Dostawy - 1520-2020

03/01/2020    S2

Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2020/S 002-001520

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Miar
Adres pocztowy: ul. Elektoralna 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-139
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kujawa-Rolek
E-mail: anna.kujawa@gum.gov.pl
Tel.: +48 225819574
Faks: +48 225819390
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gum.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/plan-zamowien/45,Plan-zamowien.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych

Numer referencyjny: BDG-WZP.261.83.2019
II.1.2)Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie będzie realizowane w dwóch (2) etapach:

1) I etap, którego przedmiotem jest dostawa systemu pomiarowego wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej spełniającego wymagania normy PN-EN 61161:2013 Ultradźwięki - Pomiar mocy - Waga siły promieniowania i wymagania techniczne, łącznie z układem do pomiaru konduktancji promieniowania, wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracownika Zamawiającego;

2) II etap, którego przedmiotem jest dostawa systemu do wzorcowania wtórnego hydrofonów, spełniającego wymagania normy PN-EN 62127-2:2007 Ultradźwięki – Hydrofony – Część 2: Wzorcowanie dla pól ultradźwiękowych do 40 MHz, wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz uprzednim przeszkoleniem pracownika Zamawiającego w zakresie zastosowania systemu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 183 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w dwóch (2) etapach:

1) I etap, którego przedmiotem jest dostawa systemu pomiarowego wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej spełniającego wymagania normy PN-EN 61161:2013 Ultradźwięki - Pomiar mocy - Waga siły promieniowania i wymagania techniczne, łącznie z układem do pomiaru konduktancji promieniowania, wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracownika Zamawiającego;

2) II etap, którego przedmiotem jest dostawa systemu do wzorcowania wtórnego hydrofonów, spełniającego wymagania normy PN-EN 62127-2:2007 Ultradźwięki – Hydrofony – Część 2: Wzorcowanie dla pól ultradźwiękowych do 40 MHz, wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz uprzednim przeszkoleniem pracownika Zamawiającego w zakresie zastosowania systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: BDG-WZP.261.83.2019
Nazwa:

Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NPL Management Litmited, Hampton Road, Teddington, TW11 0LW, UK
Krajowy numer identyfikacyjny: 2937881
Adres pocztowy: Hampton Road
Miejscowość: Teddington
Kod NUTS: UKI63 Merton, Kingston upon Thames and Sutton
Kod pocztowy: TW11 0LW
Państwo: Zjednoczone Królestwo
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 032 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 183 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2019