W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 1519-2020

03/01/2020    S2    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 002-001519

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Nowe Ogrody 28/29
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Muszyńska
E-mail: inwestycje@gdansk.sa.gov.pl
Tel.: +48 583238583
Faks: +48 583238588

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gdansk.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Numer referencyjny: I.391.17.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji VMware oraz Windows Server wraz z aktualizacją licencji i subskrypcji na oprogramowania oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

2. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedury odwróconej”.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia – oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 331 574.80 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa licencji VMware vSphere lub równoważnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, zlokalizowanego w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 77–79, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakup 8 licencji VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor (VS6-EPL-C) wraz z 5-letnim wsparciem Basic Support/Subscription VMware vSphere lub licencji równoważnych. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że nie spowoduje to poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego i będzie kompatybilne z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego. Zamawiający obecnie posiada licencje na oprogramowanie VMware vSphere.

Szczegółowy zakres i opis dotyczący przedmiotu zamówienia określony został odpowiednio dla części 1, w Załączniku nr 2 do umowy.

2. Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę licencje zostały zakupione za pośrednictwem autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producentów.

3. W ramach wsparcia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie usługi wsparcia technicznego oraz bezpłatnej aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji dostępnej na rynku w danej chwili przez okres min. 60 miesięcy.

4. Zamawiający wymaga, aby w terminie maksymalnie 14 dni od daty zawarcia umowy na koncie Zamawiającego na oficjalnej stronie producenta odnotowane było wykupienie serwisów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa licencji Microsoft Windows Server lub równoważnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, zlokalizowanego w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 77–79, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakup 50 licencji Microsoft Windows Server Datacenter Core 16 (AAA-90052) lub licencji równoważnych. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że nie spowoduje to poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego i będzie kompatybilne z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego. Zamawiający obecnie posiada licencje na oprogramowanie Microsoft Windows Server.

Szczegółowy zakres i opis dotyczący przedmiotu zamówienia określony został odpowiednio dla części 1, w Załączniku nr 2 do umowy.

2. Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę licencje zostały zakupione za pośrednictwem autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producentów.

3. Zamawiający wymaga, aby w terminie maksymalnie 14 dni od daty zawarcia umowy na koncie Zamawiającego na oficjalnej stronie producenta odnotowane było wykupienie serwisów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 212-519602
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: I.391.17.2019
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa licencji VMware vSphere lub równoważnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Maxto ITS Spółka z o.o. S.K.A.
Adres pocztowy: ul. Willowa 87
Miejscowość: Modlniczka
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 32-085
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Maxto Spółka z o.o. S.K.A.
Adres pocztowy: ul. Willowa 87
Miejscowość: Modlniczka
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 32-085
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 225 691.06 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 252 494.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: I.391.17.2019
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa licencji Microsoft Windows Server lub równoważnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: APN Promise S.A.
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 105 883.74 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 275 179.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2019