Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 19060-2020

15/01/2020    S10    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania

2020/S 010-019060

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: ul. Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pietrzyk
E-mail: anna.pietrzyk@poicja.gov.pl
Tel.: +48 226013472
Faks: +48 226011857

Adresy internetowe:

Główny adres: www.policja.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wdrożenie narzędzia IT do analizy dużych ilości danych przechowywanych na narzędziach elektronicznych” realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Hercule III 2014–2020

Numer referencyjny: 128/BŁiI/19/AP/HERCULE
II.1.2)Główny kod CPV
48461000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

— etap 1 – dostawa narzędzi informatycznych (oprogramowania) do analizy dużych ilości danych przechowywanych na urządzeniach elektronicznych,

— etap 2 – przeprowadzenie szkoleń z obsługi specjalistycznych narzędzi informatycznych zakupionych w ramach etapu 1 do analizy dużych woluminów danych na zabezpieczonych nośnikach cyfrowych.

Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 204 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80533100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

— etap 1 – dostawa narzędzi informatycznych (oprogramowania) do analizy dużych ilości danych przechowywanych na urządzeniach elektronicznych,

— etap 2 – przeprowadzenie szkoleń z obsługi specjalistycznych narzędzi informatycznych zakupionych w ramach etapu 1 do analizy dużych woluminów danych na zabezpieczonych nośnikach cyfrowych. W ramach umowy Wykonawca zabezpieczy zakwaterowanie i wyżywienie dla wszystkich uczestników szkoleń.

Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena oferty brutto dla etapu 2 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Wdrożenie narzędzia IT do analizy dużych ilości danych przechowywanych na narzędziach elektronicznych” realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Hercule III 2014 - 2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin realizacji:

— etap 1 – do 30 dni od dnia zawarcia umowy,

— etap 2 – tylko i wyłącznie po zrealizowaniu etapu 1, w terminach ustalonych z Zamawiającym w okresie 1.10.2019 r.–31.3.2020 r.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 121-296095
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 128/BŁiI/19/AP/HERCULE
Część nr: Etap I
Nazwa:

Etap 1 – dostawa narzędzi informatycznych (oprogramowania) do analizy dużych ilości danych przechowywanych na urządzeniach elektronicznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Procertiv Sp. z o.o.
Adres pocztowy: PCK 10, lok. 5
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 40-057
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 396 990.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 090 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 128/BŁiI/19/AP/HERCULE
Część nr: Etap II
Nazwa:

Etap 2 – przeprowadzenie szkoleń z obsługi specjalistycznych narzędzi informatycznych zakupionych w ramach etapu 1 do analizy dużych woluminów danych na zabezpieczonych nośnikach cyfrowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Procertiv Sp. z o.o.
Adres pocztowy: PCK 10, lok. 5
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 40-057
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 164 828.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 114 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 44 000,00 PLN.

2. Forma wnoszenia wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (dokument potwierdzający dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty): Komenda Główna Policji Narodowy Bank Polski O/O Warszawa 07101010100071261391200000 z dopiskiem: wadium nr sprawy nr 128/BŁiI/19/AP/HERCULE.

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.

5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć w formie elektronicznej przez załączenie na platformie w zakładce „Oferty” oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (przedstawicieli gwaranta).

6. Mając na uwadze dyspozycję art. 10a ust. 1 ustawy Pzp czynność wniesienia zabezpieczenia wadialnego poddana jest rygorom elektronicznej komunikacji. Sposób wnoszenia wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z przepisami: ustawy Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o SKOK-ach, Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny.

7. Dokumenty,o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

8. Oferta Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie uznana za odrzuconą.

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Ponadto:

1) Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

3) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z opisem zawartym w ustępie 6 rozdział VII SIWZ.

4) Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 10 % całkowitej wartości oferty (etap 1 + etap 2) w tym: w ramach etapu 1 – 10 % wartości oferty brutto etapu 1, w ramach etapu 2 – 10% wartości oferty brutto etapu 2.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020