Dostawy - 11412-2021

12/01/2021    S7

Polska-Zamość: Urządzenia medyczne

2021/S 007-011412

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Adres pocztowy: ul. Pereca 2
Miejscowość: Zamość
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Franczak
E-mail: mariola.franczak@upz.edu.pl
Tel.: +48 846383444
Adresy internetowe:
Główny adres: https://upz.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.upz.edu.pl/page/610/zamowienia-publiczne.html
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UPZ w Zamościu

II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Humanistyczno-Medyczny, ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo UPZ w Zamościu. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie Programu rozwojowego i uruchomienie działalności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Uczelni Państwowej w Zamościu” w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyposażenie musi być:

— fabrycznie nowe,

— pochodzić z legalnego kanału sprzedaży,

— pozbawiony wszelkich wad – kompletny i gotowy do pracy po podłączeniu.

Minimalne wymagania techniczne oferowanego wyposażenia zostaną opisane w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – w chwil publikacji ogłoszenia nie jest dostępny opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje 12 części: Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Część 1 zamówienia: Dostawa fantomów ALS I BLS.

Część 2 zamówienia: Dostawa zaawansowanych fantomów pielęgnacyjnych.

Część 3 zamówienia: Dostawa trenażerów, fantomów i modeli pielęgnacyjnych.

Część 4 zamówienia: Dostawa inkubatora.

Cześć 5 zamówienia: Dostawa defibrylatorów.

Część 6 zamówienia: Dostawa respiratora.

Część 7 zamówienia: Dostawa wózków i zestawów do pielęgnacji pacjentów.

Część 8 zamówienia: Dostawa kozetki, łóżek i stanowiska do iniekcji.

Część 9 zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego.

Część 10 zamówienia: Dostawa drobnego sprzętu medycznego i profilaktyki przeciwodleżynowej.

Część 11 zamówienia Dostawa mebli medycznych i wyposażenia biurowego.

Część 12 zamówienia Dostawa zestawu wyposażenia pomieszczenia kontrolnego.

Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszystkie zapisy znajdujące się w SWZ, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2021