Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 20554-2019

16/01/2019    S11

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru pentru acordarea de asistență pentru Gradul de pregătire a utilizatorilor PRS (SPUR)

2019/S 011-020554

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Adresă: Avenue d'Auderghem 45
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3410
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru acordarea de asistență pentru Gradul de pregătire a utilizatorilor PRS (SPUR)

Număr de referinţă: 696/PP/2018/FC
II.1.2)Cod CPV principal
73220000 Servicii de consultanţă în dezvoltare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta licitație se referă la acordarea de asistență pentru gradul de pregătire a utilizatorilor PRS (SPUR). Contractul-cadru de servicii rezultat va dura până la maximum 48 de luni și se va concentra în principal pe activitățile de conștientizare. De asemenea, cuprinde elaborarea unor documente specifice legate de segmentul utilizatorilor PRS, precum și acordarea de asistență Comisiei pentru diverse grupuri de lucru și dezvoltarea facilităților pentru laboratorul segmentelor utilizatorilor PRS într-un sediu al Comisiei Europene.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38112100 Sisteme de navigare şi de poziţionare globală (GPS sau echivalente)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Locul principal de executare:

Sediul contractantului sau orice alt loc indicat în caietul de sarcini al licitației

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul-cadru SPUR viitor va viza următoarele 4 sarcini:

1) Coordonarea și asistența pentru activitățile proiectului-pilot PRS;

2) Conștientizarea și formarea pentru statele membre;

3) Asistență în redactarea documentelor referitoare la segmentul utilizatorilor PRS;

4) Asistență tehnică specifică acordată Programului și Statelor membre.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul de lucru GNSS 2018.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu Decizia nr. 1104/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25.10.2011 privind modalitățile de acces la serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigație prin satelit constituit în cadrul programului Galileo, ofertele trebuie să aibă la bază o țară participantă la servicii publice reglementate, astfel cum este definită la Articolul 2 litera (a) din Decizia menționată anterior. Acest lucru se aplică și subcontractanților.

În plus, pentru a avea dreptul de a solicita Documentele de Referință din Secțiunea 1.4.2 a caietului de sarcini al licitației, definite ca informații proprietare, ofertantul trebuie să anexeze la formularul de cerere prevăzut în Anexa 6.10 din caietul de sarcini al licitației atât Acordul de Confidențialitate completat, a se vedea Anexa 6.11 cât și autorizația SAB pentru a gestiona informațiile PRS pentru această invitație la licitație specifică.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

„A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3)“

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/04/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 8 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/04/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

Comisia Europeană

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Financial Management of Space Programmes (02)

Adresă: Avenue d'Auderghem 45

1049 Brussels, BELGIA

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Un reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant poate participa la deschiderea ofertelor. Companiile care doresc să participe sunt rugate să își comunice intenția prin trimiterea unui e-mail la adresa GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu cu cel puțin 48 de ore în prealabil. Această notificare trebuie semnată de un reprezentant autorizat al ofertantului și să menționeze numele persoanei care va participa la deschiderea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3), întrucât informațiile sunt furnizate în invitația la licitație.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/01/2019