W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 14653-2020

13/01/2020    S8    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Drukarki i plotery

2020/S 008-014653

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Adres pocztowy: Pomorska 251
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 92-213
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Świtacz
E-mail: zam.publ@csk.umed.pl
Tel.: +48 426757552

Adresy internetowe:

Główny adres: www.csk.umed.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą oraz kompleksową obsługą i serwisem dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Numer referencyjny: ZP/63/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30232100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą oraz kompleksową obsługą i serwisem dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – spełniających parametry sprecyzowane w SIWZ, zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do SIWZ w zakresie: określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych systemu szpitalnego stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), załącznik nr 3 – Parametry techniczne oraz załącznik nr 9 – Wzór umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 939 200.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100
48900000
50300000
72610000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

— ul. Pomorska 251, Łódź, POLSKA

— ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50), Łódź, POLSKA

— ul. Czechosłowacka 8/10, Łódź, POLSKA

— ul. Mazowiecka 6/8, Łódź, POLSKA

— ul. Bardowskiego 1, Łódź, POLSKA

— ul. Lelewela ...

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą oraz kompleksową obsługą i serwisem dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – spełniających parametry sprecyzowane w SIWZ, zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do SIWZ w zakresie: określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych systemu szpitalnego stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), załącznik nr 3 – Parametry techniczne oraz załącznik nr 9 – Wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zamówień / Waga: : 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry jakościowe / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 185-450586
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Dostawa urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą oraz kompleksową obsługą i serwisem dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DKS Sp. z o.o.
Miejscowość: Kowale
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 80-180
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 938 768.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów składania odwołań znajdują się w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2020