Servicii - 17333-2018

16/01/2018    S10

Belgia-Bruxelles: Furnizarea unei legături de transmisie video între Secretariatul General al Consiliului European de la Bruxelles (Belgia) și Centrul European de Convenții din Luxemburg

2018/S 010-017333

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: General Secretariat of the Council of the European Union
Adresă: Rue de la Loi, 175
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
Persoană de contact: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.consilium.europa.eu/
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3180
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea unei legături de transmisie video între Secretariatul General al Consiliului European de la Bruxelles (Belgia) și Centrul European de Convenții din Luxemburg

Număr de referinţă: UCA 17/067
II.1.2)Cod CPV principal
64200000 Servicii de telecomunicaţii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul licitației deschise este încheierea unui contract-cadru pentru furnizarea unei legături de transmisie video între Centrul de presă al Secretariatului General al Consiliului (SGC), Bruxelles, Belgia și Centrul European de Convenții din Luxemburg. Scopul este conectarea locațiilor menționate anterior astfel încât fluxurile video și audio să poată fi transmise în timpul reuniunilor Consiliului care au loc la Luxemburg în aprilie, iunie și octombrie. Semnalele video și audio vor fi editate și „asamblate" de Serviciul de presă al SGC pentru a oferi presei un serviciu audio-vizual de înaltă calitate.

Pentru a permite producția de la distanță, domeniul de aplicare al contractului acoperă furnizarea de legături redundante de 10 Gb/s:

- Legături bazate pe tehnologia IP;

- Latență foarte scăzută;

- Fără bruiaje;

- Traiectorie redundantă a rețelei;

- Optimizare pentru transmisie audio/video în direct.

Furnizarea și instalarea de echipamente de compresie sunt excluse din domeniul de aplicare a contractului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea unei legături de transmisie video între Centrul de presă al Secretariatului General al Consiliului European de la Bruxelles (Belgia) și Centrul European de Convenții Luxemburg (Luxemburg).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

2 reînnoiri de câte 12 luni fiecare - durata maximă a contractului nu va depăși 48 de luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secretariatul General al Consiliului nu publică valoarea monetară estimată a contractelor sale. Volumul estimat al serviciilor/bunurilor este stabilit în caietul de sarcini al licitației.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Dovada înscrierii în registrul comerțului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/02/2018
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/02/2018
Ora locală: 11:00
Locul:

General Secretariat of the Council of the European Union

Rue de la Loi 175/ Wetstraat 175

1048 Brussels

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ședința de deschidere a ofertelor poate fi reprogramată într-un interval scurt de timp în eventualitatea desfășurării unor evenimente neprevăzute la sediul Secretariatului General sau în împrejurimile acestuia, la data prevăzută pentru deschiderea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: General Secretariat of the Council of the European Union
Adresă: Rue de la Loi 175/ Wetstraat 175
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-2800262
Adresă internet: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/01/2018