Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 12498-2016

Prikaži skrčeni pogled

15/01/2016    S10    Evropski parlament - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Pomoč pri tehničnem upravljanju stavb Informacijske pisarne Evropskega parlamenta

2016/S 010-012498

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: plateau de Kirchberg
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2929
Država: Luksemburg
V roke: unité des contrats et marchés publics
E-pošta: INLO.AO-Lux@ep.europa.eu
Telefon: +352 430023570

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://europarl.europa.eu

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1130

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Pomoč pri tehničnem upravljanju stavb Informacijske pisarne Evropskega parlamenta
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 12: Arhitekturne storitve; inženiring storitve in integrirane inženiring storitve; storitve urbanističnega načrtovanja in krajinskega inženiringa; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; storitve tehničnega preizkušanja in analiz
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Luxembourg.

Šifra NUTS LU000

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Cilj je na sedežu Generalnega sekretariata Evropskega parlamenta v Luxembourgu zagotoviti arhitekturno, tehnično ter finančno svetovanje in pomoč z ozirom na upravljanje z nepremičninami in vzdrževanje stavb, v katerih se nahajajo informacijske pisarne. Storitve, ki jih je treba zagotoviti, vključujejo svetovanje, načrtovanje, študije in spremljanje del z namenom zagotovitve pomoči pri izvajanju zgoraj opisanih nalog.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

71310000, 71311100, 71314200, 71314300, 71315210, 71315400

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Zagotovitev 3 oseb za polni delovni čas (diplomirani inženirji). Storitve se bodo predvidoma začele izvajati aprila 2016.
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 60 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Finančno jamstvo se ne zahteva.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Plačila bodo izvedena mesečno v 60 koledarskih dneh, odvisno od odobritve poročila o dejavnostih za mesec, za kateri se izda račun.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbe lahko oddajo skupine gospodarskih subjektov, če je zagotovljena solidarna odgovornost vseh članov. To lahko vključuje subjekt z ali brez pravne osebnosti: konzorcij, zasebni sporazum ali katero koli drugo ustrezno obliko sodelovanja. Evropski parlament si pridržuje pravico, da od skupine, kateri bo oddano naročilo, pred podpisom pogodbe zahteva prevzem specifične pravne oblike, če je to potrebno za zadovoljivo izvedbo naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Evropski parlament od ponudnikov zahteva, da imajo upravna dovoljenja, potrebna za opravljanje dejavnosti iz tega naročila v skladu z nacionalno zakonodajo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: dokumentarna dokazila, kot sledi:
— kopija celotnih računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in priloge), objavljenih v letnem poročilu in revidiranih, ali, če to ni mogoče, overjena izjava zastopnika ponudnika vsaj za pretekli 2 poslovni leti, za kateri so bili zaključeni računi,
— dokazilo o veljavnem zavarovalnem kritju poklicnega tveganja.
Najnižje ravni morebitnih standardov: zadostna poslovna in finančna sposobnost, zlasti:
— minimalni letni promet v višini 1 000 000 EUR, realiziran na področju, ki ga zajema naročilo, ki bo oddano, v preteklih 2 poslovnih letih, za kateri so bili zaključeni računi,
— ustrezno zavarovalno kritje poklicnega tveganja.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
dokumentarna dokazila, kot sledi:
— informacije o akademskih in poklicnih kvalifikacijah vodstvenega osebja podjetja in zlasti osebe(-), odgovorne(-ih) za zagotavljanje storitve ali izvajanje del; predvsem življenjepisi za vodjo storitev in osebe, predlagane za prihodnje naročilo,
— seznam glavnih storitev, zagotovljenih v preteklih 3 letih, z navedbo vrednosti, datumov in vključenih javnih ali zasebnih prejemnikov; v zvezi s storitvami in blagom za evropske institucije je treba predložiti dokazilo v obliki potrdil, ki jih izda ali podpiše ustrezni organ,
— opis tehnične opreme (merilni instrumenti itd.) in materialov, ki so podjetju na voljo za izvedbo naročila,
— informacije o tehnikih ali tehničnih organih, ki predstavljajo del podjetja ali ne, predvsem tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti,
— izjava o povprečnem letnem številu zaposlenih in številu vodstvenega osebja ponudnika storitev ali izvajalca v preteklih 3 letih, zlasti z ozirom na oddelek, odgovoren za zagotavljanje storitev v okviru naročila, vključno s seznamom diplomiranih inženirjev, ki delajo na oddelku,
— opis tehnične opreme in ukrepov, sprejetih za zagotavljanje kakovosti blaga in storitev, vključno s potrdili, ki jih sestavijo neodvisni organi in ki potrjujejo, da gospodarski subjekt izpolnjuje standarde za zagotavljanje kakovosti, ki se nanašajo na sisteme zagotavljanja kakovosti na podlagi serije evropskih standardov na tem področju, ter potrdijo akreditirani organi.
Razgovori:
po oceni sposobnosti na podlagi dokumentarnih dokazil bo strokovna sposobnost ponudnikov z ozirom na tehnične spretnosti in znanja v poklicu ter jezikovne spretnosti in znanja potrjena v okviru individualnih razgovorov s člani ekipe, predlagane za prihodnje naročilo, in z osebo, odgovorno za zagotavljanje storitve (februar/marec 2016).
Najnižje ravni morebitnih standardov:
zadostna tehnična in strokovna sposobnost, zlasti:
— vsaj 3 leta izkušenj s storitvami, podobnimi tistim, ki se zahtevajo v zadevnem naročilu,
— ekipa strokovnjakov na področju zadevnih storitev, ki obsega najmanj 10 oseb (diplomirani inženirji), katere vodja storitev mora imeti 10 let dokazanih izkušenj na področju javnega razpisa za zbiranje ponudb in osebe, predlagane za prihodnje naročilo, morajo imeti kvalifikacije (tj. diploma), izkušnje (tj. 5 let) in znanje (vključno z znanjem francoščine (evropska raven C1) in angleščine (evropska raven B2); znanje nemščine se upošteva kot prednost) v skladu z zahtevami člena 2.2 tehničnih specifikacij,
— potrdilo v skladu s standardom vodenja kakovosti ISO 9001 ali enakovredno oziroma izvajanje integriranega sistema zagotavljanja kakovosti s priročnikom postopkov in mehanizmov za notranji ali zunanji pregled in nenehne izboljšave,
— zagotovitev tehnične opreme in merilne opreme, potrebne za izvedbo naročila, v skladu s Prilogo ST1 k tehničnim specifikacijam.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
06A40/2015/M049.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.2.2016
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
v dneh: 180 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: ponudbe bodo odprte na javnem odpiranju ponudb (upravni in finančni deli) v skladu z razpisnimi pogoji (dokument za prenos je brezplačno na voljo na naslovu „eTendering“ v točki I.1). Seznanite se s temi pogoji.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil: jeseni 2020.
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Organizirani bodo obvezni informativni sestanki (posledica neudeležbe bodo nesprejemljive ponudbe) v skladu z razpisnimi pogoji (dokument za prenos je brezplačno na voljo na naslovu „eTendering“ v točki I.1). Seznanite se s temi pogoji za udeležbo na sestanku.
Časovni rok iz točke IV.3.4 je datum, do katerega je treba ponudbe fizično dostaviti ali poslati Evropskemu parlamentu; v nasprotnem primeru bodo ponudbe nesprejemljive.
Evropski parlament si pridržuje pravico, da uporabi možnost postopka s pogajanji v skladu s členom 134(1)(f) pravil uporabe finančne uredbe, in sicer za dodelitev novih del izbranemu ponudniku, ki so ponovitev podobnih del ali storitev, pod pogojem, da ta dela ustrezajo osnovnemu projektu tega javnega razpisa.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče, organ Sodišča Evropske unije
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: 2 meseca; obdobje se lahko zaradi razdalje podaljša za 10 dni.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
5.1.2016