29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 13108-2022

11/01/2022    S7

Belgia-Bruksela: Badanie w celu przeglądu funkcjonowania i skuteczności rozporządzenia (UE) 2017/821 (zobowiązania dotyczące przestrzegania obowiązków importerów cyny, tantalu, wolframu i złota z obszarów dotkniętych konfliktem i obszarów wysokiego ryzyka)

2022/S 007-013108

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu (TRADE), TRADE.C - Africa, Caribbean and Pacific, Asia (II), Trade and Sustainable Development, Green Deal
Adres pocztowy: Rue de la Loi 170
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9895
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie w celu przeglądu funkcjonowania i skuteczności rozporządzenia (UE) 2017/821 (zobowiązania dotyczące przestrzegania obowiązków importerów cyny, tantalu, wolframu i złota z obszarów dotkniętych konfliktem i obszarów wysokiego ryzyka)

Numer referencyjny: TRADE/2022/OP/0001-PIN
II.1.2)Główny kod CPV
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym celem projektu jest wsparcie Komisji w przygotowaniu sprawozdania z przeglądu dotyczącego funkcjonowania i skuteczności rozporządzenia (UE) 2017/821, zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ust. 2 rozporządzenia. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanowiono obowiązki należytej staranności w łańcuchu dostaw w odniesieniu do unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktem i obszarów wysokiego ryzyka.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rue de la Loi 170, 1049 Brussels, BELGIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Badanie poświęcone przeglądowi funkcjonowania i skuteczności rozporządzenia (UE) 2017/821. Przewidywany czas trwania zamówienia wynosi 12 miesięcy.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
28/02/2022

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze wstępne ogłoszenie informacyjne ogłasza zamiar publikacji przez instytucję zamawiającą przyszłego zaproszenia do składania ofert. Na tym etapie nie są dostępne żadne inne informacje ani dokumenty. Zainteresowane podmioty gospodarcze zaprasza się do subskrypcji pod adresem podanym w pkt I.3) w celu uzyskania informacji w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu i wszystkich dokumentów zamówienia, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2022