Dostawy - 13774-2015

Wyświetl widok skrócony

16/01/2015    S11

Belgia-Bruksela: „Dostawa mebli”

2015/S 011-013774

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.11.2014, 2014/S 221-389910)

Komisja Europejska, do kontaktów: OIB.DR.2 — Finanse i Zamówienia Publiczne, CSM 1 05/43, 1049Bruksela, BELGIA. Kontakt: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli. Tel. +32 22986989. Faks +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.1.2015 (17:30).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

5.2.2015 (10:00).

(...)

Powinno być 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.2.2015 (17:30).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

23.2.2015 (10:00).

(...)