Storitve - 50-2017

03/01/2017    S1    Evropski parlament - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Zavarovanje desetletne in dveletne odgovornosti ter zavarovanje odgovornosti izvajalca

2017/S 001-000050

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: plateau de Kirchberg
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: 2929
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: unité des contrats et marchés publics
E-naslov: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://europarl.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2026
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zavarovanje desetletne in dveletne odgovornosti ter zavarovanje odgovornosti izvajalca.

Referenčna številka dokumenta: 06C60/2016/M046.
II.1.2)Glavna koda CPV
66510000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropski parlament namerava skleniti:

neposredno pogodbo za dodatno zavarovanje desetletne in dveletne odgovornosti za vodjo projekta in njegovega zastopnika za stavbo Wilfried Martens in Hišo evropske zgodovine v Bruslju z namenom zavarovanja optimalne sprejemljivosti gradenj in uporabe pod varnimi pogoji – sklop 1;

neposredno okvirno pogodbo za dodatno zavarovanje desetletne in dveletne odgovornosti za vodjo projekta in njegovega zastopnika za stavbo centra za usposabljanje (ex-Montoyer 63) in stavbo „square de Meeûs“ v Bruslju z namenom zavarovanja optimalne sprejemljivosti gradenj in uporabe pod varnimi pogoji – sklop 2;

neposredno pogodbo za zavarovanje odgovornosti izvajalca v okviru projekta za prestrukturiranje in modernizacijo stavbe Vaclav Havel v Strasbourgu z namenom zavarovanja optimalne sprejemljivosti gradenj in uporabe pod varnimi pogoji – sklop 3.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zavarovanje desetletne in dveletne odgovornosti v Bruslju – stavba Wilfried Martens in Hiša evropske zgodovine

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj, Belgija.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj tega naročila je zavarovati, v skladu s členoma 1792 in 2270 belgijskega civilnega zakonika, arhitekte, izvajalce in druge osebe, ki delajo pod nadzorom vodje projekta ali njegovega zastopnika, preko pogodbe za najem storitev v zvezi z njihovo desetletno odgovornostjo za večje gradnje in dveletno odgovornostjo za manjše gradnje (pregledani sklopi), za vse zadeve, ki jih ne krije zavarovanje desetletne odgovornosti izvajalca, ki so ga sklenili izvajalci.

Vse pogodbe z izvajalci so na zahtevo lahko dane na vpogled v času obiska lokacije.

V okviru te pogodbe so podizvajalci zgoraj omenjenih gradbenikov posebej zavarovani glede škode iste vrste, kot je ta, ki spada v okvir odgovornosti, ki jo določata omenjena člena belgijskega civilnega zakonika.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Dodatno zavarovanje desetletne in dveletne odgovornosti v Bruslju – stavba „square de Meeûs“ in center za usposabljanje (ex-Montoyer 63)

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE10
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj, Belgija.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj tega naročila je zavarovati, v skladu s členoma 1792 in 2270 belgijskega civilnega zakonika, arhitekte, izvajalce in druge osebe, ki delajo pod nadzorom vodje projekta ali njegovega zastopnika, preko pogodbe za najem storitev v zvezi z njihovo desetletno odgovornostjo za večje gradnje in dveletno odgovornostjo za manjše gradnje (pregledani sklopi), za vse zadeve, ki jih ne krije zavarovanje desetletne odgovornosti izvajalca, ki so ga sklenili izvajalci.

Vse pogodbe z izvajalci so na zahtevo lahko dane na vpogled v času obiska lokacije.

V okviru te pogodbe so podizvajalci zgoraj omenjenih gradbenikov posebej zavarovani glede škode iste vrste, kot je ta, ki spada v okvir odgovornosti, ki jo določata omenjena člena belgijskega civilnega zakonika.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zavarovanje odgovornosti izvajalca v zvezi s projektom za prestrukturiranje in modernizacijo stavbe Vaclav Havel v Strasbourgu

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: FR42
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Strasbourg, Francija.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilje tega naročila je pokriti, brez iskanja odgovornosti, plačilo za vsa dela za popravilo škode, v smislu vzrokov in posledic, tudi če izhaja iz nepravilnosti tal, iste vrste, kot tiste, ki spada pod odgovornost izvajalcev v skladu s členom 1792-1 francoskega civilnega zakonika, proizvajalcev in podobnih strank, kot tudi tehničnega inšpektorja v skladu s pogoji iz člena 1792 francoskega civilnega zakonika, tj. škode, ki:

— ogrozi trdnost temeljnih konstrukcij gradbenega procesa,

— vpliva na omenjene konstrukcije v 1 od njihovih sestavnih delov ali 1 od njihovih delov opreme, zaradi česar postanejo neprimerne za njihov namen,

— vpliva na trdnost 1 od njihovih delov opreme, bistvenih za vitalnost, temelje, okvir, zaprte ali pokrite konstrukcije v skladu s členom 1792-2 francoskega civilnega zakonika.

Dela za popravilo škode vključujejo tudi:

— stroške del, ki vključujejo kakršno koli potrebno rušenje, čiščenje, odstranjevanje ali razstavljanje, podpore, zamenjave ali ponovno montažo, vključno z odstranjevanjem in vračanjem zemlje in rastlin,

— stroške zavarovanja odgovornosti izvajalca za popravila, izvedena po nastanku poškodb, zavarovanih, če so ta dela sama predmet obveznega zavarovanja odgovornosti izvajalca.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

ponudbe lahko predložijo zavarovalni posredniki in zavarovalnice.

Če je ponudnik zavarovalni posrednik, ali vodilna zavarovalnica za druga podjetja, mora predložiti dokazilo v obliki katerega koli dokumenta, ki izkazuje, da je zagotovil 100-odstotno kritje za tveganja, ki so predmet zavarovanja, pri oddaji ponudbe za ta javni razpis. Dokumenti, ki jih je treba poslati, vključujejo, na primer, ponudbo, podpisano s strani glavnega zavarovatelja ali vseh zavarovateljev, pooblastilo podjetij ipd.

Če je ponudnik posrednik, mora podpisati zavarovalno(-e) pogodbo(-e), ki se nanaša(-jo) na ta javni razpis, neposredno z zavarovateljem ali glavnim zavarovateljem v imenu in za račun omenjenega zavarovatelja ali glavnega zavarovatelja.

V povezavi s predhodnim odstavkom, sodelovanje v postopku javnega razpisa je pod enakimi pogoji odprto za vse fizične in pravne osebe ter javne organe, ki spadajo v pristojnost pogodb in za vse pravne in fizične osebe ter javne organe držav nečlanic, ki so z Evropsko unijo na področju javnih naročil sklenile poseben sporazum, pod pogoji, določenimi v omenjenem sporazumu.

Sodelovanje je odprto tudi za državljane držav, ki so ratificirale večstranski sporazum STO o vladnih naročilih, pod pogoji, določenimi v omenjenem sporazumu.

Če potencialni ponudnik v okviru takega sporazuma ni upravičen, mu lahko Evropski parlament v izjemnih primerih na ad hoc osnovi dovoli sodelovati v postopku javnega razpisa, ne da bi to predstavljalo precedens ali obveznost za prihodnost.

Da bi ugotovili upravičenost ponudnikov, morajo ti v svojih ponudbah navesti državo, v kateri imajo sedež ali stalno prebivališče. Prav tako morajo predložiti dokazila, ki jih zahteva njihova nacionalna zakonodaja, kar vključuje:

— vpis v trgovski register ali register poklicev,

— potrdilo inšpekcijskega organa na področju zavarovalništva v državi porekla ali katero koli drugo dokumentarno dokazilo, da izpolnjujejo vse pravne pogoje za izvajanje poslovanja na področju, ki ga zajema naročilo (vključno z dokazilom o vpisu),

— dokazilo o sklenjenem zavarovanju poklicne odgovornosti za posrednike; potrdilo o solventnosti podjetja v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta, morebitno pozavarovanje,

— glavni zavarovatelji in posredniki bodo morali predložiti pooblastilo podjetij (ustrezno podpisano s strani zakonitega zastopnika vsakega udeleženega podjetja, in potrdilo o pooblastilu za podpisovanje slednjega).

Če nobeden od teh dokumentov ne zagotavlja zadostnega dokaza za dokazilo in oceno obstoja takega pooblastila, lahko Evropski parlament sprejme druge enakovredne uradne dokumente, ki jih predloži ponudnik.

V primeru gospodarskih združenj mora vsak član predložiti dokazilo o sposobnosti zagotovitve zahtevanega predmeta, ki ga zajema naročilo.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 17/02/2017
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 21/02/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Luxembourg, prostori Evropskega parlamenta.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

1 zastopnik na ponudnika je lahko navzoč. Ponudniki morajo 2 dni pred datumom odpiranja ponudb poslati ime in položaj svojega zastopnika po e-pošti na naslov, podan za ta namen v razpisni dokumentaciji.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Evropski parlament bo organiziral obiske lokacije, ki bodo potekali med 17.1.2017 in 19.1.2017 v prostorih Parlamenta v Strasbourgu ter med 24.1.2017 in 27.1.2017 v prostorih Parlamenta v Bruslju.

Obisk bo potekal individualno (za vsako podjetje ločeno). Sodelujeta lahko največ 2 zastopnika na podjetje. Prosimo, da za pripravo prepustnice pošljete po e-pošti ime podjetja ter ime, položaj, številko osebnega dokumenta in datum rojstva udeležencev, na naslov, naveden v nadaljevanju (1 delovni dan pred začetkom zadevnega obdobja). Vaši zastopniki morajo imeti veljaven osebni dokument. Evropski parlament vam bo po potrditvi vaših zastopnikov posredoval postopke dostopa in točko srečanja.

Načrti stavb, skupaj z vsemi drugimi pomembnimi informacijami, bodo dani v času obiska.

Po obisku bo sestavljen zapisnik.

Vse potne stroške v zvezi z obiskom lokacije bodo nosili ponudniki in jih Evropski parlament ne bo povrnil.

Obisk lokacije je obvezen: oddaja ponudbe bo dovoljena samo subjektom, ki se udeležijo obiska lokacije. Podpis v registru udeležencev bo služil kot dokazilo o udeležbi.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313

Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Prijavni urad Splošnega sodišča Evropske unije
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/12/2016