Usługi - 7070-2020

08/01/2020    S5

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

2020/S 005-007070

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: ul. Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Krzepina-Kropidłowska
E-mail: karolina.krzepina-kropidlowska@policja.gov.pl
Tel.: +48 226011982
Faks: +48 226011857

Adresy internetowe:

Główny adres: www.policja.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców z uwzględnieniem interfejsów Eurodac i Pruem etap 1.

Numer referencyjny: 117/BŁiI/18/TG/PMP
II.1.2)Główny kod CPV
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców z uwzględnieniem interfejsów Eurodac i Pruem etap

Na przedmiot umowy składa się:

1) etap I – Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego Systemu AFIS MetaMorpho. Szczegółowy opis przedmiotu umowy w zakresie modernizacji zawiera załącznik nr 1,

2) etap II – Świadczenie przez Wykonawcę usługi Serwisu Gwarancyjnego przez 12 miesięcy od podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru etapu I. Szczegółowe wymagania gwarancyjne i serwisowe zawiera załącznik nr 2.

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 550 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców z uwzględnieniem interfejsów Eurodac i Pruem etap

Na przedmiot umowy składa się:

1) etap I – Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego Systemu AFIS MetaMorpho. Szczegółowy opis przedmiotu umowy w zakresie modernizacji zawiera załącznik nr 1,

2) etap II – Świadczenie przez Wykonawcę usługi Serwisu Gwarancyjnego przez 12 miesięcy od podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru etapu I. Szczegółowe wymagania gwarancyjne i serwisowe zawiera załącznik nr 2.

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Uzasadnienie.

Prawne:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych

— dostawy, usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Faktyczne:

System AFIS w pierwszej wersji został zainstalowany i uruchomiony w 2000 roku z inicjatywy Komisji Unii Europejskiej, która to zakupiła go od firmy Sagem (od 2017 r. Idemia) dla potrzeb polskiej policji. Od tamtego czasu system ten był rozbudowywany i modyfikowany zarówno pod względem sprzętowym, jak i programowym. Na podstawie umowy z dnia 26.11.2002 r. zawartej między dostawcą i stroną polską, autorskie prawa majątkowe do przedmiotowego systemu posiada firma Idemia. W wymienionej umowie zobowiązano zamawiającego – Komendę Główną Policji do spełnienia wymagań związanych z ochroną oraz bezpieczeństwem dostarczonego oprogramowania poprzez „zaniechanie udzielenia dostępu jakimkolwiek osobom trzecim do jakichkolwiek elementów oprogramowania dostarczonego Zamawiającemu przez firmę Idemia, w tym również do kodów źródłowych oprogramowania systemu”. Tym samym usługi modernizacji i serwisu pogwarancyjnego mogą być świadczone przez firmę Idemia lub innego wykonawcę posiadającego jej upoważnienie do dostępu do kodów źródłowych.

Szczegółowe uzasadnienie:

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp – Rozbudowa systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców z uwzględnieniem interfejsów Eurodac i Pruem mogą być wykonane z uwagi na:

a. przysługujące jej wyłączne majątkowe prawa autorskie do kodów źródłowych programów AFIS MetaMorpho,

b. złożone przez firmę Idemia oświadczenie, z którego wynika, że nikt inny nie posiada praw do modyfikacji systemu.

Wobec powyższego należy zatem stwierdzić, że ze względu na ochronę praw wyłącznych, modernizacja i serwis pogwarancyjny systemu AFIS MetaMorpho mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę – firmę Idemia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Idemia Identity and Security France z siedzibą przy 2 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie Francja
Adres pocztowy: 2 Place Samuel de Champlain
Miejscowość: Courbevoie Francja
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 92400
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 14 300 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 550 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2020