Usługi - 1801-2016

Wyświetl widok skrócony

05/01/2016    S2    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa

2016/S 002-001801

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Brodnica
Adres pocztowy: ul. Sądowa 16
Miejscowość: Brodnica
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Gnaciński, Magdalena Wysokińska
E-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl
Tel.: +48 564943900
Faks: +48 564943923

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://brodnica.torun.lasy.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: leśnictwo
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brodnica w roku 2016.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar w granicach zarządzania Nadleśnictwa Brodnica.

Kod NUTS PL613,PL622

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2015 roku na obszarze Nadleśnictwa Brodnica usług, objętych rocznym planem finansowo gospodarczym, związanych bezpośrednio z gospodarką leśną z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu, gospodarki szkółkarskiej oraz usług związanych bezpośrednio z gospodarką łowiecką oraz łąkowo-rolną.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 77100000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 557 794,65 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 70
2. Realizacja umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Waga 20
3. Wykształcenie osoby sprawującej nadzór. Waga 5
4. Dysponowanie sprzętem specjalistycznym. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
SA.2710.7.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 216-394494 z dnia 7.11.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 227-413276 z dnia 19.11.2015

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 220-401104 z dnia 9.11.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 1 - Nazwa: Leśnictwo Bachotek
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Tadeusz Sokołowski
Adres pocztowy: Okalewko 76
Miejscowość: Świedziebnia
Kod pocztowy: 87-335
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 516 970,52 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 440 035,12 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 2 - Nazwa: Leśnictwo Karbowo
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski
Adres pocztowy: ul. Małgorzatka 61, Szabda
Miejscowość: Brodnica
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 639 896,41 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 612 103,92 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 3 - Nazwa: Leśnictwo Ostrówki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Adres pocztowy: ul. Szkolna 29
Miejscowość: Jamielnik
Kod pocztowy: 13-332
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 646 889,25 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 656 571,88 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 4 - Nazwa: Leśnictwo Tęgowiec
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Adres pocztowy: ul. Szkolna 29
Miejscowość: Jamielnik
Kod pocztowy: 13-332
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 707 713,19 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 714 005,10 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 5 - Nazwa: Leśnictwo Górale
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski
Adres pocztowy: Wardęgowo 15
Miejscowość: Łąkorz
Kod pocztowy: 13-334
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 796 869,26 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 776 276 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 6 - Nazwa: Leśnictwo Grabiny
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Adres pocztowy: Zbiczno 75
Miejscowość: Zbiczno
Kod pocztowy: 87-305
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 918 872,55 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 916 854,55 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 7 - Nazwa: Leśnictwo Małki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum Zakład Usług Leśnych Tadeusz Sokołowski Zakład Usług Leśnych Józef Celmer
Adres pocztowy: Okalewko 76
Miejscowość: Świedziebnia
Kod pocztowy: 87-335
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 719 389,46 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 719 148,66 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 8 - Nazwa: Leśnictwo Rytebłota
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski
Adres pocztowy: ul. Małgorzatka 61 Karbowo
Miejscowość: Brodnica
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 809 731,95 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 771 846,28 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 9 - Nazwa: Leśnictwo Szabda
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Adres pocztowy: Zbiczno 75
Miejscowość: Zbiczno
Kod pocztowy: 87-305
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 789 514,87 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 789 430,86 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 10 - Nazwa: Leśnictwo Zarośle
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Adres pocztowy: Sumówko
Miejscowość: Zbiczno
Kod pocztowy: 87-305
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 512 903,27 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 519 684,75 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 11 - Nazwa: Lesnictwo Borek
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka
Adres pocztowy: ul. Floriana
Miejscowość: Górzno
Kod pocztowy: 87-320
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 602 314,42 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 601 600,98 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: SA.2715.7.2015 Część nr: 12 - Nazwa: Leśnictwo Bryńsk
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Kazimierz Durzyński – Usługi Leśne
Adres pocztowy: Bryńsk Szl. 2
Miejscowość: Lidzbark
Kod pocztowy: 13-230
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 836 677,65 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 851 781,11 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 14 - Nazwa: Leśnictwo Długi Most
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski
Adres pocztowy: Miesiączkowo 3
Miejscowość: Górzno
Kod pocztowy: 87-320
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 500 344,61 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 521 063,92 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 15 - Nazwa: Leśnictwo Górzno
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Kazimierz Durzyński – Usługi Leśne
Adres pocztowy: Bryńsk Szl. 2
Miejscowość: Lidzbark
Kod pocztowy: 13-230
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 788 120,44 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 804 617,29 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 16 - Nazwa: Leśnictwo Nowy Świat
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Kazimierz Durzyński – Usługi Leśne
Adres pocztowy: Bryńsk Szl. 2
Miejscowość: Lidzbark
Kod pocztowy: 13-230
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 708 615,40 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 725 845,83 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 17 - Nazwa: Gospodarka łąkowo-rolna
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: RAFLAS Rafał Musierowicz
Adres pocztowy: Mszano 60
Miejscowość: Brodnica
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 119,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 520,90 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: SA.2710.7.2015 Część nr: 18 - Nazwa: Gospodarka łowiecka
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: RAFLAS Rafał Musierowicz
Adres pocztowy: Mszano 60
Miejscowość: Brodnica
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 129 911,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 130 407,50 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.:
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego -www.brodnica.torun.lasy.gov.pl.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, ul. Postępu 17a, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. 8 niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15. Kopię odwołania Zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej – www.brodnica.torun.lasy.gov.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.12.2015