Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 3110-2020

06/01/2020    S3    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opole Lubelskie: Urządzenia komputerowe

2020/S 003-003110

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Opolski
Krajowy numer identyfikacyjny: 43101943100000
Adres pocztowy: ul. Lubelska 4
Miejscowość: Opole Lubelskie
Kod NUTS: PL815
Kod pocztowy: 24-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Burek
E-mail: tadeusz.burek@opole.lublin.pl
Tel.: +48 818276122
Faks: +48 818272236

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opole.lublin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie opolskim

Numer referencyjny: EZKS.272.10.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego w oparciu o projekt „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim” wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, podłączeniem, konfiguracją oraz uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak określono w sekcji II.2.

3. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia danej części, szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.

5. Udzielenie gwarancji jakości.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 371 468.48 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30231300
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) komputer przenośny – 4 szt.;

b) projektor multimedialny – 4 szt.;

c) zestaw multimedialny – 1 zest.;

d) zestaw programów komputerowych do prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego – 1 zest.;

e) zestaw przygotowujący uczniów do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. T. – 1 zest.;

f) telewizor – 1 szt.;

g) zestaw multimedialny do pracowni hotelarskiej (recepcja hotelowa) – 1 zest.;

h) zestaw wyposażenia technicznego pracowni hotelarskiej (recepcja hotelowa) – 1 zest.;

i) zestaw edukacyjny do pracowni hotelarskiej – 1 kpl.;

j) zestaw edukacyjny do pracowni gastronomicznej i fryzjerskiej – 2 kpl.;

k) tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym – zestaw.;

l) komputer stacjonarny z oprogramowaniem – 6 zest.;

m) licencjonowane wersje oprogramowania na wszystkie stanowiska lub bezpłatne programy dostępne w Internecie do tworzenia grafiki komputerowej oraz programy do doboru fryzur;

n) aparat fotograficzny – 1 kpl.

w zakresie określonym w załączniku nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, podłączeniem, konfiguracją oraz uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

f) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania,

g) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,

h) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia,

i) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 7 ust. 1 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużona gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.13.06.00-06-0008/16-00 - „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca otrzyma następującą punktację w kryterium „Wydłużona gwarancja i rękojmia" na okres: 2 lat – 0 pkt, 3 lat – 10 pkt, 4 lat – 20 pkt, 5 lat – 40 pkt. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) na warunkach określonych w rozdziale 12 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego do programowania obrabiarek dla Zespołu Szkół w Poniatowej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
38651000
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół w Poniatowej, ul. Fabryczna 16C, 24-320 Poniatowa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) ploter – 1 szt.;

b) komputer z monitorem – 15 zestawów;

c) komputer z monitorem – 19 zestawów;

d) oprogramowanie dydaktyczne do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w zakresie toczenia i frezowania oraz do tworzenia rysunków CAD/CAM i przetwarzania rysunków na programy maszynowe dla tokarek i frezarek – 1 szt.;

e) frezarka sterowana numerycznie min. w 3 osiach z kompletem wyposażenia – stanowisko technik wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie – 1 zestaw o parametrach określonych w załączniku nr 1b do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, podłączeniem, konfiguracją oraz uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

f) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;

g) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

h) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;

i) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 7 ust. 1 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużona gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.13.06.00-06-0008/16-00 - „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca otrzyma następującą punktację w kryterium „Wydłużona gwarancja i rękojmia" na okres: 2 lat – 0 pkt, 3 lat – 10 pkt, 4 lat – 20 pkt, 5 lat – 40 pkt. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) na warunkach określonych w rozdziale 12 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego do pracowni lokalnych sieci komputerowych dla Zespołu Szkół w Poniatowej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
30200000
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół w Poniatowej, ul. Fabryczna 16C, 24-320 Poniatowa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) urządzenia peryferyjne wraz z zestawem do diagnozowania uszkodzeń i napraw urządzeń peryferyjnych – 1 zestaw;

b) zestaw stanowiskowy do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych – 6 zestawów o parametrach określonych w załączniku nr 1c do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, podłączeniem, konfiguracją oraz uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

c) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;

d) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

e) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;

f) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 7 ust. 1 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużona gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.13.06.00-06-0008/16-00 - „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca otrzyma następującą punktację w kryterium „Wydłużona gwarancja i rękojmia" na okres: 2 lat – 0 pkt, 3 lat – 10 pkt, 4 lat – 20 pkt, 5 lat – 40 pkt.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) na warunkach określonych w rozdziale 12 SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 205-498650
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego do programowania obrabiarek dla Zespołu Szkół w Poniatowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zero Technologia Produkcji Andrzej Leks
Krajowy numer identyfikacyjny: 00219765600000
Adres pocztowy: ul. Sołtana 4/60
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-494
Państwo: Polska
E-mail: zero@zero.waw.pl
Tel.: +48 226386100
Faks: +48 226386100

Adres internetowy: www.zero.waw,pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 211 319.52 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 235 881.66 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego do pracowni lokalnych sieci komputerowych dla Zespołu Szkół w Poniatowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kompas Wójcik, Pastusiak Spółka jawna
Krajowy numer identyfikacyjny: 00417356500000
Adres pocztowy: ul. Długa 5
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-346
Państwo: Polska
E-mail: kompas@kompas.net.pl
Tel.: +48 817456506
Faks: +48 817456506

Adres internetowy: www.kompas.net.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 37 314.01 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 41 682.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta powinna być sporządzona w oryginale w postaci elektronicznej w formacie danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.) – Zamawiający zaleca format .doc, .pdf. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną (Zamawiający nie dopuszcza złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Agnieszka Dec: elektroniczna skrzynka podawcza – Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.

4. Instrukcja korzystania z miniPortalu oraz filmy instruktażowe znajdują się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx.

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

7. Zamawiający zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.), określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 2247 ze zm.). Zamawiający zaleca format .doc, .pdf.

8. Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania za pośrednictwem ePUAP w elektronicznej skrzynce podawczej Zamawiającego.

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę.

11. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2020