W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 8416-2020

09/01/2020    S6    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 006-008416

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Mazurkiewicz-Błasiak
E-mail: przetargi-kzgw@wody.gov.pl
Tel.: +48 223720253

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wody.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aktualizacji systemu do elektronicznego prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z asystą techniczną.

Numer referencyjny: KZGW/KPU/310/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa aktualizacji systemu do elektronicznego prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z asystą techniczną.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 625 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72253200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa aktualizacji systemu do elektronicznego prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z asystą techniczną.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Podstawa prawna – art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp.

Podstawa faktyczna:

PGW WP jest zobligowany do założenia i prowadzenia dla całego państwa baz danych dot. ewidencji melioracji wodnych w systemie teleinformatycznym. Ponadto zgodnie z art. 571 ustawy Prawo wodne, Wody Polskie mają czas do 31.12.2019 r. dostosować ewidencję melioracji wodnych do formy teleinformatycznej. Przed 2018 r., kiedy powstało PGW WP, w 14 województwach wdrożono system GeoMelio, przy użyciu którego oprócz analogowej formy ewidencji budowano cyfrową bazę danych poprzez wektoryzację materiałów archiwalnych. Szacuje się, że przez okres kilkunastu lat pracy w systemie GeoMelio cyfryzacji uległo około 80 % danych ewidencyjnych. W 2018 r. Zamawiający podjął zatem decyzję o kontynuacji rozwoju systemu GeoMelio i wykorzystaniu go, po dostosowaniu do wymagań PGW WP, do pełnienia funkcji podstawowego systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych. Warunkiem jednak wprowadzenia jakichkolwiek zmian w systemie było oficjalne przejęcie praw do systemu wraz z bazami danych od marszałków województw, ujednolicenie i aktualizacja oprogramowania oraz migracja baz danych. Na podstawie zawartych trójstronnych porozumień pomiędzy firmą Intergraph Polska a dotychczasowym właścicielem licencji, prawo do bezterminowej licencji na oprogramowanie zostało przeniesione na nowy podmiot – PGW WP. Obecnie Zamawiający posiada 148 szt. licencji (zarówno aplikacji GeoMelio jak i GeoMedia), natomiast w trakcie procedowania przeniesienia praw na PGW WP jest nadal szacunkowo 52 szt. licencji. Przewiduje się, że ostateczne przeniesienie wszystkich licencji na PGW WP nastąpi w 2020 r. Intergraph Polska jest twórcą oraz wyłącznym właścicielem wszelkich praw autorskich oraz kodu źródłowego do systemu GeoMelio. Firma ta jest także wyłącznym dystrybutorem systemu GeoMelio, praw do licencjonowania, aktualizacji, rozbudowy oraz usług związanych z tym systemem (w tym asysta techniczna i szkolenia). Żaden inny podmiot nie dysponuje zatem prawem, ani nie ma możliwości nabycia prawa do dysponowania przedmiotowymi uprawnieniami w celu udzielania Zamawiającemu wymaganych licencji. W konsekwencji żaden inny podmiot, oprócz Wykonawcy Intergraph Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nie może wykonać przedmiotu zamówienia i udzielić Zamawiającemu wymaganych licencji, a następnie świadczyć względem Zamawiającego usług asysty technicznej.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 244-600308
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Intergraph Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 12a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-673
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.intergraph.com/

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 691 201.05 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 625 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2020