We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dostawy - 19026-2020

15/01/2020    S10    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Analizatory

2020/S 010-019026

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-922
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Królikowski
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Tel.: +48 223692542
Faks: +48 228258519

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gios.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa analizatorów przepływowych i przepływowo-wstrzykowych. Część I – Analizatory przepływowe. Część II – Analizator przepływowo-wstrzykowy.

Numer referencyjny: ZP/220-45/18/JK
II.1.2)Główny kod CPV
38434000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa analizatorów przepływowych i przepływowo-wstrzykowych.

Zamówienie składa się z dwóch odrębnych części:

a) część I – Analizatory przepływowe – 32 szt.;

b) część II – Analizator przepływowo-wstrzykowy – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 (część I) oraz w załączniku nr 8a (część II) do SIWZ „Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Analizatory przepływowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000
30231300
48300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie będzie realizowane dla Zamawiającego w 32 wskazanych miejscach na terenie Polski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 32 sztuk analizatorów przepływowych ciągłych CFA. Dodatkowo zamówienie obejmuje: instalację urządzeń w wyznaczonych miejscach na terenie Polski, materiały eksploatacyjne, prezentację działania oraz szkolenia w zakresie obsługi.

Zamówienie będzie realizowane dla Zamawiającego w 32 wskazanych miejscach na terenie Polski. Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na koszt własny i instalacja urządzeń we wskazanych 32 miejscach na terenie Polski. Wykonawca musi uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia oraz zademonstrować pełną sprawność dostarczonych urządzeń. Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu instalacji, uruchomieniu urządzeń, zademonstrowaniu prawidłowej pracy oraz przeprowadzeniu szkolenia. Prace instalacyjne nie obejmują doprowadzenia zasilania i innych prac przygotowujących infrastrukturę, które zapewni Zamawiający.

Wraz z dostawą dostarczone zostaną materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta w ilościach zapewniających poprawną pracę urządzeń w okresie 24 miesięcy oraz dodatkowo wymienione w tabeli nr 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIŚ.02.01.00-00-0002/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 246-563461
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Analizatory przepływowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia kwotę do 7 260 000.00 PLN brutto.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

— część I c w wysokości 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ,

— część II Warszawa w wysokości 2 800 PLN (słownie dwa tysiące osiemset złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020