Lucrări - 15476-2021

14/01/2021    S9

România-Satu Mare: Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceşti

2021/S 009-015476

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 233-574181)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Satu Mare
Număr naţional de înregistrare: 3897378
Adresă: Str. 25 Octombrie nr. 1
Localitate: Satu Mare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 440026
Țară: România
Persoană de contact: Savu Ramona Ina Mihaela
E-mail: sap@cjsm.ro
Telefon: +40 261805152
Fax: +40 261710495
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjsm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”

Număr de referinţă: 22/2020
II.1.2)Cod CPV principal
45215140 Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceşti
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului îl constituie proiectarea și execuția de lucrări de Extindere a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, din cadrul proiectului ROHU457 „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 4 „Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății”, Obiectiv specific 4.1 „Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite”, Prioritatea de investiţii 9/a „Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare”, în baza Contractului de finanțare (Subsidy Contract) nr. 121659/7.9.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria și Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, în calitate de beneficiar lider, respectiv a Contractului de cofinanțare din resursele bugetului național nr. 121662/7.9.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria și UAT Județul Satu Mare, în calitate de beneficiar proiect. Proiectul este implementat în parteneriat cu Spitale și Spitalul Universitar din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, precum și spitalul din Felso-Szabolcs.

Pe terenul pus la dispozitie, se va realiza un corp nou de spital S+P+6E + etaj tehnic + heliport, fiind o extindere a spitalului existent (Spitatul Judetean de Urgenta Satu Mare), în imediata vecinătate a clădirii C1, având o zonă de comunicare-legătură directă cu acesta, printr-un corp de clădire cu regim de înălțime P+3, pentru a se putea crea circuitele spitalicești.

Amplasarea construcției propuse va fi în partea de est a terenului, între clădirea C1 și strada Prahova, cu volumul de legătură între cele două clădiri.

Caracteristici generale:

— clasa de importanță a construcției: „I” – conf. P100 -1/2013 si „IV” – conf. SR EN 1998-1-2004;

— categoria de importanță a construcției: „A”;

— regim de înăltime: S+P+6E + etaj tehnic + heliport.

Solicitarile de clarificari se vor adresa pana in a 19-a zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise in termen în mod clar si complet in a 11-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/01/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 233-574181

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 18/01/2021
A se citi:
Data: 18/02/2021
VII.2)Alte informații suplimentare:

La secțiunea III.1.1) „Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerințele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale”: în loc de: „2. Ofertantul trebuie sa detina certificat/autorizatie de agent aeronautic civil emis de AACR, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (1) lit. b) Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, conform carora: «În scopul realizării siguranţei, următoarele categorii de agenţi aeronautici civili sunt supuşi certificării şi/sau supravegherii continue de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, potrivit reglementărilor specifice naţionale şi/sau, după caz, europene: [...] b) agenţii aeronautici civili care au ca obiect de activitate proiectarea, fabricaţia, întreţinerea şi reparaţia aeronavelor, motoarelor, elicelor,

pieselor şi echipamentelor asociate;». Modalitate de indeplinire: operatorii economici (ofertanti/ofertanti asociati/subcontractanti, dupa caz) participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica vor completa DUAE cu informații aferente situației lor (numărul și data certificatului/autorizatiei), urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul/autorizatia mai sus mentionat/a, să fie transmis/a la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasament după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Pentru persoane fizice/juridice straine: în cazul operatorilor economici, persoane juridice străine, sunt recunoscute și acceptate certificatele sau documentele similare de autorizare întocmite într-un scop echivalent sau din care reiese clar că cerințele sunt îndeplinite, în conformitate cu prevederile art. 72 alin.(2) Legii nr.21/2020 privind Codul Aerian. În cazul ofertantilor nerezidenti, acestia vor prezenta orice documente edificatoare din care sa rezulte forma de înregistrare sau apartenenta din punct de vedere profesional în tara de origine, iar documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna. Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane. Nota: in cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza prin completarea informatiilor aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.”, se va citi: „-”.

În anunțul de participare la secțiunea II.2.5) „Criterii de atribuire”, algoritmul de calcul privind punctajul acordat la factorul de evaluare „Experienta personalului de execuție – P3, Componenta tehnica (2)”, poziţia „Şef şantier” […], se modifica astfel: în loc de: „Pentru implicare în calitate de șef santier în implementarea 1-2 proiecte/contracte similare – 3 puncte; pentru implicare în calitate de șef santier în implementarea a 3-4 proiecte/contracte similare – 7 puncte; pentru implicare în calitate de șef santier în implementarea a cinci sau mai mult de cinci proiecte/contracte similare – 10 puncte. Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a dispune de minimum un șef șantier, cu experiență în proiecte/contracte similare cu cel al prezentei proceduri. Se va puncta participarea în calitate de șef șantier în proiecte/contracte cu obiect similar de activitate.”, se va citi: „Pentru implicare în calitate de șef santier în implementarea 1-2 proiecte/contracte de execuţie construcţii – 3 puncte; pentru implicare în calitate de șef santier în implementarea a 3-4 proiecte/contracte de execuţie construcţii – 7 puncte; Pentru implicare în calitate de șef santier în implementarea a cinci sau mai mult de cinci proiecte/contracte de execuţie construcţii – 10 puncte. Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a dispune de minimum un Șef șantier, cu experiență în proiecte/contracte de execuţie construcţii. Se va puncta participarea în calitate de șef șantier în proiecte/contracte de execuţie construcţii.”.

În anunțul de participare la secțiunea II.2.5) „Criterii de atribuire”, algoritmul de calcul privind punctajul acordat la factorul de evaluare „Experienta personalului de proiectare – P2, Componenta tehnica (1)”, poziţia 3 „Inginer structuri de rezistenta, inclusiv pentru heliport […]”, se modifica astfel: în loc de: „3. Inginer structuri de rezistenta, inclusiv pentru heliport – P2.3 – max. 6 pct.: pentru implicare in 1-2 proiecte/contracte care a vizat elaborarea de documentatii tehnico-economice pentru constructii, in care sa fi avut atributii de inginer proiectare structuri de rezistenta – 2 puncte; pentru implicare in 3-4 proiecte/contracte care a vizat elaborarea de documentatii tehnico-economice pentru constructii, in care sa fi avut atributii de inginer proiectare structuri

de rezistenta – 4 puncte; pentru experienta constand in implicarea in cinci sau mai mult de cinci proiecte/contracte care au vizat elaborarea de documentatii tehnico-economice pentru constructii, in care sa fi avut atributii de inginer proiectare structuri de rezistenta – 6 puncte”, a se citi: „3. Inginer structuri de rezistenta, inclusiv pentru heliport – P2.3 – max. 6 pct: pentru implicare in 1-2 proiecte/contracte care a vizat elaborarea de documentatii tehnico-economice pentru constructii, in care sa fi avut atributii de inginer proiectare structuri de rezistenta

inclusiv pentru heliport – 2 puncte; pentru implicare in 3-4 proiecte/contracte care a vizat elaborarea de documentatii tehnico-economice pentru constructii, in care sa fi avut atributii de inginer proiectare structuri de rezistenta inclusiv pentru heliport – 4 puncte; pentru experienta constand in implicarea in cinci sau mai mult de cinci proiecte/contracte care au vizat elaborarea de documentatii tehnico-economice pentru constructii, in care sa fi avut atributii de inginer proiectare structuri de rezistenta inclusiv pentru heliport – 6 puncte”.

În anunțul de participare la secțiunea II.2.5) „Criterii de atribuire”, algoritmul de calcul privind punctajul acordat la factorul de evaluare „Experienta personalului de proiectare – P2, Componenta tehnica (1)”, poziţia 4 „Inginer proiectant instalații, inclusiv instalatii de fluide medicale […]”, se modifica astfel: în loc de: „4. Inginer proiectant instalații, inclusiv instalatii de fluide medicale – P2.4 – max. 6 pct.: pentru implicare in 1-2 proiecte/contracte care a vizat elaborarea de documentatii tehnico-economice pentru constructii, in care sa fi avut atributii de inginer proiectare

instalații sanitare – 2 puncte; pentru implicare in 3-4 proiecte/contracte care a vizat elaborarea de documentatii tehnico-economice pentru constructii, in care sa fi avut atributii de inginer proiectare instalații sanitare – 4 puncte; pentru experienta constand in implicarea in cinci sau mai mult de cinci proiecte/contracte care au vizat elaborarea de documentatii tehnico-economice pentru constructii, in care sa fi avut atributii de inginer proiectare instalații sanitare – 6 puncte”, a se citi: „4. Inginer proiectant instalații inclusiv instalatii de fluide medicale:

pentru implicare in 1-2 proiecte/contracte care a vizat elaborarea de documentatii tehnico-economice pentru constructii, in care sa fi avut atributii de inginer proiectare instalații, inclusiv instalatii de fluide medicale – 2 puncte; pentru implicare in 3-4 proiecte/contracte care a vizat elaborarea de documentatii tehnico-economice pentru constructii, in care sa fi avut atributii de inginer proiectare instalații, inclusiv instalatii de fluide medicale – 4 puncte; pentru experienta constand in implicarea in cinci sau mai mult de cinci proiecte/contracte care au vizat

elaborarea de documentatii tehnico-economice pentru constructii, in care sa fi avut atributii de inginer proiectare instalații inclusiv instalatii de fluide medicale – 6 puncte.”.