W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 3009-2020

06/01/2020    S3    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Olsztyn: Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych

2020/S 003-003009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Adres pocztowy: pl. Jana Pawła II 1
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 10-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Maścianica
E-mail: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.ciuwo.olsztyn.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Informatyzacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn

Numer referencyjny: CIUWO.232.12.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48400000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, skonfigurowanie, zintegrowanie, wdrożenie, przetestowanie oraz uruchomienie Systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do wzoru umowy – pn. „Założenia do systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 19 540 736.15 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000
80531000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Olsztyn

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, skonfigurowanie, zintegrowanie, wdrożenie, przetestowanie oraz uruchomienie w pełni sprawnego Systemu finansowo – księgowego, który pozwoli na wprowadzenie jednolitego i spójnego narzędzia do zarządzania finansami Urzędu Miasta Olsztyna oraz jednostek podległych, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. System oferowany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.). System oferowany przez Wykonawcę musi spełniać wymogi ww. rozporządzenia, w szczególności w zakresie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w tym:

1) specyfikację formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym;

2) sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji;

3) standardy techniczne zapewniające wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy do 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na dodaniu nowych funkcjonalności nieobjętych przedmiotem zamówienia wyłącznie w przypadku wy-czerpania limitu prac dostosowawczych przed upływam terminu gwarancji (podstawowej i w ramach prawa opcji).

4. Zamawiający przewiduje procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z art. 87 oraz art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoja ofertę wadium w wysokości 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych).

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % całkowitej ceny /brutto/ podanej w ofercie.

7. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Gmina Olsztyn na podstawie art. 31a – 31d ustawy przeprowadziła dialog techniczny. Dokumentacja dialogu technicznego przeprowadzonego przez Gminę Olsztyn stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe godziny na wykonanie prac rozwojowych / Waga: 4 %
Kryterium jakości - Nazwa: Zaangażowanie specjalisty d/s finansów publicznych i rachunkowości / Waga: 4 %
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Waga: 2 %
Kryterium jakości - Nazwa: Uniwersalność i elastyczność oferowanego rozwiązania (systemu) / Waga: 60 %
Cena - Waga: 30 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji, o którym jest mowa w art. 34 ust. 5 ustawy, polegającego na zamówieniu wsparcia technicznego producenta na następne 24 miesiące, po zakończeniu wymagalnego okresu wsparcia 60 miesięcy, na warunkach i zasadach przewidzianych w ramach przedmiotowego zamówienia.

2. Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (z podziałem na poszczególne elementy), cenę opcji oraz cenę prac dostosowawczych (5 400 roboczogodzin).

3. Szczegółowe zasady realizacji prawa opcji określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i mazury 2014-2020 w ramach projektu „Cyfrowy Olsztyn” – umowa o dofinansowanie nr RPWM.03.01.00-28-0048/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia do dnia 11.6.2028 r. w tym:

1. dostawa i wdrożenie systemu – do dnia 11.6.2021 r.;

2. gwarancja (wsparcie techniczne) na system – do dnia 11.6.2026 r.;

3. gwarancja (wsparcie techniczne) na system realizowana w ramach prawa opcji – do dnia 11.6.2028 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 151-372036
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: COIG Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Mikołowska 100
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40 -065
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 19 540 736.15 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 704 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.

4. Terminy na wniesienie odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczania SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02 -676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2020