W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 6805-2020

08/01/2020    S5    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Zakopane: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

2020/S 005-006805

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
Adres pocztowy: Krupówki 10
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Romaniak
E-mail: zp@muzeumtatrzanskie.pl
Tel.: +48 182015205

Adresy internetowe:

Główny adres: www.muzeumtatrzanskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samorządowa Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje

Numer referencyjny: ADM.270-10/2019
II.1.2)Główny kod CPV
79956000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39154000
32322000
32321300
31500000
31611000
32000000
32417000
39151000
48780000
51110000
71300000
71310000
71314100
79820000
79932000
79930000
92111000
92312000
92312210
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi „Koliba” – ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. B. Dembowskich – ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawy i usługi – dotyczące aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

Adres inwestycji dla zadania: Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi „Koliba” – ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. B. Dembowskich – ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane

W zakres zamówienia wchodzą w szczególności:

1) realizacja dostaw i montaż szafek, gablot szklanych oraz innych gablot ekspozycyjnych;

2) wykonanie i montaż ścianek ekspozycyjnych (statycznych i mobilnych);

3) wykonanie stanowisk multimedialnych, aplikacji interaktywnych;

4) zorganizowanie stanowisk edukacyjnych

5) Wykonanie i montaż znaków graficznych, elementów graficznych oraz identyfikacji wizualnej ekspozycji zgodnie z wytycznymi zamawiającego i projektu;

6) Koordynacja dostaw i montażu sprzętu multimedialnego oraz instalacji i realizacji aplikacji interaktywnych i multimedialnych w tym m.in. scenariusze, tłumaczenia tekstów na język angielski;

7) Wykonanie piktogramów i tablic informacyjnych oraz kierunkowych;

8) Przeniesienie majątkowych praw autorskich na Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób kluczowych dla realizacji zadania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 187-454978
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie: W postępowaniu w terminie składania ofert zostały złożone cztery oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przedstawił kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi 685 114,29 PLN brutto. W związku z tym, że Zamawiający nie może tej kwoty zwiększyć do ceny żadnej ze złożonych ofert, uzasadnione jest unieważnienie przedmiotowego postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2020