W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 9366-2020

09/01/2020    S6    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 006-009366

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Kotowicz adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2, pok. 306
E-mail: jkotowicz@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431413
Faks: +48 224431402

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.warszawa.pl

Adres profilu nabywcy: www.um.warszawa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie oprogramowania Esri 2020

Numer referencyjny: ZP/JK/271/III-228/19
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Licencji Korporacyjnej na produkty firmy Esri.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 300 813.01 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd m.st. Warszawy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Licencji Korporacyjnej na produkty firmy Esri.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ponieważ zachodzi okoliczność, iż przedmiotowa usługa może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie może być wykonane tylko przez firmę Esri Polska Sp. z o.o., pl. Konesera 9, 03-736 Warszawa.

Firma Esri z siedzibą w Redlands w stanie California w USA, która jest twórcą i producentem rodziny oprogramowania Esri zaświadczyła, że Esri Polska Sp. z o.o. jest jej jedynym autoryzowanym dystrybutorem w Polsce. Esri Polska Sp. z o.o. jest upoważniona do demonstrowania, promocji, sprzedaży, dystrybucji, instalacji, świadczenia pomocy technicznej, prowadzenia szkoleń dotyczących określonego oprogramowania Esri i związanych z nimi materiałów, a także do występowania jako pośrednik przy zawieraniu umów, na mocy których są udzielane (przez Esri) licencje do pobierania opłat za udzielone licencje. Esri Polska Sp. z o.o. jest również jedynym dystrybutorem upoważnionym przez Esri do oferowania zbiorczych umów licencyjnych obejmujących pojedynczy kraj dla oprogramowania Esri w Polsce. Każda umowa typu EA dla pojedynczego kraju wymaga uprzedniej zgody Esri. Umowa EA dla pojedynczego kraju to pakiet zbiorczy, który służy do licencjonowania określonego oprogramowania Esri w celu jego redystrybucji i wdrożenia w organizacji, która otrzymuje licencję.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wsparcie oprogramowania Esri 2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Esri Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: pl. Konesera 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 03-736
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 300 813.01 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 600 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: patrz pkt VI.4.1)
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2020