W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 4354-2020

07/01/2020    S4    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Oleśnica: Pakiety oprogramowania administracyjnego

2020/S 004-004354

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Oleśnica
Adres pocztowy: Rynek-Ratusz
Miejscowość: Oleśnica
Kod NUTS: PL518
Kod pocztowy: 56-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Oleśnica, Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica
E-mail: kancelaria@um.olesnica.pl
Tel.: +48 717982116
Faks: +48 717982117

Adresy internetowe:

Główny adres: www.olesnica.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III etap oraz Zakup programów dziedzinowych dla jednostek budżetowych Urzędu Miasta Oleśnicy

Numer referencyjny: ZP/PN/11/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48219300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III etap oraz Zakup programów dziedzinowych dla jednostek budżetowych Urzędu Miasta Oleśnicy

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 813 210.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Oleśnica – Urząd Miasta Oleśnica

II.2.4)Opis zamówienia:

A. Urząd Miasta Oleśnicy – termin realizacji 15.12.20.

I. Zakup i wdrożenie kompatybilnego i stanowiącego zintegrowaną całość systemu informatycznego wraz z funkcjonalnością umożliwiającą klientom dostęp do wybranych informacji zgromadzonych w bazie urzędu, którego konstrukcja będzie realizować współpracę elektronicznego obiegu dokumentów z systemami dziedzinowymi (związanymi z obsługą podatków i dochodów niepodatkowych, modułami finansowo-księgowymi, budżetu, umów, kadrowo-płacowym, oraz systemami dotyczącymi zagadnień gruntów, dzierżaw, informacja o zasobach archiwum tradycyjnego itp. współpracującymi z systemem rejestrów państwowych), integrację elektronicznego obiegu z platformami zewnętrznymi (ePUAP, Scentralizowany system dostępu do informacji publicznej, Platformą elektronicznych faktur) oraz integrację systemów dziedzinowych pomiędzy sobą.

II. Zakup i wdrożenie (instalacja, konfiguracja, parametryzacja) generatora raportów oraz komponentów niezbędnych do jego funkcjonowania na zintegrowanej bazie danych (rozwiązania typu BI lub bazujące na właściwościach hurtowni danych) pozwalającego na uzyskiwanie syntetycznych, filtrowanych informacji będących przekrojem baz danych użytkowanych aplikacji. W celu realizacji zadania Zamawiający dopuszcza również korzystanie z „hurtowni danych” aktualizowanej automatycznie w godzinach 22–6.

III. Przygotowanie i implementacja procedury archiwizowania danych i środowiska oraz odtwarzania i weryfikacji wykonanych kopii z wykorzystaniem infrastruktury sprzętowe i programowej Zamawiającego z bieżącym powiadamianiem na adres mailowy o stanie zaawansowania wykonania procedury.

IV. Weryfikacja i migracja baz danych.

V. Szkolenia.

B. Jednostki budżetowe Miasta – termin realizacji 20.12.20.

I. Zakup i wdrożenie systemu kompatybilnego i stanowiącego zintegrowaną całość z systemem informatycznym, o którym mowa w punkcie A.I, dla jednostek budżetowych Miasta Oleśnica wraz z funkcjonalnością umożliwiającą klientom dostęp do wybranych informacji zgromadzonych w bazie, którego konstrukcja będzie realizować współpracę elektronicznego obiegu dokumentów z systemami dziedzinowymi (związanymi z obsługą modułów finansowo-księgowych, budżetu, umów, kadrowo-płacowym, oraz systemami dotyczącymi informacji o zasobach archiwum tradycyjnego itp. współpracującymi z systemem rejestrów państwowych), integrację elektronicznego obiegu z platformami zewnętrznymi (ePUAP, Scentralizowany system dostępu do informacji publicznej/BIP, Platformą elektronicznych faktur) oraz integrację systemów dziedzinowych pomiędzy sobą.

II. Migracja baz danych.

III. Zakup i wdrożenie (instalacja, konfiguracja, parametryzacja) generatora raportów oraz komponentów niezbędnych do jego funkcjonowania na zintegrowanej bazie danych (rozwiązania typu BI bazujące na właściwościach hurtowni danych) pozwalającego na uzyskiwanie syntetycznych, filtrowanych informacji będących przekrojem baz danych użytkowanych aplikacji.

IV. Szkolenia.

C. Opcja-Dane otwarte – termin skorzystania z opcji 20.12.20.

1. Udostępnienie w środowisku teleinformatycznym Wykonawcy portalu do prezentacji danych publicznych Urzędu Miasta Oleśnica i jednostek budżetowych na poziomie co najmniej czwartym (udostępnianie danych z wykorzystaniem odnośników URI (ang. Uniform Resource Identifier – Ujednolicony Identyfikator Zasobów) i wykorzystaniem technologii RDF (ang. Resource Description Framework) opisującej dane (http://5stardata.info/en/examples/gtd-4/)) zgodnie ze standardem API dotyczącym interfejsu programistycznego aplikacji dostępu do baz danych w oparciu o podręcznik opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji pt. „Otwieranie danych. Podręcznik dobrych praktyk” dostępny pod adresem https://dane.gov.pl/article/1223. Portal powinien prezentować w postaci wierszy numerowane dane w sposób przyjazny, komunikatywny i zrozumiały dla użytkownika oraz umożliwiać drukowanie wyselekcjonowanych danych z podsumowaniem wartości liczbowych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: centralna aktualizacja pozwalająca na aktualizowanie wszelkich elementów dostarczonego systemu, niezbędnych do jego prawidłowego działania bez potrzeby instalacji aktualizacji ręcznie na stanowiskach / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: wszystkie moduły dziedzinowe działają w środowisku, o którym mowa w punkcie D.I. z wykorzystaniem posiadanych i udostępnionych przez Urząd Miasta Licencji na bazę danych / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: działanie EZD w architekturze trójwarstwowej / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: deklaracja dokonania migracji danych w dowolnym okresie czasu (w trakcie roku) – oprócz bilansu otwarcia na początek roku / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: jedna scentralizowana baza danych dla systemów dziedzinowych i EZD (cały system pracuje na wspólnej (jednej) bazie danych, słownikach, tym samym silniku bazy) / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osoby wskazanej w ofercie do dokonania migracji / Waga: 5,00
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 45
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zadania opcjonalne:

1) Cz. B.I. pkt 5 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – integracja systemów dziedzinowych jednostek podległych z innymi systemami;

2) Cz. B.III szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – zakup i wdrożenie generatora raportów;

3) Cz. C szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – portal do prezentacji danych otwartych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RDPS.02.01.01-02-0041/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 195-473527
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III etap oraz zakup programów dziedzinowych dla jednostek budżetowych Urzędu Miasta Oleśnicy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Data Systems S.A.
Adres pocztowy: ul. Podolskiej 21
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-321
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 813 210.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2020