Dostawy - 14279-2015

Wyświetl widok skrócony

16/01/2015    S11    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Asfalt

2015/S 011-014279

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Mazowiecka 14
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-048
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Tel.: +48 222449000
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 403,6 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części.” – nr postępowania 004/15.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziby Obwodów Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 403,6 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 403,6 Mg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 928 280 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 47 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin–Płock
1)Krótki opis
— Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 47 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin–Płock,
— dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 108 100 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2015.
Część nr: 2 Nazwa: Część 2 – Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 34 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów
1)Krótki opis
— Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 34 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów,
— dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 78 200 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2015.
Część nr: 3 Nazwa: Część 3 – Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 35 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki
1)Krótki opis
— Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 35 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki,
— dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 80 500 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2015.
Część nr: 4 Nazwa: Część 4 – „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka”
1)Krótki opis
— „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka”,
— dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 92 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2015.
Część nr: 5 Nazwa: Część 5 – „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 58,6 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki”
1)Krótki opis
— „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 58,6 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki”,
— dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 134 780 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2015.
Część nr: 6 Nazwa: Część 6 – „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 54 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów–Siedlce”
1)Krótki opis
— „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 54 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów–Siedlce”,
— dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 124 200 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2015.
Część nr: 7 Nazwa: Część 7 – „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Radom”
1)Krótki opis
— „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Radom”,
— dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 92 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2015.
Część nr: 8 Nazwa: Część 8 – „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 95 Mg do Rejonu Drogowego Otwock–Piaseczno”
1)Krótki opis
— „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 95 Mg do Rejonu Drogowego Otwock–Piaseczno”,
— dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 218 500 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2015.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
7. Wadium:
7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
— Część 1: 2 162 PLN (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote i zero groszy),
— Część 2: 1 564 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt cztery złote i zero groszy),
— Część 3: 1 610 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset dziesięć złotych i zero groszy),
— Część 4: 1 840 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści złotych i zero groszy),
— Część 5: 2 695 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i zero groszy),
— Część 6: 2 484 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote i zero groszy),
— Część 7: 1 840 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści złotych i zero groszy),
— Część 8: 4 370 PLN (słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych i zero groszy);
7.2. wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 (w tytule przelewu należy podać Wykonawcę i numer postepowania),
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
7.3. wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej;
7.4. wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert;
7.5. za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego;
7.6. jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się;
7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania;
8. zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
8.1. przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości Umowy brutto;
8.2. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
8.3. zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno obejmować okres umownego terminu wykonania Zamówienia;
8.4. zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie;
8.5. zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.1 podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej;
8.6. w przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zgodnie z punktem 8.2, najpóźniej w dniu podpisania Umowy;
8.7. jeśli Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt 8.1 i 8.2 Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert;
8.8. zabezpieczenie należytego wykonania umowy zapewnia Zamawiającemu zapłatę za straty w przypadku niepełnego lub niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy;
8.9. zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:
1) wykona dostawy zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ);
2) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną;
3) dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy;
8.10. zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu ostatecznego odbioru dostaw.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
4. Należność będzie regulowana na podstawie faktur częściowych wystawianych raz w miesiącu na Zamawiającego na postawie protokołu odbioru częściowego i dokumentów Wz oraz faktury końcowej wystawionej na Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego i dokumentów Wz;
5. strony postanawiają, że płatność za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie miesięcznych faktur wystawianych na Zamawiającego, na postawie protokołu odbioru częściowego i dokumentów Wz oraz faktury końcowej wystawionej na Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego i dokumentów Wz.;
6. płatność za zrealizowaną partię dostaw nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury za dostawę, wystawionej na podstawie dokumentów Wz i protokołów odbioru zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego – Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW na rachunek Wykonawcy nr …………………………………………………………………;
7. Zamawiający dokona zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych dostaw;
8. w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
W celu spełnienia warunków, do oferty należy załączyć:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do krupy kapitałowej;
5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5–8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5–8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 5, ppkt. 6, ppkt. 7, oraz ppkt. 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 8 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem;
12. dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
12.1. wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty;
12.2. pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11.11 powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
12.3. wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski;
12.4. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 4, mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, dotyczące: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie kationowej emulsji asfaltowej o wartości każda nie mniejszej niż:
— Część 1: 65 000 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy),
— Część 2: 48 000 PLN brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych i zero groszy),
— Część 3: 50 000 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy),
— Część 4: 60 000 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy),
— Część 5: 83 000 PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych i zero groszy),
— Część 6: 76 000 PLN brutto (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych i zero groszy),
— Część 7: 56 000 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i zero groszy),
— Część 8: 134 000 PLN brutto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych i zero groszy).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu spełnienia warunków, do oferty należy załączyć:
4. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy te dostawy zostały wykonane należycie;
11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
004/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.2.2015 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.2.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.2.2015 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 208.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wymagany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.10.2015.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
4. jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.1.2015