonė) ir „Archibus 21.3 ML“, kurios reikalingos vykdyti sutartį.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
— kiekvieno reikalaujamo profilio (projektų vadovas, analitikas ir instruktorius) asmuo turi turėti bent 2 metų patirtį,
— 3 nuorodos, kurios susijusios su dalyvavimu veikloje, panašioje į tą, kuri numatyta sutartyje, turi atitikti bent 150 000 EUR už sutartį.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
OIB.DR.2/PO/2015/072/679.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
22.2.2016 - 17:30
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 29.2.2016 - 10:00

Vieta:

Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB), CSM 1 pastatas, cours Saint-Michel 1 (įėjimas iš rue Père de Deken 23), 1040 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: 1 tinkamai įgaliotas konkurso dalyvio atstovas gali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje (turi būti pateiktas pasas ar tapatybės kortelė). Dalyvauti pageidaujantys konkurso dalyviai privalo informuoti OIB DR.2 skyrių „Finansai ir viešieji pirkimai“ raštu ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki vokų su pasiūlymais atplėšimo sesijos (žr. I.1 dalyje nurodytą informaciją).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

1) Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant klausimus ir atsakymus) galima gauti šiuo tinklavietės adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255 Suinteresuotosios šalys raginamos registruotis interneto svetainėje. Tuomet internetinėje viešoje pirkimų sistemoje jie bus informuoti apie bet kokius šio kvietimo pateikti pasiūlymus atnaujinimus. Šalių, kurios neužsiregistravusios tinklavietėje, prašoma reguliariai ją tikrinti. Komisija neprisiims atsakomybės, jeigu konkurso dalyviai nežinos šioje tinklavietėje pateiktos papildomos informacijos apie šį kvietimą dalyvauti konkurse.

Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl pasiūlymų pateikimo laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.
Papildomą informaciją apie sutarties sąlygas, sutarties atnaujinimus, dalyvavimo sąlygas, būtinų reikalaujamų pajėgumų lygius, numatytą bendrą sutarties vertę ir t. t. galima gauti pirmiau minėtoje tinklavietėje pateiktose specifikacijose. Ši informacija nebus spausdinama. Pagal 2005 m. EMAS sertifikatą Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje laikosi aplinką tausojančios pozicijos. EMAS yra aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, savanoriška ES priemonė, kurią naudoja organizacijos, siekdamos pagerinti aplinkosaugos reikalavimų atitiktį.
2) Paslaugoms teikti skirtos preliminariosios sutarties trukmė bus daugiausia 48 mėnesiai, o tiesioginės sutarties dėl priežiūros paslaugų trukmė bus 72 mėnesiai.
3) Per daugiausia 3 metų laikotarpį nuo pradinės sutarties sudarymo perkančioji organizacija galės iš anksto nepublikuodama skelbimo apie pirkimą derėtis dėl naujų paslaugų, apimančių paslaugų, panašių į tas, kurias turi suteikti šalis, kuriai perkančioji organizacija paskyrė sutartį, kartojimą.

4) Daugiau informacijos apie dalyvavimą šiame konkurse ir apie viešųjų pirkimų OIB procedūrų seką rasite „Konkurso dalyvių vadove“ („Guide for tenderers“) ir lankstinuke „Bendras verslas su Europos Komisija“ („Doing business with the European Commission“) šioje tinklavietėje: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Dėl skundo Europos ombudsmenui šis laikotarpis nenutraukiamas ir nepradedamas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23.12.2015