Prekės - 303-2019

02/01/2019    S1    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Radziejów: Medicinos įranga

2019/S 001-000303

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adresas: Szpitalna 3
Miestas: Radziejów
NUTS kodas: PL619 Włocławski
Pašto kodas: 88-200
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Sławomir Kuligowski
El. paštas: szpital@op.pl
Telefonas: +48 542856200
Faksas: +48 542853701

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.szpitalradziejow.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adresas: ul. Szpitalna 3
Miestas: Radziejów
NUTS kodas: PL619 Włocławski
Pašto kodas: 88-200
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Sławomir Kuligowski
El. paštas: poczta@szpitalradziejow.pl
Telefonas: +48 542856331
Faksas: +48 542853701

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.szpitalradziejow.pl

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem.

Nuorodos numeris: PN-17/2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000 Medicinos įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”przebudowy i remontu Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej wraz z wyposażeniem technologicznym.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71220000 Architektūrinio projektavimo paslaugos
71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos
79930000 Specialiosios projektavimo paslaugos
79932000 Interjero projektavimo paslaugos
45100000 Statybvietės parengimo darbai
45453000 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
45000000 Statybos darbai
45400000 Pastato užbaigimo darbai
45262700 Pastato pertvarkymo darbai
45421000 Stalių darbai
45410000 Tinkavimo darbai
45430000 Grindų ir sienų dangų klojimo darbai
45262300 Betonavimo darbai
45262400 Statybinio plieno montažo darbai
45262500 Mūrijimas ir plytų mūrijimas
45262600 Įvairūs specialieji profesiniai statybos darbai
45440000 Dažymo ir poliravimo darbai
45450000 Kiti pastatų užbaigimo darbai
45431000 Plytelių klojimo darbai
45330000 Vandentiekio ir sanitarinių įrenginių įrengimo darbai
45331100 Centrinio šildymo įrengimo darbai
45331200 Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai
45333000 Dujų įrenginių montavimo darbai
45316000 Apšvietimo ir signalizacijos sistemų montavimo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL619 Włocławski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remontu Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej,j,w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną wyposażenia technologicznego – stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ, a w tym:

1) instalacji gazów medycznych (sprężonego powietrza, próżni, tlenu) w zależności od potrzeb,

2) instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wewnętrznymi instalacjami hydrantów,

3) wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych znajdujących się w budynku SPZOZ Radziejów wraz z wykonaniem niezbędnych elektrycznych przyłączy kablowych,

4) wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,

5) instalacji kanalizacji sanitarnej,

6) instalacji wentylacji grawitacyjnej,

7) instalacji wentylacji i klimatyzacji,

8) instalacji sieci komputerowej i dostosowania jej do nowo projektowanej,

9) pionów wszystkich instalacji. Przy projektowaniu i wykonaniu ww. instalacji technicznych, Wykonawca musi wziąć pod uwagę wszystkie prace poza zakresem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szpitala po przebudowie. Planowane roboty obejmują wykonanie projektu budowlanego Bloku Operacyjnego (BO) wykonawczego na bazie załączonej koncepcji PFU, wykonanie projektu budowlanego Bloku Porodowego (BP) wykonawczego na bazie projektu technologii BP – stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ posiadanego przez Zamawiającego oraz prac budowlanych związanych z przebudową i remontem BO i BP z ich wyposażeniem. Blok operacyjny parter, Blok Porodowy I piętro. Zamówienie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

1) sporządzenie wielobranżowej koncepcji przebudowy BO w nawiązaniu do koncepcji PFU,

2) sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami,

3) wykonanie wszystkich ocen, ekspertyz (w tym oceny stanu technicznego konstrukcji oraz ekspertyzy ochrony ppoż. dla całego budynku głównego szpitala), które okażą się niezbędne do realizacji robót budowlanych oraz przekazania obiektu do użytkowania,

4) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz przekazania obiektu do użytkowania,

5) sporządzenie projektów wykonawczych,

6) sporządzenie specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów,

7) wykonanie bilansu mocy energetycznych (elektrycznej/chłodnicze/cieplnej), wody, ścieków, powietrza na potrzeby wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla całego budynku głównego szpitala. Na każdym etapie w/w czynności Wykonawca zobowiązany jest prowadzić uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, rozbudowy, uruchomienia i przekazania do użytkowania. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, rozruch aparatów medycznych, urządzeń medycznych i sanitarnych, mebli medycznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ i załącznikami minimalnych parametrów technicznych – zgodnie z załącznikami nr 3.1 do 3.17 do SIWZ. Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze,zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, próby eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres rękojmi / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Jakość / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotamibudowlanymi / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji technologiimedycznej / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/07/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17.

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250 000,00 PLN.

W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 PLN (jeden milion).

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że:

a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa razy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub modernizacji obiektu służby zdrowia wraz z jego wyposażeniem, w tym co najmniej jeden raz obiektu szpitalnego z blokiem operacyjny, każdy obiekt o powierzchni minimum 500 m2 i wartości robót budowlanych minimum 1 000 000 PLN brutto dla jednego obiektu i 500 000 PLN brutto dla drugiego obiektu,

i

b) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej dwa razy usługę projektową polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub rozbudowy, lub przebudowy obiektu służby zdrowia, w tym co najmniej jeden raz dla obiektu szpitalnego z blokiem operacyjnym, każdy obiekt o powierzchni minimum 500 m2

i

c) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy i instalację sprzętu medycznego i niemedycznego w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.:

— co najmniej dwie dostawy o wartości minimum 500 000 PLN brutto każda.

d) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj.:-

— min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika budowy,

— min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych,

— min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych,

— min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności architektonicznej,

— min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie Instalacji sanitarnych,

— min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

— min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji technologa medycznego, posiadającą doświadczenie w zakresie projektowania obiektów szpitalnych w zakresie technologii medycznej.

Osoby wymienione w ppkt „d” muszą posiadać:

Uprawnienia w powyżej specjalności lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej,zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65), minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przybudowie lub rozbudowie, lub modernizacji co najmniej jednego obiektu szpitalnego o powierzchni minimum 500 m2.

Szczegółowy wykaz i warunki zostały zapisane w rozdziale VI SIWZ.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Projekt umowy zawierający istotne postanowienia oraz określający możliwości ich zmian stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 08/02/2019
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 08/02/2019
Vietos laikas: 11:15
Vieta:

Budynek Administracji, I piętro Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3 w Radziejowie, pokój nr 2-100.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. Postępowanie prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow

2. Wadium wynosi 20 000,00 PLN – należy je wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym.

4. W nn postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

5. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:

5.1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w

Postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ.

5.2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww

Oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

5.3.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, składa następujące dokumenty:

a) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

Społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

Ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: Postępu 17A
Miestas: Warszwa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

17. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31/12/2018