W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 3135-2020

06/01/2020    S3    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe

2020/S 003-003135

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 36/PN/COI/2019
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 2, pok. 112
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-084
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 112
E-mail: przetargi@up.krakow.pl
Tel.: +48 126626424
Faks: +48 126372243

Adresy internetowe:

Główny adres: www.up.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Numer referencyjny: 36/PN/COI/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego i urządzeń komputerowych, w zakres których wchodzi sprzedaż, dostawa oraz wniesienie do siedziby Zamawiającego.

Gwarancja na oferowany sprzęt – minimum 24 miesiące.

Przedmiot zamówienia obejmuje 3 części, których zakres szczegółowo został określony w Wytycznych technicznych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

— część 1 – Notebooki,

— część 2 – Urządzenia wielofunkcyjne A4, urządzenia wielofunkcyjne A3, drukarki,

— część 3 – Jednostki centralne komputerów, monitory.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 637 695.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Notebooki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Notebooki – 110 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena oferty – 60 %,

— termin dostarczenia sprzętu/urządzenia (w dniach) – 30 %,

— gwarancja – 10 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenia wielofunkcyjne A4, urządzenia wielofunkcyjne A3, drukarki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
30236000
30232000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenia wielofunkcyjne A4, urządzenia wielofunkcyjne A3, drukarki – 65 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena oferty – 60 %,

— termin dostarczenia sprzętu/urządzenia (w dniach) – 30 %,

— gwarancja – 10 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Jednostki centralne komputerów, monitory

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
30236000
30232000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Jednostki centralne komputerów – 100 sztuk, monitory – 70 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena oferty – 60 %,

— termin dostarczenia sprzętu/urządzenia (w dniach) – 30 %,

— gwarancja – 10 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 202-490901
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Notebooki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka jawna
Adres pocztowy: ul. Tatarska 5
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-103
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 331 645.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Urządzenia wielofunkcyjne A4, urządzenia wielofunkcyjne A3, drukarki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Copy Felix Ludwik Tuszyński
Adres pocztowy: ul. Eisenberga 7
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-523
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 88 750.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Jednostki centralne komputerów, monitory

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PWH Wip Małgorzata Szczepanik-Grzywocz
Adres pocztowy: ul. Władysława Reymonta 23
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 217 300.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

— 9 000,00 PLN – dla części 1,

— 2 500,00 PLN – dla części 2,

— 8 000,00 PLN – dla części 3.

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— w pieniądzu, wpłacone przelewem na konto: nr 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, z dopiskiem tytułem: wadium do postępowania na: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania – znak sprawy 36/PN/COI/2019.

— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

5) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6) Wadium uznaje się za wniesione skuteczne jeżeli wpłynęło na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

7) Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

8) Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja(-e) ma(-ją) być co najmniej gwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi), oraz zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie do 30 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2020