W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 16257-2020

14/01/2020    S9    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Komputery przenośne

2020/S 009-016257

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 2, pok. 112
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-084
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 112
E-mail: przetargi@up.krakow.pl
Tel.: +48 126626424
Faks: +48 126372243

Adresy internetowe:

Główny adres: www.up.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowanie

Numer referencyjny: 38/PN/COI/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30213100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego

I urządzeń komputerowych, oraz oprogramowania w zakres których wchodzi sprzedaż, dostawa oraz wniesienie do siedziby Zamawiającego.

Gwarancja na oferowany sprzęt – 24 miesiące.

Przedmiot zamówienia obejmuje 7 części, których zakres szczegółowo został określony w Wytycznych technicznych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

Część 1 – notebooki z oprogramowaniem.

Część 2 – tablet.

Część 3 – macierz.

Część 4 – urządzenia wielofunkcyjne A4, drukarka.

Część 5 – projektory.

Część 6 – jednostki centralne komputera, komputer all-in-one.

Część 7 – oprogramowanie.

Zamawiający dopuszcza na etapie postępowania zaoferowanie równoważnych rozwiązań do tych opisanych w dokumentacji we wszystkich miejscach gdzie powołuje się na konkretne rozwiązania ze wskazaniem znaków towarowych, patentowych, pochodzenia oraz źródła lub szczególnego procesu oraz nazw firmy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 170 982.92 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Notebooki z oprogramowaniem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30236000
48000000
30232000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Notebooki z oprogramowaniem – 3 sztuki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny:

— cena oferty 60 %,

— termin dostarczenia sprzętu/urządzenia (w dniach) 30 %,

— termin zapłaty 10 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Tablet

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30236000
48000000
30232000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Tablet – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny:

— cena oferty 60 %,

— termin dostarczenia sprzętu/urządzenia (w dniach) 30 %,

— termin zapłaty 10 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Macierz

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30236000
48000000
30232000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Macierz – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny:

— cena oferty 60 %,

— termin dostarczenia sprzętu/urządzenia (w dniach) 30 %,

— termin zapłaty 10 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenia wielofunkcyjne A4, drukarka

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30236000
48000000
30232000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenia wielofunkcyjne A4, drukarka – 6 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny:

— cena oferty 60 %,

— termin dostarczenia sprzętu/urządzenia (w dniach) 30 %,

— termin zapłaty 10 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Projektory

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30236000
48000000
30232000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Projektory – 2 sztuki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny:

— cena oferty 60 %,

— termin dostarczenia sprzętu/urządzenia (w dniach) 30 %,

— termin zapłaty 10 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Jednostki centralne komputera, komputer all-in-one

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30236000
48000000
30232000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Jednostki centralne komputera, komputer all-in-one - 21 + 1 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny:

— cena oferty 60 %,

— termin dostarczenia sprzętu/urządzenia (w dniach) 30 %,

— termin zapłaty 10 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30236000
48000000
30232000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie – 3 sztuki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny:

— cena oferty 60 %,

— termin dostarczenia sprzętu/urządzenia (w dniach) 30 %,

— termin zapłaty 10 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 205-498641
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Notebooki z oprogramowaniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna
Adres pocztowy: ul. Tatarska 5
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-103
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 300.81 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 279.11 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Tablet

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna
Adres pocztowy: ul. Tatarska 5
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-103
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 544.71 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 012.27 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Macierz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Mickiewicza 27
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-120
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 28 455.28 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 900.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Urządzenia wielofunkcyjne A4, drukarka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna
Adres pocztowy: ul. Tatarska 5
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-103
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 571.54 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 841.57 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Projektory

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o
Adres pocztowy: al. Mickiewicza 27
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-120
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 983.74 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Jednostki centralne komputera, komputer all-in-one

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PWH WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz
Adres pocztowy: ul. Władysława Reymonta 23
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 119 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 95 300.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Oprogramowanie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna
Adres pocztowy: ul. Tatarska 5
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-103
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 926.84 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 992.58 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

— 300,00 – PLN – dla części 1,

— 45,00 – PLN – dla części 2,

— 800,00 – PLN – dla części 3,

— 150,00 – PLN – dla części 4,

— 100,00 – PLN – dla części 5,

— 3000,00 – PLN – dla części 6,

— 80,00 – PLN – dla części 7.

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— w pieniądzu, wpłacone przelewem na konto: nr 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, z dopiskiem tytułem: wadium do postępowania na: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania - znak sprawy 38/PN/COI/2019,

— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

5) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6) Wadium uznaje się za wniesione skuteczne jeżeli wpłynęło na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

7) Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

8) Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja(-e) ma(-ją) być co najmniej gwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi), oraz zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie do 30 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020