W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 16195-2020

14/01/2020    S9    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jarosław: Przyrządy do badania właściwości fizycznych

2020/S 009-016195

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 16
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Skalska
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Tel.: +48 166244644

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pwste.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno-Kartograficznych PWSTE w Jarosławiu

Numer referencyjny: DAG/PN/16/19
II.1.2)Główny kod CPV
38400000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno-Kartograficznych PWSTE w Jarosławiu zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 241 081.95 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup instrumentów do laboratorium metrologii geodezyjnej z oprogramowaniem – w różnych ilościach

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000
38430000
38200000
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: Zakup instrumentów do laboratorium metrologii geodezyjnej z oprogramowaniem – w różnych ilościach:

— pozycja nr 1: Zestaw zmotoryzowanego jednoosobowego tachimetru bezlustrowego z odbiornikiem GPS, reflektorem 360 stopni i kontrolerem zewnętrznym – 1 sztuka,

— pozycja nr 2: Precyzyjny niwelator kodowy z zestawem łat posiadających podział inwarowy – 2 sztuki,

— pozycja nr 3: Niwelator kodowy techniczny z kompletem łat fiberglasowych – 3 sztuki,

— pozycja nr 4: Tachimetr elektroniczny manualny – 5 sztuk,

— pozycja nr 5: Wykrywacz przewodów podziemnych – 1 sztuka,

— pozycja nr 6: Precyzyjny tachimetr elektroniczny z funkcją skanowania laserowego – 1 sztuka,

— pozycja nr 7: Zestaw do pomiarów satelitarnych GNSS – 4 sztuki,

— pozycja nr 8: Oprogramowanie do opracowywania chmur punktów 3D – 2 licencje,

— pozycja nr 9: Aplikacja do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce ukierunkowaniem na Ewidencję Gruntów i Budynków – pakiet licencji dla 17 komputerów – 1 sztuka,

— pozycja nr 10: Zaawansowany program do składu publikacji – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 58
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 42
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy) w zakresie części 1.

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Marek Banaś tel. 16 624 46 51, e-mail: marek.banas@pwste.edu.pl – będą się odbywały na koszt Wykonawcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowania specjalistyczne do obróbki skanowania laserowego oraz opracowań geoinformatycznych – w różnych ilościach

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48190000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2: Oprogramowania specjalistyczne do obróbki skanowania laserowego oraz opracowań geoinformatycznych – w różnych ilościach:

— pozycja nr 1: Pakiet programów przeznaczonych do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) – pakiet licencji dla 17 komputerów – 1 sztuka,

— pozycja nr 2: Pakiet programów przeznaczonych do obróbki danych pochodzących z lotniczego skaningu lidarowego (GIS) – pakiet licencji dla 17 komputerów – 1 sztuka,

— pozycja nr 3: Pakiet licencji Bentley Academic Select na 6 letni okres – pakiet licencji dla 17 komputerów + licencje do pobrania dla studentów i wykładowców w celach edukacyjnych oprogramowania – 1 sztuka,

— pozycja nr 4: Pakiety licencji programu pozwalającego na zaawansowaną obróbkę skanów pochodzących z naziemnego skaningu laserowego – pakiet licencji dla 17 komputerów – 1 sztuka,

— pozycja nr 5: Modułowe oprogramowanie do przetwarzania danych LiDAR z naziemnego, mobilnego i lotniczego skanowania laserowego – 5 licencji,

— pozycja nr 6: Oprogramowanie umożliwiające tworzenie, modyfikowanie i udostępnianie modeli 3D – 1 pakiet licencji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 52
Kryterium kosztu - Nazwa: okres asysty / Waga: 48
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) w zakresie części 2.

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Marek Banaś tel. 16 624 46 51, e-mail: marek.banas@pwste.edu.pl - będą się odbywały na koszt Wykonawcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dron i oprogramowanie fotogrametryczne, tj. urządzenie do pozyskiwania danych z pułapu lotniczego i oprogramowanie do opracowania pozyskiwanych danych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34711200
48000000
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3: Dron i oprogramowanie fotogrametryczne, tj. urządzenie do pozyskiwania danych z pułapu lotniczego i oprogramowanie do opracowania pozyskiwanych danych

— pozycja nr 1: Dron – 1 sztuka,

— pozycja nr 2: Oprogramowanie do tworzenia precyzyjnych modeli 3D na bazie cyfrowych zdjęć – pakiet dla zestawu 17 komputerów – 1 sztuka,

— pozycja nr 3: Oprogramowanie umożliwiające tworzenie profesjonalnych map i modeli 3D na podstawie danych pozyskanych z Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) – 1 pakiet

— pozycja nr 4: Ploter A0 – 1 sztuka,

— pozycja nr 5: Drukarka 3D – 1 sztuka,

— pozycja nr 6: Zestawy wystawiennicze – 1 zestaw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 52
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 48
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy) w zakresie części 3.

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Marek Banaś tel. 16 624 46 51, e-mail: marek.banas@pwste.edu.pl – będą się odbywały na koszt Wykonawcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stacje robocze do grafiki 3D (stacje fotogrametryczne) oraz zestawy komputerowe

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4: Stacje robocze do grafiki 3D (stacje fotogrametryczne) oraz zestawy komputerowe

— pozycja nr 1: Stacja robocza dla grafiki 3D – 17 zestawów,

— pozycja nr 2: Zestaw komputerowy – 17 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 58
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 42
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) w zakresie części 4.

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Marek Banaś tel. 16 624 46 51, e-mail: marek.banas@pwste.edu.pl – będą się odbywały na koszt Wykonawcy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 180-438080
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zakup instrumentów do laboratorium metrologii geodezyjnej z oprogramowaniem – w różnych ilościach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Leica Geosystems Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Przasnyka 6b
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 01-756
Państwo: Polska
E-mail: biuro@leica-geosystems.com
Tel.: +48 223505900
Faks: +48 223505900

Adres internetowy: https://leica-geosystems.com/pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 727 030.08 PLN
Najtańsza oferta: 855 089.85 PLN / Najdroższa oferta: 1 151 378.40 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Oprogramowania specjalistyczne do obróbki skanowania laserowego oraz opracowań geoinformatycznych – w różnych ilościach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ProGea 4D Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Henryka Pachońskiego 9
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-223
Państwo: Polska
E-mail: office@progea4d.pl
Tel.: +48 124150641
Faks: +48 124157327

Adres internetowy: http://progea4d.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 115 019.92 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 212 986.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Dron i oprogramowanie fotogrametryczne, tj. urządzenie do pozyskiwania danych z pułapu lotniczego i oprogramowanie do opracowania pozyskiwanych danych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Navigate Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 8A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
E-mail: biuro@navigate.pl
Tel.: +48 122002228
Faks: +48 122002232

Adres internetowy: www.navigate.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 298 437.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 189 395.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Stacje robocze do grafiki 3D (stacje fotogrametryczne) oraz zestawy komputerowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

1. „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1 do SIWZ;

2. „Formularz cenowy” – załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), składane na podstawie art. 25a ust. 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE:

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia w obecnie podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców.

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazu jest spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy) – załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania wnosi się na podstawie art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020