We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dostawy - 13724-2020

13/01/2020    S8    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Komputery osobiste

2020/S 008-013724

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Górecka 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-201
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kalisz
E-mail: agnieszka.kalisz@odnpoznan.pl
Tel.: +48 618584779

Adresy internetowe:

Główny adres: https://odnpoznan.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostarczenie tabletów i komputerów wraz z systemami operacyjnymi w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Numer referencyjny: ODN-KG.IV.3210/30/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30213000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów i komputerów w łącznej ilości 314 sztuk.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 327 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo wielkopolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów i komputerów w łącznej ilości 314 sztuk.

Dostawa obejmuje 7 rodzajów komputerów, to jest:

— 275 (dwieście siedemdziesiąt pięć) sztuk tabletów oznaczonych jako komputer typ A,

— 11 (jedenaście) sztuk komputerów typ B,

— 2 (dwie) sztuki komputerów typ C,

— 4 (cztery) sztuki komputerów typ D,

— 10 (dziesięć) sztuk komputerów typ E,

— 11 (jedenaście) sztuk komputerów typ F,

— 1 (jedna) sztuka komputera typ G.

Specyfikacja techniczna poszczególnych rodzajów urządzeń zawarta została w załącznikach do niniejszego OPZ – załączniki do OPZ od 1 do 7.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres rękojmi i gwarancji komputera typu A / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres rękojmi i gwarancji komputerów typu B, C, D, E, F i G / Waga: 9
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 6
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.08.01.03-IZ-00-30-001/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych 00/100), wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 178-433136
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostarczenie tabletów i komputerów wraz z systemami operacyjnymi w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok. 4
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 372 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 327 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

1. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;

2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczeń i dokumentów:

a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);

b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy);

3. formularza ofertowego – według Załącznika nr 2 do SIWZ;

4. dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium;

5. dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2020