Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 12498-2016

Wyświetl widok skrócony

15/01/2016    S10    Parlament Europejski - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Luksemburg-Luksemburg: Wsparcie w obsłudze technicznej budynków biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego

2016/S 010-012498

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: plateau de Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2929
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-Lux@ep.europa.eu
Tel.: +352 430023570

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://europarl.europa.eu

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1130

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wsparcie w obsłudze technicznej budynków biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Luksemburg.

Kod NUTS LU000

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia i doradztwa w kwestiach architektonicznych, technicznych i finansowych w ramach zarządzania nieruchomościami i konserwacji budynków mieszczących biura informacyjne w siedzibie Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu. Oczekiwane usługi obejmują doradztwo, projektowanie, analizy oraz monitorowanie robót w celu zapewnienia wsparcia w ramach realizacji zadań opisanych powyżej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71310000, 71311100, 71314200, 71314300, 71315210, 71315400

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Udostępnienie 3 osób (inżynierów, 4-letnie studia wyższe) w pełnym wymiarze czasu pracy. Rozpoczęcie usług planuje się na kwiecień 2016.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Nie wymaga się zabezpieczenia finansowego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatności rozliczane za miesiąc będą realizowane w terminie 60 dni kalendarzowych pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania z działalności za miesiąc, którego dotyczy faktura.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Grupy wykonawców mogą składać oferty, pod warunkiem że grupa zagwarantuje solidarną odpowiedzialność członków. Podmiot może być osobą prawną lub nie posiadać osobowości prawnej: jako tymczasowe konsorcjum, na podstawie umowy w postaci aktu prywatnego lub innej odpowiedniej formy współpracy. Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do nałożenia wymogu przyjęcia określonej formy prawnej przez wybraną grupę, przed podpisaniem umowy, jeżeli okaże się to konieczne do należytego wykonania zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Parlament Europejski wymaga od oferentów posiadania zezwoleń administracyjnych potrzebnych do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z prawem krajowym.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: następujące dowody w formie dokumentu:
— kopia pełnych rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz załączniki) opublikowanych w ramach rocznego sprawozdania i poddanych audytowi, poświadczonych jako rzetelne i zgodne z prawdą przez przedstawiciela oferenta, co najmniej z 2 ostatnich lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe,
— dowód posiadania ważnego ubezpieczenia od ryzyka z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: wystarczająca zdolność ekonomiczna i finansowa, w szczególności:
— roczny obrót wynoszący co najmniej 1 000 000 EUR, osiągnięty w dziedzinie objętej zamówieniem, które ma zostać udzielone, w ciągu 2 ostatnich lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe,
— odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
następujące dowody w formie dokumentu:
— dyplomy ukończenia studiów i certyfikaty zawodowe kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług lub wykonanie robót, w szczególności życiorysy (CV) osoby kierującej usługami i osób proponowanych do realizacji przyszłej umowy,
— wykaz głównych usług zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat z podaniem ich wartości, daty i odbiorców, publicznych lub prywatnych. Jeżeli odbiorcą wspomnianych usługi dostaw była instytucja europejska, należy przedstawić potwierdzenie w formie zaświadczenia wystawionego lub podpisanego przez właściwy organ,
— opis wyposażenia technicznego (urządzenia pomiarowe itp.) i sprzętu, jakim dysponuje przedsiębiorstwo do celów realizacji zamówienia,
— opis personelu technicznego lub organów technicznych, należących lub nienależących do przedsiębiorstwa, w szczególności odpowiadających za kontrolę jakości,
— oświadczenie o średniej liczbie pracowników usługodawcy lub przedsiębiorcy w skali roku i liczebności kadry kierowniczej w ciągu 3 ostatnich lat, w szczególności w odniesieniu do działu odpowiedzialnego za świadczenie usług będących przedmiotem umowy, z listą pracujących w nim inżynierów, którzy ukończyli 4-letnie studia wyższe,
— opis wyposażenia technicznego i środków podjętych w celu zapewnienia jakości dostaw i usług, w tym certyfikaty wydane przez niezależne organy potwierdzające, że podmiot gospodarczy zachowuje zgodność z normami gwarancji jakości odwołującymi się do systemów zapewnienia jakości opartych na szeregu norm europejskich w przedmiotowej dziedzinie, poświadczone przez akredytowane organy.
Rozmowy kwalifikacyjne:
po dokonaniu oceny na podstawie przedstawionych dokumentów kwalifikacje zawodowe oferentów w zakresie kompetencji technicznych w przedmiotowej dziedzinie i umiejętności językowych zostaną potwierdzone w ramach indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z członkami zespołu proponowanego do realizacji przyszłej umowy i z osobą odpowiedzialną za świadczenie usług (luty/marzec 2016).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
wystarczająca zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, w szczególności:
— co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji świadczeń podobnych do tych, które są przedmiotem niniejszego zamówienia,
— zespół ekspertów w dziedzinie wymaganych usług składający się co najmniej z 10 osób (inżynierowie, którzy ukończyli 4-letnie studia wyższe), spośród których osoba kierująca świadczeniem usług musi posiadać 10-letnie potwierdzone doświadczenie w dziedzinie objętej przetargiem, a osoby proponowane do realizacji przyszłej umowy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje (4-letnie studia wyższe), doświadczenie (5-letnie) i kompetencje (w szczególności doskonała znajomość języka francuskiego na poziomie C1 według klasyfikacji europejskiej i angielskiego na poziomie B2; znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem) zgodnie z wymogami art. 2.2 specyfikacji technicznej,
— certyfikat zgodności z normą zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważną, lub wdrożenie zintegrowanego systemu zapewnienia jakości z podręcznikiem procedur oraz mechanizmami kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej i ciągłego doskonalenia,
— posiadanie wyposażenia technicznego i urządzeń pomiarowych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem ST1 do specyfikacji technicznych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
06A40/2015/M049.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.2.2016
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 180 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: oferty zostaną otwarte publicznie (część administracyjna i finansowa) zgodnie z warunkami składania ofert (dokument do darmowego pobrania pod adresem witryny e-tendering w I.1). Proszę zapoznać się z warunkami.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: jesień 2020.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Obowiązkowe spotkania informacyjne (uczestnictwo obowiązkowe pod rygorem odrzucenia oferty) zostaną zorganizowane zgodnie z warunkami składania ofert (dokument do darmowego pobrania pod adresem witryny e-Tendering w I.1). Należy zapoznać się z tymi warunkami w celu uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych.
Data podana w pkt IV.3.4 jest terminem, do którego oferty muszą zostać fizycznie złożone lub przesłane do Parlamentu Europejskiego, w przeciwnym razie zostaną odrzucone.
Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do skorzystania z możliwości zastosowania procedury negocjacyjnej zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia finansowego, aby powierzyć podmiotowi, któremu zamówienie zostanie udzielone, wykonanie nowych robót polegających na ponownej realizacji podobnych robót, pod warunkiem że wspomniane roboty będą zgodne z projektem podstawowym będącym przedmiotem niniejszej procedury przetargowej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd, organ Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 2 miesiące przedłużone o 10-dniowy termin uwzględniający odległość.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.1.2016