W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 7099-2020

08/01/2020    S5    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 005-007099

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Adres pocztowy: ul. Wspólna 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-930
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Maciołek
E-mail: Piotr.Maciolek@minrol.gov.pl
Tel.: +48 226232000
Faks: +48 226232315

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: rolnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup prawa do użytkowania narzędzia do prowadzenia arkusza organizacji szkół

Numer referencyjny: BDG.zp.23.1.61.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) zakup prawa do użytkowania narzędzia do prowadzenia arkusza organizacji szkół wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem, wsparciem technicznym;

2) zakup licencji na korzystanie z aplikacji komunikacyjnych zlokalizowanych na serwerze w sieci Internet wraz ze wsparciem technicznym;

3) zakup licencji na dostęp do bazy danych prawa, w szczególności prawa oświatowego,

4) zlecenie administrowania na serwerze udostępnionym w sieci Internet oraz administrowania serwerem danych dla 54 szkół rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opcjonalnie organizację szkoleń dla pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 54 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zakupionego narzędzia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 121 951.22 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zleceniodawca zleca a zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1) udzielenia licencji na:

a) oprogramowanie komunikacyjne do wymiany informacji na platformie sprzętowej zleceniobiorcy w sieci Internet;

b) oprogramowanie do prowadzenia arkusza organizacji szkół na platformie sprzętowej zleceniobiorcy;

c) bazę danych aktów prawnych, w szczególności prawa oświatowego aktualizowanego na bieżąco, umożliwiającego korzystanie z jednolitych tekstów aktów prawnych związanych z oświatą, z możliwością przeglądania zmian w tekstach aktów prawnych w taki sposób, że można je przeglądać we wskazanym okresie i porównywać z poszczególnymi wersjami;

2) udostępnienia zleceniodawcy serwerów oprogramowań, o których mowa w pkt 1, zwanych dalej „serwerami", w sieci Internet, łącznie z ich administrowaniem i wsparciem technicznym;

3) przeprowadzenia szkolenia z oprogramowań, o których mowa w pkt 1 – zwanych dalej „zleceniem”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

c.d.II.2.5

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Kryteriami oceny ofert są:

1) cena 60 %;

2) czas usunięcia błędu krytycznego 30 %;

3) czas usunięcia błędu uciążliwego 10 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 178-433748
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup prawa do użytkowania narzędzia do prowadzenia arkusza organizacji szkół.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Vulcan” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wołowska 6
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 51-116
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 121 951.22 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 135 235.38 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2020