Dostawy - 20457-2021

15/01/2021    S10

Polska-Tarnów: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2021/S 010-020457

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. W. Bandrowskiego 16
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Żaczkiewicz
E-mail: Tomasz.Zaczkiewicz@psgaz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psgaz.pl
Adres profilu nabywcy: www.zamowienia.psgaz.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania wraz z licencjami firmy SAP oraz wsparcia technicznego (Maintenance) dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002843
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania firmy SAP wraz z licencjami oraz wsparciem technicznym (Maintenance) w okresie określonym w pkt 5 SIWZ.

Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: (https://zamowienia.psgaz.pl/), postępowanie publiczne nr 2020/W001/WP-002843.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 38 934 959.35 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa oprogramowania wraz z licencjami zrealizowana będzie drogą mailową lub publikacji na wskazanej witrynie www.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. sprzedaż i dostawę oprogramowanie wraz z licencjami uprawniającymi do korzystania z tego oprogramowania. Zestawienie oprogramowania z licencjami zawiera tabela nr 1 wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ;

2. dokonanie konwersji posiadanych przez Zamawiającego oprogramowania SAP Employee User (konwersja 1) – tabela nr 2 wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ;

3. dokonanie konwersji licencji oprogramowania SAP ERP, add-on for Polish SAF-T regulatory requirements (konwersja 2) – tabela nr 3 wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ;

4. zapewnienie świadczenia Maintenance (SAP Standard Support w opcji SAP-delivered Support) do rodzajów oprogramowania i w okresach wskazanych w tabeli nr 4 wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ z uwzględnieniem konwersji opisanych w punkcie 2 i 3 powyżej;

5. przedmiot zamówienia ma być realizowany z zachowaniem wymogów stawianych autoryzowanym parterom producenta oprogramowania SAP co oznacza, że Wykonawca powinien posiadać aktywną umowę SAP PartnerEdge Sell w zakresie oprogramowania do odsprzedawania produktów SAP i usług maintenance SAP.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegające na uprawnieniu Zamawiającego do rozbudowy pakietu licencyjnego poprzez zamówienie dodatkowych licencji producenta oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym (Maintenance) na te licencje w liczbie, których łączna wartość nie przekroczy 20 % całkowitego wynagrodzenia za oprogramowanie wraz z Maintenance do tego oprogramowania. Szczegóły dotyczące możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż prowadzi postępowanie z zastosowaniem procedury odwróconej zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 205-500192
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Dostawa oprogramowania wraz z licencjami firmy SAP oraz wsparcia technicznego (Maintenance) dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S&T Services Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Postępu 21D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 38 982 915.36 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 38 934 959.35 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, to jest:

1. dokumentów określonych w pkt III.1.1 – pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia (określonych w pkt 8.2–8.3 SIWZ);

2. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok. potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

6. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia ws. spłat tych należności;

7. ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. oświadczenia Wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

9. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa pracy, Prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

10. ośw. Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

II. Zam. informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w „Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Zam. pod adresem (www.psgaz.pl) w zakładce: „Dla kontrahenta / Obowiązek informacyjny”.

III. Wyk., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

IV. Zamaw. informuje, że przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24aa Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2021