W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 1391-2020

03/01/2020    S2    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2020/S 002-001391

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Suszka
E-mail: zamowienia@umww.pl
Tel.: +48 616267080

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umww.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Numer referencyjny: DA-III-3.272.1.2019.
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1, 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 385 200.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000
30213100
38652100
48820000
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1, 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ:

1. komputer przenośny o parametrach podanych w załączniku 1.1 do SIWZ – ilość 30 szt.;

2. projektor o parametrach podanych w załączniku 1.2 do SIWZ – ilość 3 szt.;

3. stacja dokująca o parametrach podanych w załączniku 1.3 do SIWZ – ilość 20 szt.;

4. serwer o parametrach podanych w załączniku 1.4 do SIWZ – ilość 2 szt.;

5. system bazodanowy o parametrach podanych w załączniku 1.5 do SIWZ – ilość 6 szt.

Warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z § 8 załącznika nr 7 do SIWZ przewiduje zmiany umowy w następującym zakresie:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku gdyby:

a) nastąpiło wycofanie z produkcji jakiegokolwiek – w ramach przedmiotu zamówienia objętego umową – rodzaju (modelu) sprzętu lub oprogramowania – w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia go innym rodzajem (modelem) sprzętu lub oprogramowania, jednak o nie gorszych i nie mniej nowoczesnych parametrach technicznych;

b) na rynku pojawiło się nowe rozwiązanie technologiczne w zakresie przedmiotu zamówienia bez względu na fakt, iż dotychczasowe nie zostało wycofane z produkcji – w takim przypadku Wykonawca może zaproponować zastąpienie dotychczasowego rozwiązania innym, nowym rozwiązaniem, o nie gorszych funkcjach i parametrach technicznych, a Zamawiający może taką propozycję przyjąć;

c) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej przewidzieć bądź w wyniku przedłużenia procedury przetargowej zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego (niniejszej umowy) – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie;

d) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT;

e) nastąpiło zmniejszenie potrzeb Zamawiającego w zakresie dostarczanego przedmiotu zamówienia, jednak nie mniej niż do 70 % wartości umowy – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia za inną, odpowiednio niższą cenę niż wskazana w jego ofercie.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja dla serwerów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócony termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Klauzula informacyjna dotycząca RODO zawarta została w SIWZ i na stronie Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN. Zgodnie z pkt 8 SIWZ.

4. Realizacja umowy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

5. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została określona w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-470826
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Jarosław Kaźmierczak „Hardsoft Telekom”
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 17/19
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-166
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 416 166.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 385 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: x
Miejscowość: x
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w dziale VI art. 179–198g Pzp.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu, w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2019