We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dostawy - 1536-2020

03/01/2020    S2    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 002-001536

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: PL9471667139
Adres pocztowy: Aleksandrowska 159
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 91-229
Państwo: Polska
E-mail: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl
Tel.: +48 427155763
Faks: +48 426528030

Adresy internetowe:

Główny adres: www.babinski.home.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu HIS wraz z dostawą infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby realizacji projektu ,,Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. Etap I"

Numer referencyjny: ZPIZ/PN/D/166/10/19
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje I etap realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu „Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi". Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi". Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacją systemu HIS oraz rozbudowę infrastruktury przetwarzania danych Zamawiającego, na którą składają się dostawa urządzeń i oprogramowania oraz usługi modernizacji sieci teleinformatycznej, z podziałem na Zadanie częściowe 1 i Zadanie częściowe 2. Szczegółowe wymogi i opis przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznikach do SIWZ i Załącznikach do OPZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 373 842.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie częściowe 1 - Modernizacja sieci teleinformatycznej, sprzęt komputerowy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32413100
30233132
30234500
32415000
32429000
32421000
48517000
48700000
72000000
72700000
72710000
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi". Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacją systemu HIS oraz rozbudowę infrastruktury przetwarzania danych Zamawiającego, na którą składają się dostawa urządzeń i oprogramowania oraz usługi modernizacji sieci teleinformatycznej, w tym:

2.1. Zadanie częściowe 1

2.1.1.Modernizacja sieci teleinformatycznej obejmująca:

2.1.1.1.Dostawę i instalację szafy typu rack, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 1 do OPZ;

2.1.1.2.Dostawę i instalację UPS 20 kVA, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 2 do OPZ;

2.1.1.3. Modernizację sieci LAN - instalacja PEL wg wymagań opisanych w Załączniku nr 3 do OPZ;

2.1.1.4. Dostawę i instalację Zabezpieczenia styku z Internetem, wg wymagań w Załączniku nr 4 do OPZ;

2.1.1.5. Dostawę i instalację Przełączników dostępowych, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 5 do OPZ;

2.1.1.6. Dostawę i instalację Przełączników core-owych wg wymagań opisanych w Załączniku nr 6 do OPZ;

2.1.2. Sprzęt komputerowy:

2.1.2.1.Dostawa i instalacja Drukarek A4, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 13 do OPZ.

W ramach realizacji zadań częściowych, w tym usług konfiguracji i instalacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania Zamawiający wymaga:

3.1. Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia;

3.2.Instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, urządzeń i oprogramowania;

3.3. Rekonfiguracji posiadanego przez Zamawiającego środowiska przetwarzania danych;

3.4. Wykonania Dokumentacji Powykonawczej.

Po wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego i opieki aktualizującej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Zamawiający wskazuje, iż termin gwarancji jest parametrem punktowanym stanowiącym II kryterium oceny ofert w zakresie każdego zadania częściowego.

Podane w Załącznikach od nr 1 do nr 23 do OPZ wymagania techniczne i funkcjonalne urządzeń, oprogramowania i usług należy traktować jako minimalne.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także musi spełniać co najmniej inne minimalne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w Załącznikach od nr 1 do nr 23 do OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena (C) / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres trwania gwarancji (G) / Waga: 30 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Ocena techniczna (T) / Waga: 10 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.07.01.02-10-0057/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryterium Ranga Maksymalna ilość punktów

Jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena (C) 60 % 60,00;

Okres trwania gwarancji (G) 30 % 30,00;

Ocena techniczna (T) 10 % 10,00.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie częściowe 2 - Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie systemowe i narzędziowe, Oprogramowanie systemu szpitalnego, Szkolenia

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32413100
30233132
30234500
32415000
32429000
32421000
48821000
48517000
48700000
72000000
72212000
72260000
72263000
72265000
72268000
72700000
72710000
71320000
80511000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi". Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacją systemu HIS oraz rozbudowę infrastruktury przetwarzania danych Zamawiającego, na którą składają się dostawa urządzeń i oprogramowania oraz usługi modernizacji sieci teleinformatycznej, w tym:

2.2. Zadanie częściowe 2:

2.2.1. Sprzęt komputerowy:

2.2.1.1. Dostawa i instalacja Serwerów terminali, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 7 do OPZ;

2.2.1.2. Dostawa i instalacja Serwerów baz danych, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 8 do OPZ;

2.2.1.3. Dostawa i instalacja Serwera Backupu, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 9 do OPZ;

2.2.1.4. Dostawa i instalacja Macierzy, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 10 do OPZ;

2.2.1.5. Dostawa i instalacja NAS, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 11 do OPZ;

2.2.1.6. Dostawa i instalacja Terminali, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 12 do OPZ;

2.2.1.7. Dostawa i instalacja kart mikroprocesorowych, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 14 do OPZ.

2.2.2. Oprogramowanie systemowe i narzędziowe:

2.2.2.1. Dostawa i instalacja Serwerowego systemu operacyjnego, wg wymagań w Załączniku nr 15 do OPZ;

2.2.2.2. Dostawa i instalacja licencji dostępowych serwera terminali, wg wymagań w Załączniku nr 16 do OPZ;

2.2.2.3. Dostawa i instalacja silnika bazy danych, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 17 do OPZ;

2.2.2.4. Dostawa i instalacja systemu wirtualizacji, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 18 do OPZ.

2.2.3. Oprogramowanie systemu szpitalnego:

2.2.3.1. Modernizacja systemu HIS do architektury 3-warstwowej, wg wymagań opisanych

W Załączniku nr 19 do OPZ;

2.2.3.2. Dostawa i instalacja systemu do rejestracji zdarzeń niepożądanych, wg wymagań

W Załączniku nr 20 do OPZ;

2.2.3.3. Integracja z laboratorium, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 21 do OPZ;

2.2.3.4. Integracja z P1, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 22 do OPZ.

2.2.4. Szkolenia:

2.2.4.1. Szkolenie użytkowników z zakresu zmian w HIS, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 23 do OPZ.

W ramach realizacji zadań częściowych, w tym usług konfiguracji i instalacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania Zamawiający wymaga:

3.1. Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia;

3.2.Instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, urządzeń i oprogramowania;

3.3. Rekonfiguracji posiadanego przez Zamawiającego środowiska przetwarzania danych;

3.4. Wykonania Dokumentacji Powykonawczej.

Po wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego i opieki aktualizującej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Zamawiający wskazuje, iż termin gwarancji jest parametrem punktowanym stanowiącym II kryterium oceny ofert w zakresie każdego zadania częściowego.

Podane w Załącznikach od nr 1 do nr 23 do OPZ wymagania techniczne i funkcjonalne urządzeń, oprogramowania i usług należy traktować jako minimalne.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także musi spełniać co najmniej inne minimalne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w Załącznikach od nr 1 do nr 23 do OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena (C) / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres trwania gwarancji/opieki aktualizacyjnej (G) / Waga: 35 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Ocena techniczna (T) / Waga: 5 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.07.01.02-10-0057/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryterium Ranga Maksymalna ilość punktów

Cena (C) 60 % 60,00;

Okres trwania gwarancji/opieki aktualizacyjnej (G) 35 % 35,00;

Ocena techniczna (T) 5 % 5,00.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 208-506967
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie częściowe 1 - Modernizacja sieci teleinformatycznej, sprzęt komputerowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum Firm w składzie: Lider Konsorcjum: Konsultant IT Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Członek Konsorcjum: Konsultant Komputer Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 340 958.46 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie częściowe 2 - Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie systemowe i narzędziowe, Oprogramowanie systemu szpitalnego, Szkolenia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum Firm w składzie: Lider Konsorcjum: Konsultant IT Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Członek Konsorcjum: Konsultant Komputer Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 808 867.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2019