W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 16021-2020

14/01/2020    S9    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Sprzęt filmowy

2020/S 009-016021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytucja Filmowa „Silesia-Film"
Krajowy numer identyfikacyjny: 27665489700000
Adres pocztowy: ul. Górnicza 5
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40-008
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Szczęśniak
E-mail: przetargi@bs.katowice.pl
Tel.: +48 322083875
Faks: +48 322083720

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.silesiafilm.com/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu na potrzeby digitalizacji zasobów filmowych w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"

Numer referencyjny: DDB.201.5.2019
II.1.2)Główny kod CPV
32321100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup sprzętu na potrzeby digitalizacji zasobów filmowych w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.

Zamówienie podzielono na 4 części w następujący sposób:

Część nr 1 – dostawa i instalacja czyszczarki ultradźwiękowej do taśmy filmowej;

Część nr 2 – dostawa i instalacja stołów przeglądowych do inspekcji taśmy filmowej oraz przewijarek do taśmy filmowej;

Część nr 3 – dostawa i instalacja stanowisk do digitalizacji i obróbki cyfrowej;

Część nr 4 – dostawa i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej do przetwarzania danych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 308 776.85 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 – Dostawa i instalacja czyszczarki ultradźwiękowej do taśmy filmowej.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32321100
32321200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Kod NUTS: PL22A
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja czyszczarki ultradźwiękowej do taśmy filmowej, zaadaptowanej do czyszczenia materiałów w formatach 8/16/35 mm wraz ze specjalistyczną szafą do przechowywania chemikaliów dla czyszczarki ultradźwiękowej. W ramach zamówienia zapewnienie materiałów eksploatacyjnych w postaci czterochlorku etylenu do czyszczarki ultradźwiękowej (60 L) oraz szkolenie z obsługi czyszczarki ultradźwiękowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji (G) / Waga: 0.30
Kryterium jakości - Nazwa: przedgląd gwarancyjny (Ng) / Waga: 0.10
Cena - Waga: 0.60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 - Dostawa i instalacja stołów przeglądowych do inspekcji taśmy filmowej oraz przewijarek do taśmy filmowej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38653000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja stołu przeglądowego do taśmy filmowej 16/35 mm, stołu przeglądowego do taśmy filmowej 8/S8 mm, przewijarki do taśmy filmowej 16/35 mm oraz przewijarki do taśmy filmowej 8/S8/9,5 Pathe wraz oprzyrządowaniem sprzętowym i niezbędnym szkoleniem z ich obsługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji (G) / Waga: 0.30
Kryterium jakości - Nazwa: przegląd gwarancyjny (Ng) / Waga: 0.10
Cena - Waga: 0.60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 3 – Dostawa i instalacja stanowisk do digitalizacji i obróbki cyfrowej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30216110
32351100
32330000
32222000
32323400
48328000
30214000
30233141
72265000
72263000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja stanowiska do digitalizacji obrazu z taśmy filmowej, stanowiska do digitalizacji materiałów filmowych z nośników kasetowych i tworzenia wzorcowych kopii filmów do dystrybucji cyfrowej, stanowiska do sprawdzania kompletności i montażu materiałów filmowych w procesie digitalizacji, stanowiska do rekonstrukcji cyfrowej obrazu oraz stanowiska do cyfrowej korekcji koloru obrazu i rekonstrukcji cyfrowej dźwięku wraz z lokalnymi dyskami do składowania danych cyfrowych i specjalistycznym oprogramowaniem do obróbki, edycji i kodowania materiałów filmowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: wydłuzenie okresu gwarancji (G) / Waga: 0.20
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji dostawy (T) / Waga: 0.10
Kryterium jakości - Nazwa: przegląd gwarancyjny (Ng) / Waga: 0.10
Cena - Waga: 0.60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 4 – Dostawa i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej do przetwarzania danych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
30213300
30231300
30237360
32420000
48000000
72265000
72263000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie specjalistycznego okablowania strukturalnego oraz systemu przetwarzania danych umożliwiającego bezpieczne i w czasie rzeczywistym przetwarzania danych cyfrowych w sieci LAN i Internet na stanowiskach do digitalizacji i obróbki cyfrowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji (G) / Waga: 0.20
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji dostawy (T) / Waga: 0.10
Kryterium jakości - Nazwa: przegląd gwarancyjny (Ng) / Waga: 0.10
Cena - Waga: 0.60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 084-199070
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Część nr 1 – Dostawa i instalacja czyszczarki ultradźwiękowej do taśmy filmowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Studiotech Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Barzańca 53
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9
Kod pocztowy: 02-892
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 587 940.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część nr 2 – Dostawa i instalacja stołów przeglądowych do inspekcji taśmy filmowej oraz przewijarek do taśmy filmowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: JBD S.A.
Adres pocztowy: Tymienieckiego 25 C/314
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71
Kod pocztowy: 90-350
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 774 900.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Część nr 3 – Dostawa i instalacja stanowisk do digitalizacji i obróbki cyfrowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: JBD S.A.
Adres pocztowy: Tymienieckiego 25C/314
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71
Kod pocztowy: 90-350
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 499 350.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Część nr 4 – Dostawa i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej do przetwarzania danych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Studiotech Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Barzańcia 53
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9
Kod pocztowy: 02-892
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S&T Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Postępu 21 D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 446 586.85 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2020